Print Close window


 

Autumn 2012

Biologi, klima og miljø - bachelor

Facts

Duration:3 År
Credits (ECTS):180
Qualification:Bachelor i biologi
Admission requirements:Generell studiekompetanse + REALFA
Application deadline:15. april
Application code:186 327

Programme description

De to første semestrene består av obligatoriske emner som er felles for de biofaglige bachelorstudiene ved UiT Norges Arktiske Universitet. Det første semesteret tar du kjemi og matematikk, som er viktige støttefag for de videre studiene, og et introduksjonsemne i biologi. I andre semester gis en bred innføring i molekylær- og cellebiologi og videre tar du ex.phil. Det neste studieåret inneholder et ytterligere antall obligatoriske emner som til sammen gir en bred og moderne innføring i faget biologi. I bachelorprogrammet er det satt av plass til 70 studiepoeng i valgemner. Disse gir muligheter for å bygge opp din egen kompetanse, enten du ønsker å kombinere biologi med et annet fag, eller du ønsker å fordype deg innenfor et felt du er spesielt interessert i. For å få opptak til master i biologi stilles det krav til spesifikke valgemner i bachelorgraden. Emnekravene vil variere og er avhengig av hvilken masterspesialisering du ønsker å studere. Mer informasjon om valgemner og veivalg finner du her.

 

Det er også mulighet for å ta et utenlandsopphold eller opphold ved Universitetssenteret på Svalbard i 5. og 6. semester.Programme structure

Semester 10 studiepoeng 10 studiepoeng 10 studiepoeng
1. sem (høst)
Eller
2. sem (vår)
3. sem (høst)
4. sem (vår)
Valgemne
5. sem (høst)
Valgemne/UNIS/Utveksling
Valgemne/UNIS/Utveksling
Valgemne/UNIS/Utveksling
6. sem (vår)
Valgemne/UNIS/Utveksling
Valgemne/UNIS/Utveksling
Valgemne/UNIS/Utveksling

Learning outcomes

Etter fullført utdannelse forventes det at kandidaten har oppnådd følgende læringsutbytte, definert i generelle kompetanse, kunnskap og ferdighet:

Generell kompetanse:

Kunnskaper:

Ferdigheter:

 


Teaching and assessment

Som biologistudent i Tromsø får du tett og god oppfølging i de forskjellige emnene. Undervisningen foregår i moderne undervisningssaler og kan bestå av forelesninger, laboratoriearbeid, seminarer/kollokvier kombinert med feltarbeid i nordnorsk natur eller tokt med universitetets forskningsskip.

Eksamen kan bestå av muntlig eller skriftlig eksamen, journaler, rapporter, godkjent deltakelse på laboratorium, på tokt eller i felt. Undervisnings- og eksamensformer varierer mellom de forskjellige emnene, mer informasjon om de enkelte emner finnes i emnekatalogen.

Language of instruction

Norsk.

Exchange possibilities

Det er lagt til rette for utenlandsopphold ett eller to semester i det siste studieåret. I stedet for et opphold i utlandet anbefales også et studieopphold ved UNIS, Universitetssenteret på Svalbard. Her kan du velge blant flere relevante emner innen biologi som ha spennende feltarbeid.

Job prospectives

Biologer jobber blant annet med klima- og miljøspørsmål, med å forstå økologiske samspill, med forvaltning av naturen og naturressursene eller med å finne og utvikle biologiske og kjemiske stoffer til bruk i medisin, farmasi og i næringsmiddelindustrien.

Det er behov for biologer innenfor offentlig forvaltning i kommunene, fylkene og statlig sektor. Biologer jobber med forskning ved offentlige institusjoner som universiteter, høyskoler eller andre forskningsinstitutter (eks Norsk institutt for naturforskning (NINA), Norsk institutt for vannforskning (NIVA), Bioforsk, Polarinstituttet eller Havforskningsinstituttet). Som biolog kan du også få deg jobb i skoleverket eller innen biologisk industri, som tekniske assistenter/ forskningsteknikere/ ingeniører.

Access to further studies

Bachelorstudiet i biologi kvalifiserer for opptak til 2-årig master i biologi. Karakterkrav for opptak til master er normalt C. Masterstudiet i biologi har flere ulike spesialiseringer. Masterspesialiseringene har ofte anbefalinger til emner man bør velge i bachelorgraden. Ta kontakt med studieveileder for mer informasjon om dette.