Korsnes, Kristine Helen


Vice Dean of Education


 • Korsnes, Kristine Helen. En kommentar til lovfestingen av rettsvalgsregler på arverettens område. Fagbokforlaget 2019 ISBN 978-82-450-3312-0.s 225 - 243.
 • Korsnes, Kristine Helen. Rettsvalgsspørsmål i et rettsanvendelsesperspektiv. Fagbokforlaget 2018 ISBN 978-82-450-2313-8.s 197 - 225.
 • Korsnes, kristine helen. Feil fokus- eller fokus på feil? 83 «Bakvendt» undervisning og digitaliserte verktøy som metoder til å fremme skriveferdigheter. (data) (fulltekst) Læring om læring 2017; Volum 1 (1). ISSN 2535-4108.s 83 - 93.
 • Korsnes, Kristine Helen. EU-rettens paradoksale betydning for den internasjonale privatretten. Gyldendal Akademisk 2007 ISBN 978-82-05-37592-5.s 289 - 303.
 • Korsnes, Kristine Helen. Lovvalg i internasjonale kontraktsforhold. Bør partenes lovvalgsadgang omfatte en adgang til å velge transnasjonal rett som den anvendelige lov?. 2004.s 131 - 153.
 • Korsnes, Kristine Helen. The Norwegian Home Care Allowance. Ashgate 2004.s 107 - 133.
 • Korsnes, Kristine Helen. Vurdering til læring ved bruk av praksismappe og praksisseminar som nye vurderingsformer. Læringsfestivalen 2022-05-09 - 2022-05-10 2022.
 • Korsnes, Kristine Helen. Erfaringer og refleksjoner om det å være mentor for kollegaer som deltar på pedagogisk basiskompetanseprogram. Mentormøte i regi av Result ved UiT 2022-01-25 - 2022-01-25 2022.
 • Korsnes, Kristine Helen. Vurdering til læring ved bruk av praksismappe og praksisseminar som nye vurderingsformer. (data) Læring om læring 2022; Volum 8 (1). ISSN 2535-4108.
 • Korsnes, Kristine Helen. Om Høyesteretts rolle som utvikler av norsk internasjonal privatrett. Symposium i Uppsala for forskere i formuesrett 2022-05-03 - 2022-05-06 2022.
 • Korsnes, Kristine Helen. Lærersamarbeid om undervisning – slik gjør vi det!. Kompetanseutviklingsprogram for studieprogramledere 2021-12-10 - 2021-12-10 2021.
 • Korsnes, Kristine Helen. How can we support first-year students in learning how to write academically?Experiences from the Faculty of Law at UiT. European First Year Experience Conference 2021 2021-06-07 - 2021-06-09 2021.
 • Korsnes, Kristine Helen. Pedagogisk lederskap og kollegialt lærersamarbeid. Pedagogisk mappekurs på fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi 2021-10-04 - 2021-10-04 2021.
 • Korsnes, Kristine Helen. Hvordan systematisk følge opp evalueringsdata? Eksempler fra Det juridiske fakultet.. Kompetanseutviklingsprogram for studieprogramledere 2021-11-04 - 2021-11-04 2021.
 • Korsnes, Kristine Helen. Utdanning av fremtidens jurist. Utdanning av fremtidens jurist, del av Fyrtårnprsjektet Læring og kunnskap for fremtidens jurist 2021-11-03 - 2021-11-03 2021.
 • Korsnes, Kristine Helen. Utdanningsdekanene. Dette mener de om jusstudiet og nye aktører.. 2021.
 • Korsnes, Kristine Helen. Hvordan tar vi imot og følger opp nye studenter?. Presentasjon for Campus Harstad 2020-02-03 - 2020-02-03 2020.
 • Korsnes, Kristine Helen. Hvordan skal man lære studentene å lære – hjemmefra?. (data) 2020.
 • Korsnes, Kristine Helen. Juridisk undervisning i Koronatiden: Erfaringer og veien videre. Nettseminar (data) 2020-04-24 - 2020-04-24 2020.
 • Korsnes, Kristine Helen. Lunsjseminar #13: Paneldebatt - Hva skal vi med høst 2020?. Nettseminar med paneldebatt 2020-04-29 - 2020-04-29 2020.
 • Korsnes, Kristine Helen; Rui, Jorun I; Vangen, Marie. Høringsuttalelse – forslag til midlertidig lov om endringer i rettens sammensetning mv. for å avhjelpe konsekvenser av utbrudd av Covid-19. 2020.
 • Korsnes, Kristine Helen. Hvordan kan vi ruste studentene våre til å møte samfunnets og arbeidslivets behov i fremtiden?. Læringsfestivalen 2020-05-04 - 2020-05-05 2020.
 • Korsnes, Kristine Helen; Finstad, Bjørn-Petter; Fossland, Trine. Timeregnskapet og studentaktive læringsformer – i spennet mellom forventning, ledelse og samarbeidskultur. Rapport fra arbeidsgruppe for gjennomgang av registrering og fordeling av undervisning med studentaktive læringsformer, nedsatt av Strategisk utdanningsutvalg høsten 2019, avgitt desember 2020. 2020.
 • Korsnes, Kristine Helen. En kommentar til forslag om rettsvalgsregler på arverettens område. Forskermaraton for Hege Brækhus 2019-04-05 - 2019-04-05 2019.
