Musikk og drama i barnehage

STUDIESTED: Tromsø
Drama-i-barnehagen.JPG-Studiekatalog-380px-

 

Studiet inneholder to fagområder - musikk og drama - der det fagdidaktiske perspektivet integreres i all undervisning.

Facts
Duration:1 Semester
Location: Tromsø
Credits (ECTS):30
Qualification:
Admission requirements:

Bachelor i barnehagelærerutdanningen eller tilsvarende utdanning med minst 20 sp i musikk og/eller drama

Application deadline:
Application code:
Apply

 

Studiets faglige innhold:

 • Musikk- og dramadidaktikk
 • Egenferdigheter i musikk og drama
 • Tverrfaglige prosjekter/forestillingsarbeid og musikk- og dramasamlinger i praksisbarnehager

Emnet er praktisk og teoretisk, og didaktikk inngår som en viktig del i alle emner.


Etter fullført studium skal studenten ha følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

 • om dramaturgi og musikkens elementer
 • om barns dramatiske og musikalske utvikling
 • om sentrale drama- og musikkpedagogiske metoder

Ferdigheter

studenten skal kunne:

 • uttrykke seg på ulike måter ved bruk av kropp, stemme og bevegelse
 • planlegge og gjennomføre samspillsoppgaver for og med barn
 • planlegge, gjennomføre og evaluere tverrfaglige opplegg i drama- og musikk for barn i barnehagealder

Kompetanse

studenten skal kunne:

 • legge til rette for musikk- og teateropplevelser for barnehagebarn
 • lede barn i barnehagealder i musikk- og dramaaktiviteter
 • reflektere over og drøfte barns estetiske læring og utvikling

Bachelor i barnehagelærerutdanningen eller tilsvarende utdanning med minst 20 sp i musikk og/eller drama

Emnet går over ett semester og er samlingsbasert i Tromsø.
Undervisnings- og arbeidsmåtene i emnet er varierte, med ulike typer utprøvinger og verkstedarbeid, forelesninger, seminarer, gruppearbeid og ekskursjoner.

Deler av undervisningen er oppdelt i fagspesifikke deler, mens noe er tverrfaglig organisert. Det fagdidaktiske perspektivet integreres i alle hovedområder.

Emnet er i stor grad prosessorientert og basert på kollektive arbeidsformer. Det forutsettes aktiv deltakelse i all undervisning. Under veiledning fra faglærere skal studentene arbeide med og prøve ut ulike musikk- og dramaøkter, presentasjoner og forestillinger. Teori vil delvis bli dekket gjennom forelesninger, men selvstudium og kollokviearbeid utgjør en vesentlig del av studiet. Arbeid med oppgaver mellom samlingene er en viktig del av studiet.

Digital læringsplattform benyttes i undervisningssammenheng og som kommunikasjonsverktøy.

Undervisningsomfang: om lag 160 timer.

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før studenten kan framstille seg til eksamen:

 • 70 % deltakelse i all undervisning
 • Planlegging og gjennomføring av 1 forestilling/konsert for barn der både musikk og drama inngår
 • 3 musikk- og dramaøkter for barnehage
 • Refleksjonsnotat på 2000 ord

Eksamen:

Praktisk gruppeeksamen.

Hver gruppe skal lage en musikk- og dramaforestilling for barn ut fra gitt tema. Det gis tre dager til forberedelse og forestillingen skal ha en varighet på ca 20 min. Etter visningen er det individuell muntlig samtale.

Eksamen vurderes individuelt med gradert karakter etter en skala fra A til F

 

Drama- og musikkfaglig arbeid i barnehage og i det frivillige kulturlivet.


Contact
Arne-Elvemo.jpg

Arne Elvemo


Rådgiver
Phone: +4777660583 Mobile: 926 01 458 arne.elvemo@uit.no

Related professions
Kontaktinfo:
Studieadministrasjonen

.