Bilde av Myrvang, Robert
Bilde av Myrvang, Robert
Department of Child Welfare and Social Work robert.myrvang@uit.no +4777620827 +47 95 74 96 22 Tromsø SV-HUM D1016

Robert Myrvang • Aina Aune Kane, Sissel Neverdal, Robert Myrvang :
  Barneverntjenestens medansvar for barnehagebarns rett til beskyttelse mot omsorgssvikt
  Fagbokforlaget 2018
 • Aina Aune Kane, Robert Myrvang :
  Virkemidler for forsvarlig skjønnsutøvelse og beslutningstaking i barneverntjenester
  Fagbokforlaget 2018
 • Robert Myrvang, Sissel Neverdal :
  Bekymringsmeldinger fra skole og barnehage til barnevernet - hvorfor skjer det så sjelden?
  BUKS - Tidskrift for børne- & ungdomskultur 2012
 • Sture Pettersen, Siri Birgitte Uldal, Anders Baardsgaard, Morten Amundsen, Robert Myrvang, Dag Nordvåg et al.:
  The North Norwegian Health Net
  Journal of Telemedicine and Telecare 1999
 • Robert Myrvang :
  Levekårssvikt og ansvarsforvitring
  Gyldendal Akademisk 1994
 • Aina Aune Kane, Robert Myrvang :
  Decision making in legal and sociological perspectives: tools for promoting accountable judgements in child protection work.
  2017 DATA
 • Robert Myrvang, Sissel Neverdal :
  Mandatory referral on child suffering from preschool to child protection services in Norway. Why does it not happen more often?
  2016
 • Robert Myrvang, Sissel Neverdal :
  Reports from Schools and Preschool on Child Suffering in Norway - why does it not happen more often
  2013 DATA
 • Robert Myrvang :
  How can eHealth benefit rural areas. Konferanse, Stockholm
  2007 DATA
 • R Myrvang, T Rosenlund :
  How can eHealth benefit rural areas - a literature overview from Norway
  2007
 • Robert Myrvang, N Lunder, R Mensen, S Bjørntvedt :
  Evaluering av organisering og gjennomføring av prosjektet OrtoPol@r - Desentralisert, universitetsledet spesialistutdanning i kjeveortopedi (Sluttrapport)
  2006
 • R Myrvang, R Nordengen :
  Tannleger på hvert nes med telemedisin
  Nordlys 02. November 2006
 • E Johnsen, E Breivik, R Myrvang, F Olsen :
  Benefits from Telemedicine in Norway; Lessons to Learn
  2006 DATA
 • Robert Myrvang :
  Betingelser for samarbeid mellom allmennleger og sykehusleger - i lys av PKO-ordninga
  2006
 • Elin Johnsen, Elin Breivik, Robert Myrvang, Frank Olsen :
  Benefits from telemedicine in Norway – An examination of available documentation
  2006
 • Elin Johnsen, Elin Breivik, Robert Myrvang, Frank Olsen :
  Gevinster av norsk telemedisin En gjennomgang av tilgjengelig dokumentasjon (utvidet versjon av Høykom-rapport nr. 1 2006)
  2006
 • Robert Myrvang :
  Care over distance: Telemedicine solutions in chronic disease management
  2005
 • Robert Myrvang :
  Sammenlikn to ulike diskursanalytiske tradisjoner som er relevant for samfunnsvitenskap, og drøft hvilke implikasjoner de har for forståelse og analyse av makt
  2005
 • Robert Myrvang :
  Samhandling mellom allmennleger og sykehusleger - muligheter og barrierer. Medisinsk dokumentasjon, kollegiale betingelser og diskurser om medisin
  2004
 • Robert Myrvang, Frank Atle Larsen :
  Informasjonsutveksling mellom sykehus og allmennpraksis
  2003
 • Robert Myrvang :
  Helsevesenets informasjonsforvaltning - dilemmaer knyttet til standardisering
  2003
 • Gunn H. Rotvold, R Myrvang, A.K. Gossé, L. Abelsen, B. Neple :
  Elektronisk samhandling i pleie og omsorgstjenesten. Kartlegging av behovet for elektronisk meldingsutveksling mellom pleie og omsorgstjenesten og eksterne samarbeidsparter i helsevesenet
  2002
 • G.H Rotvold, R Myrvang, AK Gossé, L Abelsen, B. Neple :
  Electronic Cooperation in the home based sector
  2002
 • Robert Myrvang :
  Communication between hospital and general practice: administrative thresholds and organizational barriers
  2002
 • Robert Myrvang :
  Omorganisering ved Nasjonalt senter for telemedisin
  Nyhetsbrev for Telemedisin 01. March 2000
 • Robert Myrvang :
  Evaluering av Nord Norsk Helsenett
  Nyhetsbrev for Telemedisin 01. August 1999
 • Robert Myrvang :
  The North Norwegian Health Intranet
  1998
 • Robert Myrvang :
  Nord Norsk Helsenett - IntraMed prosjektet
  Nyhetsbrev for Telemedisin 01. March 1998
 • Robert Myrvang, Aud Obstfelder :
  North Norwegian Health Network. The Primary Physicians need for information and communication, mapping report based upon focus groups
  1997
 • Robert Myrvang :
  Nyere sosiologisk teori - offentlighet og politisk kommunikajon
  1994
 • Robert Myrvang :
  Fra årsak til ansvar i sosialpolitikken. Om endringer i den statlige velferdsideologien. Hovedfagsoppgave, cand. polit
  1993
 • Robert Myrvang :
  Reorganisering av attføringsapparatet i Norge: om legitimering av endringstiltak i attføringssektoren. Paper; cand.polit.studiet, sosiologi/sosialpolitikk
  1992
 • Robert Myrvang :
  Attføring - mellom medisinsk sosiologi og arbeidssosiologi. En drøfting av ulike tilnærminger til studiet av attføring. Paper: cand.polit.studiet, sosiologi/sosialpolitikk
  1991

 • The 50 latest publications is shown on this page. See all publications in Cristin here →  SV-HUM D1016