Engelsk - Språk og litteratur - bachelor

STUDIESTED: Tromsø
Studiekatalog_klar_10_2.jpg

Gjennom studier i engelsk språk og litteratur får du innsikt i noen av de viktigste verkene i verdenslitteraturen - i tillegg til å beherske også nyansene i det engelske språket.

Facts
Duration:3 År
Location: Tromsø
Credits (ECTS):180
Qualification:Bachelor i språk og litteratur
Admission requirements:Generell studiekompetanse eller realkompetanse
Application deadline:
Application code:
Apply

Det å studere engelsk er et møte med et utrolig rikt språk og mange forskjellige land og kulturer i den store engelsktalende verden. Du vil bli overrasket over språkets variasjonsmuligheter og de enestående kulturskattene som finnes i den engelskspråklige litteraturen. Fra Shakespeare til Hemingway, fra nåtidas nobelprisvinnere som Doris Lessing eller Toni Morrison til romantikkens mestere eller klassisk krim, fra tekstene til rappere og rockemusikere så vel som amerikansk valgkamp og britisk historie: Alt dette og mer til vil du kunne møte i de litteraturvitenskapelige emnene i dette studiet (ENG-1120, ENG-1122 og ENG-1110).

Hvorfor blir det du kjenner som «sheep» kalt «mutton» når det er havnet på menyen? Hvordan uttales «catastrophe» og «catastrophic» - og hvorfor er uttalen så forskjellig? Hvordan kan du få mer kunnskap om engelsk ved å tegne trær? Er det fritt fram å variere mellom å bruke «begin», «start», «commence», «initiate» og «inaugurate» akkurat når og hvor du vil? Dette er bare noe av det du vil få svar på i de språkvitenskapelige emnene i dette studiet (ENG-1014, ENG-1015 og ENG-1016), som vil gi deg variert kunnskap om engelsk, og ferdigheter i å bruke språket.

Bachelorprogrammet i språk og litteratur, studieretning engelsk, er en treårig utdanning som består av totalt 180 studiepoeng, fordelt slik:
 • 30 studiepoeng førstesemesterstudier
 • 60 studiepoeng ENG-emner på 1000-nivå (årsenheten i engelsk)
 • 30 studiepoeng ENG-emner på 2000-nivå, hvorav minst ett emne innenfor engelsk litteratur/kultur og minst ett emne innenfor engelsk språkvitenskap.
 • 60 studiepoeng valgfrie emner

For nærmere informasjon, se «Oppbygging av studiet» (under).

Valgfrie emner:
Det er opp til deg hvilke emner du ønsker skal inngå som valgfrie emner (60 studiepoeng), forutsatt at de aktuelle emnene kan tas som enkeltemner og at du tilfredsstiller opptakskravene (informasjon om dette er å finne i de aktuelle emnebeskrivelsene). For studenter som ønsker å jobbe som lærer i skolen, anbefales det å kombinere studieretningsfaget (engelsk) med et årsstudium i et fag nummer to (for eksempel nordisk, spansk, tysk, fransk, historie, religion m.fl.)

Semester 10 studiepoeng 10 studiepoeng 10 studiepoeng
1. semester (høst)
eller
2. sem (vår)
3. sem (høst)
4. sem (vår)
Valgfrie emner
5. sem (høst)
Valgfrie emner
6. sem (vår)
ENG-2000 emne (litteratur/kultur)
ENG-2000 emne (språkvitenskap)
ENG-2000 emne (litteratur/kultur eller språkvitenskap)

Etter fullført bachelorgrad i språk og litteratur skal studentene ha følgende læringsresultat:

Kunnskaper og forståelse:

Studentene skal ha:

 • skaffet seg både grunnleggende kunnskaper i de sentrale delene av det faget som er valgt som fordypning, og mer spesialisert kunnskap i utvalgte deler av dette faget
 • skaffet seg enten grunnleggende kunnskaper i de sentrale delene av et fag som er valgt som fag nummer to, eller et bredere spekter av kunnskaper fra utvalgte deler av ulike fag
 • utviklet en forståelse for hvordan en må vurdere kunnskap kritisk i lys av ulike teoretiske og ideologiske perspektiv

Ferdigheter:

Studentene skal kunne:

