Samisk - Språk - master

STUDIESTED: Tromsø
Studiekatalog_klar_41_2.jpg

Samiske språkstudier på masternivå gir deg dypere kunnskaper om samiske dialekter og om samisk språkhistorie. Visste du for eksempel at man kan avlede visse samiske ordstammer seks tusen år tilbake i tid? Hvor stor er egentlig forskjellen mellom nord-, lule- og sørsamisk? Hvordan snakker man samisk på Kolahalvøya? Det er spørsmål som behandles i dette studiet. En viktig del av masterstudiet er også hvordan setninger i språket er bygd opp. Finnes det regler for hvordan man snakker korrekt?

Facts
Duration:2 År
Location: Tromsø
Credits (ECTS):120
Qualification:Master i samisk språk
Admission requirements:Bachelor i språk og litteratur eller tilsvarende gradsutdanning
Application deadline:
Application code:
Apply
Samisk er en av studieretningene som inngår i
mastergradsprogrammet i språk. Studiet består av totalt 120 studiepoeng, og har følgende sammensetning:

 • 30 studiepoeng SAM-3000-emner
 • 30 studiepoeng valgfrie emner
 • 60 stp mastergradsoppgave (SAM-3900)

Hvilke SAM-3000-emner som blir tilbudt hvert semester vil framgå av emnekatologen for semesteret. De fagspesifikke emnene er: SAM-3010 Samisk språkvitenskap - teori og metode, SAM-3011 Samisk dialektologi og språkhistorie og SAM-3012 Samisk språkvitenskap: Fordypning i samisk syntaks.

De inntil 30 stp som er valgfrie, kan være litterære eller språklige emner eller emner fra andre relevante fag, fortrinnsvis valgt slik at de støtter opp om arbeidet med mastergradsoppgaven eller gir mastergradsstudiet en tematisk sammenheng. De valgfrie emnene skal normalt være på 3000-nivå, og dersom du ønsker å ta emner på lavere nivå, må dette søkes særskilt om. Din veileder, eventuelt faggruppa, må anbefale søknaden, som videre må godkjennes av programstyret for humanistiske fag.

I tillegg er det i hvert semester mulig å ta et spesialemne i samisk språkvitenskap: SAM-3090 Spesialemne i samisk språkvitenskap. Det kan inngå som et 3000-emne i samisk språkvitenskap eller som et av de valgfrie emnene. Kontakt studieveileder for mer informasjon.

Mastergradsoppgaven er en kortere, vitenskapelig avhandling på 60 studiepoeng (70-100 sider). Det anbefales å starte arbeidet med mastergradsoppgaven så tidlig som mulig i studiet. Tema for oppgaven velges i samråd med en vitenskapelig ansatt/veileder. Det er mulig å levere masteroppgaven både i høst- og vårsemesteret. Frist for innlevering er 1. november og 15. mai. For nærmere informasjon om mastergradsoppgaven, se emnebeskrivelsen (SAM-3900 Mastergradsoppgave i samisk språk).

 

 

Semester 10 studiepoeng 10 studiepoeng 10 studiepoeng
1.semester (høst)
Emne i samisk språkvitenskap
Valgemne
2.semester (vår)
Emne i samisk språkvitenskap
Valgemne
3.semester (høst)
Emne i samisk språkvitenskap
Valgemne
4.semester (vår)

Etter fullført mastergrad i språk har kandidaten følgende læringsutbytte:

Kunnskaper:

Kandidaten har:

 • oppnådd en faglig spesialisering i samisk språkvitenskap og fått innsikt i forskning og erfaring i prosjektarbeid gjennom arbeidet med mastergradsoppgaven
 • skaffet seg dypere kunnskaper i samisk språkvitenskap gjennom de fagspesifikke emnene som studieretningen krever
 • bredere kunnskaper i fagfeltet gjennom de valgfrie emnene
 • utviklet en kritisk forståelse for hvordan språkvitenskapelig kunnskap må ses på bakgrunn av teorier og metoder som har styrt forskningen

 

Ferdigheter:

Kandidaten kan:

