Idrett - bachelor

Duration: 3 År

Photo: Lars Åke Andersen
Photo: Lars Åke Andersen

Idrett - bachelor

Duration: 3 År

Campus
Tromsø
Application deadline
15. april
Søking og opptak
How to apply?

Synes du idrett, trening og helse er spennende? Hva med å kombinere dine interesser med et studie så dette blir din yrkesvei? Bachelor i idrett er et studie for deg som er interessert i idrett og fysisk aktivitet. Dette studiet skal gi grunnleggende kompetanse knyttet til kunnskap om kropps- og bevegelseskulturer. Kombinasjonen mellom praktisk utøvelse av idretter og teori, gjør dette til et aktivt og spennende studie for deg. Sentralt gjennom hele studiet er å det å utvikle kompetanse til å formidle idrettsfag i ulike sammenhenger som trener, veileder, idrettspedagog og innen folkehelse.

Questions about the study
UnniJansen.jpg
Jansen, Unni Ch.

Seniorkonsulent


MajaKMathinsen.jpg
Olsen, Maja Kristine

Førstekonsulent


Corona virus: We're waiting for the government's decision on changes and adaptments in terms of planning the start of the autumn semester 2020

Det 3-årige studiet skal gi grunnleggende kompetanse knyttet til å forstå kropps- og bevegelseskultur og de bevegelsesmuligheter som gis i ulike idrettsaktiviteter. Bachelor i idrett ved Idrettshøgskolen UiT tilbys både i Tromsø og i Alta med ulik profil på de to stedene. I Tromsø tilbys to profileringer, en rettet mot ferdighets- og prestasjonsutvikling og en rettet mot fysisk aktivitet og helse.

Første studieår inneholder det studieforberedende emnet ex fac-idrett samt en innføring i trenings- og bevegelseslære, idrettspedagogikk, idrettspsykologi og praktiske idretter. Første året har lik oppbygging ved begge studiesteder og innebærer noe bruk av nettstøttet undervisning. Første studieår er en faglig plattform som gir grunnlag for valg av profileringer senere i studiet.

Andre og tredje studieår er en videreføring av første år med undervisning i ulike idretter og teoretiske emner. Studentene velger profilering og 30 studiepoeng med relevante valgfrie emner. Valgfrie emner kan trekkes med inn i profileringen og i arbeid med bacheloroppgaven for å styrke den tverrfaglige dimensjonen av idrett som fag. Det er lagt til rette for 2 valgfrie emner (20 studiepoeng) i 4. semester og ett valgfritt emne (10 studiepoeng) i 5. semester. Studentene kan velge emner fritt og har selv ansvar for at valgfrie emner er faglig relevant og at disse er praktisk mulig å gjennomføre. Det anbefales, og det er tilrettelagt for, at studentene kan ta 30 studiepoeng innenfor fagene psykologi, pedagogikk eller organisasjon og ledelse. I det 4. semesteret er det er mulig å velge ett av Profileringsemnene (det som ikke velges i 6. semester) som valgfrie emner.

Tredje studieår avsluttes med et større individuelt skriftlig arbeid (bacheloroppgave) knyttet til valgt profilering.

 

Kunnskap:

 • Forklare idrettens historiske utvikling og betydning for individ og samfunn
 • Forstå sammenhengen mellom fysisk aktivitet og barns- og unges utvikling
 • Redegjøre for ulike former for fysisk aktivitet, trening og testing
 • Identifisere faktorer som påvirker menneskers fysiske aktivitet og den idrettslige prestasjonsevne
 • Kunne bruke relevante metoder innen forskning rettet mot idrett og fysisk aktivitet

 

Ferdigheter:

 • Utøve sentrale ferdigheter i et utvalg idretter/aktiviteter
 • Planlegge, gjennomføre og evaluere fysisk aktivitet og trening på ulike nivå
 • Reflektere over egen fysisk aktivitet og utøvelse av ferdigheter i idrett
 • Anvende analyseverktøy for å kartlegge ulike forutsetninger for aktivitet og idrettslig prestasjonsevne og påvirke denne
 • Gjennomføre et selvstendig prosjektarbeid innenfor et tematisk avgrenset område