 • orientere seg i språk- og/eller litteraturvitenskapelig faglitteratur
 • analysere og tolke språklig og/eller litterært tekstmateriale
 • formidle sine kunnskaper om språk og/eller litteratur skriftlig og muntlig på det språket/de språkene som inngår i graden
 • ha en god skriftlig og muntlig beherskelse av det/de språkene som inngår i graden og være i stand til å bruke det/de språkene for å formidle den kunnskapen de har tilegnet seg i løpet av studiet

Kompetanse:

Studentene skal ha:

 • blitt i stand til å arbeide selvstendig i yrker som krever kunnskaper i både språk, kultur og litteratur eller spesialisert kunnskaper innenfor ett av områdene

Generell studiekompetanse eller realkompetanse. Forkunnskaper tilsvarende engelsk som fordypning fra videregående skole anbefales.

Studiet har oppstart i høstsemesteret. Opptak via Samordna opptak. Søknadsfrist 15. april.

Søknadskode 186 891.

Søknadsfristen er 1. mars for søkere med realkompetanse.

Når det gjelder ENG-emnene, består undervisningen som regel av forelesninger og seminargruppeundervisning. I de fleste emnene på dette studiet inngår det arbeidskrav som må bestås før du kan framstille deg til avsluttende eksamen. Dette kan for eksempel være skriftlige innleveringer, muntlige presentasjoner og lignende. Eksamensordningen varierer fra emne til emne, men eksempler på eksamenordninger er skriftlig skoleeksamen, hjemmeeksamen over én til to uker, eller semesteroppgave. Når det gjelder ENG-emnene på 1000-nivå, er den mest brukte eksamensordningen skriftlig skoleeksamen (fire eller seks timer).

Alle emner med ENG-kode har engelsk som undervisnings- og eksamensspråk. Førstesemesterstudiet (FIL-0700, EXF-0710, HIF-1100/HIF-1000) har norsk som undervisnings- og eksamensspråk. For nærmere informasjon om undervisnings- og eksamensspråk på de valgfrie emnene du ønsker skal inngå i graden din, se den aktuelle emnebeskrivelse.

Med en bachelorgrad i språk og litteratur kan du blant annet jobbe innenfor kultur- og litteraturformidling, som oversetter eller med oppgaver som inkluderer tekstvurdering. Kulturnæringssektoren er omfattende, og inkluderer også reiseliv, der både den språklige og kulturelle kunnskapen er vesentlig. Den samme kompetansen er etterspurt i eksportrettet næringsliv.

Hvorvidt du sikrer deg en relevant og attraktiv jobb etter oppnådd bachelor, avhenger av egen karriereplanlegging, og hvor flink du er å knytte kontakter underveis i studiet, men en bachelorgrad i språk og litteratur er et utmerket fundament for videre studier.

Kandidatundersøkelsen fra 2015 viser at 58 prosent av kandidatene med en bachelor i språk og litteratur hadde fått seg jobb - 42 prosent i faste stillinger. 26 prosent studerte videre.

For opptak til mastergradsprogrammet i språk, studieretning engelsk, eller mastergradsprogrammet i litteratur, studieretning engelsk, kreves bachelorgrad i språk og/eller litteratur, eller tilsvarende gradsutdanning, med fordypning (80 stp) i engelsk. Gjennomsnittskarakten på disse 80 stp må være C eller bedre.

I en stadig mer globalisert verden, er internasjonale erfaringer veldig viktig! Et utvekslingsopphold i utlandet vil utvide din personlige og faglige horisont og gjøre deg ekstra attraktiv på arbeidsmarkedet. Utenlandsopphold gir deg bedre språkkunnskaper, nye venner og opplevelser.

UiT gir deg mange muligheter til å ta deler av studiene dine som utvekslingsstudent ved et utenlandsk lærested. Bachelorgradsprogrammet i språk og litteratur åpner for utenlandsopphold i fjerde og femte semester.

Informasjon om søknadsprosessen, frister, stipendmuligheter osv. finner du her. For nærmere informasjon om utveksling/utenlandsopphold, se fakultetets nettsider om internasjonalisering eller kontakt internasjonal koordinator ved fakultetet.

Delstudier i utlandet gjør deg ekstra attraktiv på arbeidsmarkedet!
Contact
Kari-Mathisen-Bredde-180px-

Mathisen, Kari


Student adviser (MA English Literature)
Phone: +4777623316 kari.mathisen@uit.no