Matematikk og statistikk - bachelor

Duration: 3 År

Matematikk og statistikk - bachelor

Duration: 3 År

Campus
Tromsø
Application deadline
15. april
Søking og opptak
How to apply?

Dette studiet er det naturlige valget for deg som har ambisjoner om en spennende yrkeskarriere og har talent for matematisk tenkning.

Matematikk er et universelt språk for vitenskap, teknologi og ingeniørkunst. Studiet gir kompetanse i matematikk og statistikk. Du lærer å vurdere store mengder data, og får kunnskap om analytisk metodikk, dataanalyse og beregning. Stadig flere arbeidsplasser trenger ansatte som har kunnskaper innenfor disse områdene.

Questions about the study
wr.jpeg
Martin Rypdal

Professor/Instituttleder


Førsteaman.-Per-Jakobsen
Per Kristen Jakobsen

Professor


Førsteaman.-Sigrunn-Sørbye
Sørbye, Sigrunn Holbek

Associate Professor


065.jpg
Hågensen, Tine Margrete

Head of Office


Corona virus: We're waiting for the government's decision on changes and adaptments in terms of planning the start of the autumn semester 2020

Studiet har tre studieretninger og er bygd opp av obligatoriske fag og valgfag. De tre første semestrene består hovedsakelig av obligatoriske fag i matematikk, statistikk og fysikk i tillegg til et innføringsfag i informatikk. I de siste semestrene er valgmulighetene avhengig av studieretning.

Du kan velge mellom

 • Anvendt matematikk er for deg som ønsker praktisk bruk av matematisk kunnskap. Eksempler på fagfelt hvor dette benyttes er optikk, hydrodynamikk og atmosfærefysikk. Denne studieretninga har et sterkt innslag av fysikk, og bare et fag er valgfritt.
 • Ren matematikk er et teoretisk studium. Gjennom innføring i avanserte matematiske teorier, algebra og analyse utvikles evnen til abstrakt tenkning. Studentene lærer å analysere og løse sammensatte problemstillinger.
 • Statistikk er dataanalyse, og opplæring i metoder for innsamling og analyse av data er sentralt i denne studieretninga. Statistikk er viktig innen områder som mobilkommunikasjon, medisinsk bildebehandling og klimaforskning.

Studieretningene innen statistikk og ren matematikk har 60 studiepoeng frie valgfag, noe som åpner for å kunne velge andre fag i tillegg til statistikk eller matematikk.

Kandidaten...

Kunnskaper

 • har inngående kjennskap til de matematiske feltene kalkulus, lineær algebra og analyse.
 • har kjennskap til matematiske metoder, både analytiske teknikker og numeriske metoder, innen de ovennevnte områdene.
 • har solide basiskunnskaper innen statistikk og programmering, samt fysikk eller diskret matematikk.
 • har kjennskap til anvendelser av den teoretiske kunnskapen.
 • har med spesialisering innen ren matematikk, inngående kunnskaper innen store deler av matematikken, blant annet algebra, kompleks funksjonsteori og metriske rom.
 • har med spesialisering innen anvendt matematikk, inngående kunnskaper i deler av matematikken som innbefatter kompleks funksjonsteori, differensialligninger, metriske rom, og har et solid fundament innen fysikk og statistikk.
 • har med spesialisering innen statistikk, inngående kunnskaper innen store deler av statistikkfaget, som innbefatter blant annet sannsynlighetsregning, inferens, deriblant multiple modeller og stokastiske prosesser.

Ferdigheter

 • kan gå inn i kompliserte, praktiske problemstillinger, gjenkjenne struktur og formulere problemet matematisk, finne fram til egnede analytiske og/eller numeriske løsningsmetoder og tolke løsningene.
 • har gode praktiske ferdigheter i programmering og basisferdigheter i statistikk.
 • kan samarbeide, gjerne på tvers av faggrenser, med andre fagspesialister.
 • kan finne, forholde seg kritisk til, bruke å henvise til relevant informasjon, litteratur og fagstoff og framstille og drøfte dette.
 • kan formulere seg godt, på en vitenskapelig måte, både skriftlig og muntlig.
 • kan med spesialisering i ren matematikk, kunne gjennomføre bevis og presise resonnementer som krever stor grad av abstraksjon
 • kan med spesialisering i anvendt matematikk, kunne utføre praktisk problemløsning med ulike avanserte matematiske teknikker.
 • kan med spesialisering i statistikk, kunne løse et bredt spektrum av anvendte problemer ved hjelp av statistiske metoder, og utnytte teoretisk kunnskap, datamaskin og programmering til modellering og løsning av komplekse problemer.

