Samisk - Litteratur - master

STUDIESTED: Tromsø
Studiekatalog_klar_41_2.jpg

Kan spenningen ved å krysse en grenseelv, se sammenhengen mellom litteratur, kunst og musikk, eller undersøke det kritiske men likevel empatiske litterære bildet av en far, fortelle oss noe om hvordan den samiske skjønnlitterære kulturarven har utviklet seg? Hvilken plass har samisk litteratur i den internasjonale urfolksbevegelsen? Tar du en master i samisk litteratur kan du lese prosa og lyrikk skrevet av sentrale samiske forfattere. Du lærer om mottakelsen av samiske tekster og hvordan du kan danne deg et bilde av denne litteraturen ved hjelp av egen kulturkunnskap og nye teoretiske perspektiver på samisk skriftkultur.

Facts
Duration:2 År
Location: Tromsø
Credits (ECTS):120
Qualification:Master i samisk litteraturvitenskap
Admission requirements:Bachelor i språk og litteratur eller tilsvarende gradsutdanning.
Application deadline:
Application code:
Apply
Samisk er en av studieprogrammene som inngår i mastergradsprogrammet i litteratur. Studiet består av totalt 120 studiepoeng, og har følgende sammensetning:

 • 30 studiepoeng (stp) SAM-3000-emner
 • 30 studiepoeng valgfrie emner
 • 60 studiepoeng mastergradsoppgave (SAM-3910)

Hvilke SAM-3000-emner som blir tilbudt hvert semester vil framgå av emnekatologen for semesteret. De fagspesifikke emnene er: SAM-3115 Samisk tekstolkningshistorie og urfolkskritikk , SAM-3116 Samisk litteraturvitenskap: Modere prosa og SAM-3117 Moderne samisk lyrikk.

De inntil 30 stp som er valgfrie, kan være litterære eller språklige emner eller emner fra andre relevante fag, fortrinnsvis valgt slik at de støtter opp om arbeidet med mastergradsoppgaven eller gir mastergradsstudiet en tematisk sammenheng. De valgfrie emnene skal normalt være på 3000-nivå, og dersom en student ønsker å ta emner på lavere nivå, må dette søkes særskilt om. Studentens veileder, eventuelt faggruppa, må anbefale søknaden, som videre må godkjennes av programstyret for humanistiske fag.

I tillegg er det i hvert semester mulig å ta et spesialemne i samisk litteraturvitenskap SAM-3190 Spesialemne i samisk litteraturvitenskap. Det kan inngå som et 3000-emne i samisk litteraturvitenskap eller som et av de valgfrie emnene. Kontakt studieveileder for mer informasjon.

Mastergradsoppgaven er en kortere, vitenskapelig avhandling på 60 studiepoeng (70-100 sider). Det anbefales å starte arbeidet med mastergradsoppgaven så tidlig som mulig i studiet. Tema for oppgaven velges i samråd med en vitenskapelig ansatt/veileder. Det er mulig å levere masteroppgaven både i høst- og vårsemesteret. Frist for innlevering er 1. november og 15. mai. For nærmere informasjon om mastergradsoppgaven, se emnebeskrivelsen (SAM-3910).

Semester 10 studiepoeng 10 studiepoeng 10 studiepoeng
1. sem (høst)
Emne i samisk litteraturvitenskap
Valgemne
2. sem (vår)
Emne i samisk litteraturvitenskap
Valgemne
3. sem (høst)
Emne i samisk litteraturvitenskap
Valgemne
4. sem (vår)

Etter fullført mastergrad i litteratur har studentene følgende læringsutbytte:

Kunnskaper:

Kandidaten har:

 • oppnådd en faglig spesialisering i studieretningsfaget og fått innsikt i forskning og erfaring i prosjektarbeid gjennom arbeidet med mastergradsoppgaven
 • skaffet seg dypere kunnskaper i dette studieretningsfaget gjennom de fagspesifikke emnene som studieretningen krever
 • bredere kunnskaper i fagfeltet gjennom de valgfrie emnene
 • utviklet en kritisk forståelse for hvordan litteraturvitenskapelig kunnskap må ses på bakgrunn av teorier og metoder som har styrt forskningen


Ferdigheter:

Kandidaten kan:

