Spansk - Språk - master

STUDIESTED: Tromsø
Spansk-Litteratur-master-Studiekatalog-380px-

Spansk språk er veldig rikt. Du kan velge blant en rekke temaer for å utdype dine egne språkkunnskaper, eller for å hjelpe andre med å fordype seg i spansk.

Facts
Duration:2 År
Location: Tromsø
Credits (ECTS):120
Qualification:Master i spansk språk
Admission requirements:Bachelor i språk og litteratur eller tilsvarende
Application deadline:
Application code:
Apply
Dette er studieretning spansk som inngår i Master i språk.

Velger du å ta mastergraden i spansk språk kan du for eksempel undersøke hvorfor en person fra Mexico bruker andre konstruksjoner enn en person fra Spania, eller i hvilken grad spansk som brukes på internett er annerledes enn spansk som vi skriver i formelle tekster. Du kan studere hvorfor det spanske grammatiske systemet er annerledes enn det norske, hvor ordene i spansk kommer fra og hvordan det lages nye ord eller konstruksjoner på spansk. Du kan også forske i pragmatikk, bruken av forskjellige uttrykk i kontekst, eller forstå bedre hvordan du kan lære andre å snakke og skrive spansk, og med hvilken metodologi.


Studieretningen i spansk språkvitenskap har følgende sammensetning:

  • 30 stp SPA-3000-emner definert av studieretningen
  • 30 stp valgfrie emner
  • 60 stp mastergradsoppgave


De fagspesifikke emnene er:

  • SPA-3011 Spansk sosiolingvistikk og dialektologi
  • SPA-3014 Spansk morfologi og leksikologi
  • SPA-3015 Spansk syntaks og pragmatikk

Hvilke SPA-3000-emner som blir tilbudt hvert semester vil framgå av emnekatologen for semesteret.

De inntil 30 stp som er valgfrie, kan være litterære eller språklige emner eller emner fra andre relevante fag eller HIF-emner, fortrinnsvis valgt slik at de støtter opp om arbeidet med mastergradsoppgava eller gir mastergradsstudiet en tematisk sammenheng. De valgfrie emnene skal normalt være på 3000-nivå, og dersom en student ønsker å ta emner på lavere nivå, skal dette begrunnes i arbeidet med mastergradsoppgaven, anbefales av veileder og godkjennes av styret for fakultære bachelor- og mastergradsprogram.


I tillegg til dette er det i hvert semester mulig å ta et spesialemne i spansk språkvitenskap SPA-3190 Spesialemne i spansk språkvitenskap. Enkelte semestre tilbys også SPA-3091 Spesialemne II: temaer i spansk grammatikk. Disse kan inngå som valgfrie emner på 3000-nivå. Disse emnene kan kun tas én gang. Kontakt studieveileder/faglærer for mer informasjon.

Tabellen under viser kun et eksempel på studieprogresjon: 

Semester 10 studiepoeng 10 studiepoeng 10 studiepoeng
1. semester
Emne i spansk språkvitenskap
Valgemne
Mastergradsoppgave i spansk språk
2. semester
Emne i spansk språkvitenskap
Valgemne
Mastergradsoppgave i spansk språk
3. semester
Emne i spansk språkvitenskap
Valgemne
Mastergradsoppgave i spansk språk
4. semester
Mastergradsoppgave i spansk språk

Etter fullført mastergrad i språk har kandidaten følgende læringsutbytte:

Kunnskaper :
Kandidaten har:
- oppnådd en faglig spesialisering i spansk språkvitenskap og fått innsikt i forskning og erfaring i prosjektarbeid gjennom arbeidet med mastergradsoppgaven
- skaffet seg dypere kunnskaper i spansk språkvitenskap gjennom de fagspesifikke emnene som studieretningen krever
-skaffet seg bredere kunnskaper i fagfeltet gjennom de valgfrie emnene
- utviklet en kritisk forståelse for hvordan språkvitenskapelig kunnskap må ses på bakgrunn av teorier og metoder som har styrt forskningen

Ferdigheter:
Kandidaten kan:
- orientere seg i språkvitenskapelig faglitteratur med særlig vekt på teoridannelse, forskningsmetode og tidligere relevant forskning
- produsere akademisk tekster og analytisk behandle og fortolke et språkvitenskapelig materiale eller en språkvitenskapelig problemstilling
- formidle faglig innhold på et høyt faglig og språklig nivå på spansk

Generell kompetanse:
Kandidaten kan:
- bruke sine kunnskaper og ferdigheter innenfor spansk språkvitenskap som kvalifiserer for videre språkvitenskapelig forskning og for yrker som krever gode praktiske og teoretiske språkkunnskaper
- bruke sin erfaring med prosjektarbeid som er relevant for høyere stillinger i det offentlige og i næringslivet, gjennom det selvstendige arbeidet med mastergradsoppgaven

For å bli tatt opp på programmet må du ha bachelorgrad i språk og litteratur, språk og økonomi eller tilsvarende gradsutdanning. Det kreves 80 studiepoengs fordypning i spansk, med 60 stp. på 1000-nivå og 20 stp. på 2000-nivå.

I tillegg kreves et karaktergjennomsnitt tilsvarende C eller bedre i emnene som inngår i studieretningen i bachelorgradsprogrammet. Studenter med cand.mag.-grad må ha mellomfag med en snittkarakter på 2,7 eller bedre i faget som danner grunnlag for opptak.

For undervisnings- og eksamensspråk, se den enkelte emnebeskrivelse.

Mastergradsprogrammet i språk kvalifiserer for jobber som krever gode praktiske og teoretiske språkkunnskaper, for eksempel oversettelse, tolkning, språk- og tekstkonsulentvirksomhet, informasjonsarbeid, bibliotek- og arkivarbeid, reiseliv og media. Dersom du har minst ett skolefag i fagkretsen, og du tar en ettårig praktisk-pedagogisk utdanning i tillegg, gir det lektorkompetanse. Det selvstendige arbeidet med mastergradsoppgaven gir erfaring med prosjektarbeid som er relevant for høyere stillinger i det offentlige og i næringslivet. Oppnådd mastergrad kvalifiserer til å søke om opptak til ph.d-utdanning og gir dermed muligheter for en videre forskerkarriere.
 Det er mulig å søke opptak til ph.d.-studier.

Delstudier i utlandet gjør deg ekstra attraktiv på arbeidsmarkedet! Utenlandsopphold gir deg bedre språkkunnskaper, nye venner, unike opplevelser og internasjonale erfaringer.

I dette studiet er det mulig å ta ett eller to semester i utlandet, og blant UiTs mange utvekslingsavtaler anbefaler vi spesielt disse:

Informasjon om søknadsfrister, stipensmuligheter, etc. finner du her.

For nærmere informasjon om utveksling/utenlandsopphold, se fakultetets nettsider om internasjonalisering eller kontakt internasjonal koordinator ved fakultetet.Contact
HSL-IKL-Line-N-Sandanger-512x640-.jpg

Line Nilsen Sandanger


Student Adviser (General Literature, Spanish, Saami, Kven, Finnish)
Phone: +4777645649 line.nilsen.sandanger@uit.no

Related professions
Informasjon til masterstudenter

Institutt for språk og kultur har en egen side hvor du kan finne relevant informasjon om ditt masterstudie.  Her finner du informasjon om mastergradskontrakt, lesesalsplass, om skriving og innlevering av masteroppgaven, og om studiereiser. Det legges også ut informasjon om relevante kurs for masterstudenter.