  Generell kompetanse

 • har god kjennskap til teori og hvordan denne kan brukes til utvikling av alternative metoder og teknikker.
 • har inngående kjennskap til et bredt spekter av metoder og teknikker for analyse og problemløsning innen matematikk og statistikk.
 • kan bidra til utvikling og innovasjon innenfor fagfeltene.
 • kan anvende grunnleggende kunnskaper innenfor matematikk og statistikk på andre samfunnsvitenskapelige og/eller naturvitenskapelige problemstillinger.
 • kan formidle selvsteding arbeid innenfor rammen av fagfeltenes uttrykksformer.

 

Du kan jobbe med forskning, utvikling, forvaltning, undervisning og innen privat næringsliv.

Utviklingsprosjekter som krever kompetanse i matematikk og statistikk finner vi eksempelvis i:

 • Bærekraftig energiproduksjon
 • Klimatilpasning
 • Miljøovervåking
 • Økosystemtjenester
 • IKT
 • Økonomi
 • Forsikring
 • Bank og finans
 • Bioteknologi
 • Medisinsk teknologi

I offentlig forvaltning er det behov for matematikere og statistikere innen alle tekniske etater og i natur- og miljøforvaltningen.

I privat næringsliv er det et økende behov for arbeidstakere som forstår og kan analysere statistikk og store datamengder.

Semester 10 studiepoeng 10 studiepoeng 10 studiepoeng
1. sem (høst)
eller
2. sem (vår)
3. sem (høst)
4. sem (vår)
Fordypning
Valgfag
Valgfag
5. sem (høst)
Fordypning
Valgfag
Valgfag
6. sem (vår)
Fordypning
Valgfag
Valgfag

Generell studiekompetanse, samt følgende spesielle opptakskrav:

Matematikk R1 + R2 og i tillegg enten

 • Fysikk 1 + 2 eller
 • Kjemi 1 + 2 eller
 • Biologi 1 + 2 eller
 • Informasjonsteknologi 1 + 2 eller
 • Geofag 1 + 2 eller
 • Teknologi og forskningslære 1 + 2

Søkere som ikke har generell studiekompetanse og som er 25 år eller eldre, kan søke opptak på bakgrunn av realkompetanse. Søknadsfristen for realkompetansesøkere er 1. mars.

Søkere som har høyere utdanning fra andre læresteder kan søke innpassing av ekstern utdanning, som etter faglig vurdering kan erstatte emner i studiet og brukes som en del av graden. Hvis innpassingen resulterer i kortere studietid vil det gjøres justeringer i individuell utdanningsplan. Søkere som ønsker å få vurdert høyere utdanning fra andre læresteder, bes om å søke i god tid før oppstart på studiet. For mer informasjon og skjema henvises det til UiTs nettside om innpassing og godkjenning av ekstern utdanning.

Det er anledning å søke lokalt opptak til enkeltemner som inngår i studiet via Søknadweb, for de som ikke ønsker å gjennomføre et helt bachelorstudium.

Studieprogrammet bygger på forkunnskaper i matematikk tilsvarende Matematikk R1 + R2.

Matematikk- og statistikkfagene undervises med teoretiske forelesninger og øvelsesundervisning for oppgaveregning.

Obligatoriske oppgaver kreves godkjent for adgang til eksamen. Inntil seks obligatoriske oppgaver kan kreves i hvert enkelt fag.

De fleste fagene har fire timers skriftlig skoleeksamen.
Eksamen i fagene evalueres med bokstavkarakterer A - F, hvor F er stryk.

Bachelorgradsstudiet i matematikk og statistikk er et norskspråklig studieprogram. Det innebærer at både undervisning og eksamensoppgaver gis på norsk. Enkelte fag har likevel engelsk som undervisningsspråk.

Bachelorgradsprogrammet i matematikk og statistikk kvalifiserer for opptak til toårige mastergradsprogram i matematikk eller statistikk:
Master i matematikk, studieretning algebra
Master i matematikk, studieretning analyse/differensialgeometri
Master i matematikk, studieretning anvendt matematikk

Master i statistikk

Matematikk er et universelt språk for vitenskap, teknologi og ingeniørkunst. Dette medfører at alle universiteter med respekt for seg selv, verden over, har et repertoar av emner i matematikk på bachelornivå som nesten alltid, helt eller delvis, kan matches mot emner vi har på vår bachelorgrad. Når det gjelder å velge et studiested for et utenlandsopphold er det derfor enklest om studenter selv søker ut et sted de ønsker å dra til. Når dette er gjort kan vi hjelpe dere med å finne passende emner som matcher godt opp mot våre egne emner. Vi har en mangfoldig stab av vitenskapelig ansatte fra mange deler av verden som være behjelpelig med dette.

Når dette er sagt, bør studenter være klar over at det kan være mange formelle og praktiske problemer forbundet med å få tillatelse til studere ved universiteter i andre land og verdensdeler. Mange av disse problemene vil ikke oppstå dersom dere velger et utenlandsk studiested fra en liste over slike institusjoner som vårt universitet har etablert bilaterale utvekslingsavtaler med.

For mer informasjon om utveksling se Utveksling for studenter ved NT-fak

Film