 • orientere seg i litteraturvitenskapelig faglitteratur med særlig vekt på teoridannelse, forskningsmetode og tidligere relevant forskning
 • produsere akademisk tekster og analytisk behandle og fortolke et litteraturvitenskapelig materiale eller en litteraturvitenskapelig problemstilling
 • formidle faglig innhold på et høyt faglig og språklig nivå på det språket som definerer studieretningsfaget


Generell kompetanse:

Kandidaten kan:

 • bruke sine kunnskaper og ferdigheter innenfor samisklitteratur som kvalifiserer for videre litteraturvitenskapelig forskning og for yrker som krever gode praktiske og teoretiske litteraturkunnskaper
 • bruke sine erfaring med prosjektarbeid som er relevant for høyere stillinger i det offentlige og i næringslivet, gjennom det selvstendige arbeidet med mastergradsoppgaven
 • bruke sin generelle humanistiske kompetanse innenfor tekstforståelse, tekstproduksjon og tekstanalyse

For å bli tatt opp til master i samisk litteratur må du ha bachelorgrad i språk og litteratur eller tilsvarende gradsutdanning. Det kreves 80 studiepoengs fordypning i samisk som morsmål. Av de 80 stp. må 60 stp. være fra 1000-nivå og 20 stp. fra 2000-nivå. I tillegg kreves et karaktergjennomsnitt tilsvarende C eller bedre i fordypningsemnene i samisk. Studenter med cand.mag.-grad må ha mellomfag med en snittkarakter på 2,7 eller bedre i faget som danner grunnlag for opptak. 
Undervisnings-, arbeids- og evalueringsformer tar utgangspunkt i det enkelte emnets karakter og innhold. I alle emnene inngår det arbeidskrav som må bestås før du kan framstille deg til avsluttende eksamen. Dette kan for eksempel være skriftlige innleveringer og muntlige presentasjoner. Eksamensordningen varierer fra emne til emne, men eksempel på eksamensordninger er skriftlig skoleeksamen, hjemmeeksamen over én eller to uker, eller semesteroppgave.

Alle eksamensbesvarelser vurderes av minimum to sensorer, hvorav én intern (vanligvis foreleser) og én ekstern (ikke ansatt ved UiT Norges arktiske universitet). Det benyttes en gradert bokstavkarakterskala fra A-F, der A er beste karakter og F er stryk/ikke bestått.For nærmere informasjon om arbeidskrav, eksamenssordning og karakteruttrykk, se den enkelte emnebeskrivelse.
En mastergrad i litteraturvitenskap er blant annet relevant for arbeid innenfor litteratur- og kulturformidling, forlag, museum, bibliotek, reklame og media. Dersom du har minst ett skolefag i fagkretsen, og du tar en ettårig praktisk-pedagogisk utdanning i tillegg, gir studiet lektorkompetanse. Det selvstendige arbeidet med mastergradsoppgaven gir erfaring med prosjektarbeid som er relevant for høyere stillinger i det offentlige og i næringslivet.

Oppnådd mastergrad kvalifiserer til å søke opptak til ph.d.-utdanning.
 Det er mulig å søke opptak til ph.d.-studier.

Delstudier i utlandet gjør deg ekstra attraktiv på arbeidsmarkedet! Utenlandsopphold gir deg bedre språkkunnskaper, nye venner, unike opplevelser og internasjonal erfaring.

Blant UiTs mange utvekslingsavtaler anbefaler vi spesielt disse:

Informasjon om søknadsfrister, stipendmuligheter, etc. finner du her.

 

For nærmere informasjon om utveksling/utenlandsopphold, se fakultetets nettsider om internasjonalisering eller kontakt internasjonal koordinator ved fakultetet.


Contact
HSL-IKL-Line-N-Sandanger-512x640-.jpg

Line Nilsen Sandanger


Student Adviser (General Literature, Spanish, Saami, Kven, Finnish)
Phone: +4777645649 line.nilsen.sandanger@uit.no

Informasjon til masterstudenter

Institutt for kultur og litteratur og Institutt for språkvitenskap har en egen side hvor du kan finne relevant informasjon om ditt masterstudie.  Her finner du informasjon om mastergradskontrakt, lesesalsplass, om skriving og innlevering av masteroppgaven, og om studiereiser. Det legges også ut informasjon om relevante kurs for masterstudenter.