 • Nylund, Anna; Korsnes, Kristine Helen. Høringsuttalelse til utkast til Haag konferansens Judgments Convention. 2019.
 • Korsnes, Kristine Helen. Pedagogisk oppfølgingsprogram for nyansatte +. Symposium for Kristin Solberg 2019-08-30 - 2019-08-30 2019.
 • Korsnes, Kristine Helen. «Innholdet i en pedagogisk mappe - Hva må være på plass etter retningslinjene?», og «Pedagogiske utviklingsarbeider - hva og hvordan?». Opprykkseminar på Førstelektorprogrammet 2019-09-25 - 2019-09-25 2019.
 • Korsnes, Kristine Helen. Læring og kunnskap for fremtidens jurist. Fyrtårnprosjekt ved Det juridiske fakultet, UiT Norges arktiske universitet.. Fagdag JSU 2019-09-29 - 2019-09-29 2019.
 • Korsnes, Kristine Helen; Nylund, Anna. "Ny" praksisordning - pilot 2019. Pedagogisk forum 2019-10-09 - 2019-10-09 2019.
 • Korsnes, Kristine Helen; Frostad, Magne. Bidrar utvikling og bruk av digitale læringsrom i Canvas til en forbedring av jusstudenters læringsutbytte?. Læring om læring 2018; Volum 2 (1). ISSN 2535-4108.
 • Korsnes, Kristine Helen. Pedagogiske muligheter ved bruk av IKT i undervisning -Erfaringer fra utnyttelse av digitale muligheter på masterstudiet i rettsvitenskap. Helsefaglig pedagogisk seminar 2018-03-22 - 2018-03-22 2018.
 • Korsnes, Kristine Helen; Frostad, Magne. Bidrar utvikling og bruk av digitale læringsrom i Canvas til en forbedring av jusstudenters læringsutbytte?. Læringsfestivalen (data) (fulltekst) 2018-05-03 - 2018-05-04 2018.
 • Frostad, Magne; Korsnes, Kristine Helen. Læring og Canvas: Bidrar utvikling og bruk av digitale læringsrom i Canvas til en forbedring av jusstudenters læringsutbytte?. Fyrtårnskonferansen 2018 2018-05-14 - 2018-05-14 2018.
 • Korsnes, Kristine Helen. Å være jusstudent i Tromsø. Med fokus på fyrtårnsprosjektet og videreføringen av det. Innlegg JSU fagråd Tromsø.. JSU fagdag i Tromsø 2018-02-18 - 2018-02-18 2018.
 • Korsnes, Kristine Helen. Begynnerkollokvieordningen ved det juridiske fakultet, UiT. Hvordan tilrettelegge for gode mentorordninger? Kompetansedeling for studenters suksess i høyere utdanning 2018-10-03 - 2018-10-04 2018.
 • Korsnes, Kristine Helen; Frostad, Magne. Hvordan kan vi bruke Canvas i undervisningen?. Pedagogisk forum 2018-05-30 - 2018-05-30 2018.
 • Korsnes, Kristine Helen. Semesteroppgaven. Pedagogisk forum 2017-11-27 - 2017-11-27 2017.
 • Korsnes, kristine helen. Feil fokus- eller fokus på feil? «Bakvendt» undervisning og digitaliserte verktøy som metoder til å fremme skriveferdigheter. Læringsfestivalen 2017-05-08 - 2017-05-09 2017.
 • Korsnes, Kristine Helen. Muntlig eksamen. Pedagogisk forum 2017-04-28 - 2017-04-28 2017.
 • Korsnes, Kristine Helen; Bendiksen, Lena R. Lauritsen; Dahle, kjersti. Kompetanse og læringsutbytte. Fyrtårnsprosjektet ved det juridiske fakultet.. Fyrtårnkonferansen ved UiT 2017 2017-05-12 - 2017-05-12 2017.
 • Korsnes, Kristine Helen. Muntlige presentasjoner i undervisningen. Pedagogisk forum 2017-10-20 - 2017-10-20 2017.
 • Korsnes, Kristine Helen. Skriving på studiet. Pedagogisk forum 2016-04-26 - 2016-04-26 2016.
 • Korsnes, Kristine Helen. Fyrtårnsprosjektet Kompetanse og læringsutbytte, Det juridiske fakultet - Hvilke tiltak er igangsatt og planlagt på første avdeling?. Pedagogisk forum 2015-10-15 - 2015-10-15 2015.
 • Korsnes, kristine helen; Michalsen, Dag; Svensson, Eva-Maria. Innledning til Kompendium i rettsfilosofi. 2013.
 • Korsnes, Kristine Helen. Menneskerettigheter som ramme for internasjonal privatrett?. Seminar om menneskerettighetsspørsmål med Stortingets menneskerettighetsutvalg 2010-06-08 - 2010-06-08 2010.
 • Korsnes, Kristine Helen. Internasjonalt preseptoriske regler i internasjonale kommersielle kontrakter. - Kan og bør lojalitetsprinsippet anses som en internasjonalt preseptorisk regel?. Seminar om loyalitetspligt i (en Restatement af) nordisk kontraktret 2010-05-19 - 2010-05-19 2010.
 • Korsnes, Kristine Helen. The Kontantstøtte or the Norwegian home care allowance. Nordic Feminist Legal Studies workshop 2001-09-19 - 2021-09-21 2001.
 • Look at all works in CRIStin →  TEO-H4 4.522

  Click for bigger map