 • orientere seg i språkvitenskapelig faglitteratur med særlig vekt på teoridannelse, forskningsmetode og tidligere relevant forskning
 • produsere akademisk tekster og analytisk behandle og fortolke et språkvitenskapelig materiale eller en språkvitenskapelig problemstilling
 • formidle faglig innhold på et høyt faglig og språklig nivå på det språket som definerer studieretningsfaget


Generell kompetanse:

Kandidaten kan:

 • bruke sine kunnskaper og ferdigheter innenfor samisk språkvitenskap som kvalifiserer for videre språkvitenskapelig forskning og for yrker som krever gode praktiske og teoretiske språkkunnskaper
 • bruke sin erfaring med prosjektarbeid som er relevant for høyere stillinger i det offentlige og i næringslivet, gjennom det selvstendige arbeidet med mastergradsoppgaven

For å bli tatt opp til master i samisk språk må du ha bachelorgrad fra Bachelorgradsprogram i språk og litteratur eller tilsvarende gradsutdanning. Det kreves 80 studiepoengs fordypning i samisk som morsmål. Av de 80 stp. må 60 stp. være på 1000-nivå og 20 stp. på 2000-nivå. I tillegg kreves et karaktergjennomsnitt tilsvarende C eller bedre i fordypningsemnene i samisk. Studenter med cand.mag.-grad må ha mellomfag med en snittkarakter på 2,7 eller bedre i faget som danner grunnlag for opptak.
Undervisnings-, arbeids- og evalueringsformer tar utgangspunkt i det enkelte emnets karakter og innhold. I alle emnene inngår det arbeidskrav som må bestås før du kan framstille deg til avsluttende eksamen. Dette kan for eksempel være skriftlige innleveringer og muntlige presentasjoner. Eksamensordningen varierer fra emne til emne, men eksempel på eksamensordninger er skriftlig skoleeksamen, hjemmeeksamen over én eller to uker, eller semesteroppgave.

Alle eksamensbesvarelser vurderes av minimum to sensorer, hvorav én intern (vanligvis foreleser) og én ekstern (ikke ansatt ved UiT Norges arktiske universitet). Det benyttes en gradert bokstavkarakterskala fra A-F, der A er beste karakter og F er stryk/ikke bestått.For nærmere informasjon om arbeidskrav, eksamenssordning og karakteruttrykk, se den enkelte emnebeskrivelse.
Studiet kvalifiserer for jobber som krever gode praktiske og teoretiske språkkunnskaper, for eksempel oversettelse, tolkning, språk- og tekstkonsulentvirksomhet, informasjonsarbeid, bibliotek- og arkivarbeid, reiseliv og media. Dersom du har minst ett skolefag i fagkretsen, og du tar en ettårig praktisk-pedagogisk utdanning i tillegg, gir det lektorkompetanse. Det selvstendige arbeidet med mastergradsoppgaven gir erfaring med prosjektarbeid som er relevant for høyere stillinger i det offentlige og i næringslivet. Oppnådd mastergrad kvalifiserer til å søke opptak til ph.d-utdanning, og gir dermed muligheter for en videre forskerkarriere.
 Det er mulig å søke opptak til ph.d.-studier.

Delstudier i utlandet gjør deg ekstra attraktiv på arbeidsmarkedet! Utenlandsopphold gir deg bedre språkkunnskaper, nye venner, unike opplevelser og internasjonal erfaring.

Blant UiTs mange utvekslingsavtaler anbefaler vi spesielt disse:

Informasjon om søknadsfrister, stipensmuligheter, etc. finner du her.

For nærmere informasjon om utveksling/utenlandsopphold, se fakultetets nettsider om internasjonalisering eller kontakt internasjonal koordinator ved fakultetet.Contact
HSL-IKL-Line-N-Sandanger-512x640-.jpg

Line Nilsen Sandanger


Student Adviser (General Literature, Spanish, Saami, Kven, Finnish)
Phone: +4777645649 line.nilsen.sandanger@uit.no

Related professions
Informasjon til masterstudenter

Institutt for kultur og litteratur og Institutt for språkvitenskap har en egen side hvor du kan finne relevant informasjon om ditt masterstudie.  Her finner du informasjon om mastergradskontrakt, lesesalsplass, om skriving og innlevering av masteroppgaven, og om studiereiser. Det legges også ut informasjon om relevante kurs for masterstudenter.