 

Generell kompetanse:

 • Anvende, presentere og formidle faglige problemstillinger i ulike fora
 • Kunne oppdatere seg på forskningsbasert kunnskap innen fagområdet
 • Anvende og formidle bevegelseskunnskap og idrett til barn og unge
 • Kunne anvende praktisk fagkunnskap i gjennomføring og påvirkning av fysisk aktivitet og ferdighetsutvikling
 • Ha grunnleggende kunnskap om forskningsetiske retningslinjer og etiske problemstillinger knyttet til fysisk aktivitet og idrett

Læringsutbytte som kandidaten erhverver seg gjennom studiet, kan være relevant for undervisning, og arbeid i idrettsorganisasjoner både i offentlig og privat regi. Kandidatene vil med en slik kompetanse være godt rustet for treneryrket. Studiet gir også en god basis for arbeid innenfor andre yrkesfelt der helse og fysisk aktivitet utøves. Bestått bachelorgrad i idrett danner grunnlag for opptak til masterstudier innenfor fagområdet.

Semester 10 studiepoeng 10 studiepoeng 10 studiepoeng
1. sem (høst)
(20 stp)
2. sem (vår)
(20 stp)
3. sem (høst)
(20 stp)
4. sem (vår)
Valgfritt emne (10 stp)
Valgfritt emne (10 stp)
5. sem (høst)
Valgfritt emne (10 stp)
6. sem (vår)
Profileringsemne 1 (10 stp). Studentene kan velge profilering innen Ferdighets- og prestasjonsutvikling eller Fysisk aktivitet og helse.
Profileringsemne 2 (10 stp)

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

 

For søkere uten generell studiekompetanse:

Søkeren må være 25 år og ha relevant yrkeserfaring i minimum fem år omregnet til heltid. Inntil to av disse årene kan erstattes av:

• Militær-/siviltjeneste (førstegangstjeneste), inntil ett år

• Relevant utdanning innen idrett- og friluftsfag, omsorgs- og helsefag og økonomiskadministrative fag fra fra videregående skole, folkehøgskole eller tilsvarende utdanninger

• Relevant ulønnet arbeid (frivillig arbeid og tillitsverv innenfor idrett og friluftsliv, annet organisasjonsarbeid og politisk arbeid)

• Omsorgsarbeid for egne barn kan telle inntil ett år.

 

Følgende regnes som relevant yrkeserfaring:

• Arbeid innen Forsvaret, idrett- og friluftsliv, ledelse, reiseliv, barnehage, undervisnings- og helsesektor.

 

Videre gjelder følgende faglige krav:

• Norsk fra Vg2 (videregående kurs I fra Reform -94) med karakteren 2 eller bedre

• Engelsk fra Vg1 (grunnkurs fra Reform -94) med karakteren 2 eller bedre.

 
De praktiske kursene inneholder mye aktivitet, og det stilles krav til at studenten er i god fysisk form.

Søknadsfristen er 1. mars for søkere med realkompetanse.

 

Studiet er adgangsbegrenset og det tas opp 30 studenter hver høst.

Poenggrense 2018: 37,6

For å nå læringsmålene må studentene forvente å arbeide minimum 40 timer i uken med studiene, inkludert forelesninger, seminarer og selvstudium.

 

I de teoretiske emnene vil undervisningen gis i form av forelesninger, seminarer og studentfremlegg. Undervisningen vil bygge på relevant forskning og erfaringskunnskap og studiet gir en innføring i forsknings- og utviklingsarbeid. Studentene vil arbeide med individuelle oppgaver og i gruppeoppgaver.

 

I de praktiske emnene er egenferdighet og fagdidaktisk tilnærming sentralt. Studentene skal tilegne seg og utøve ulike ferdigheter i idrettsaktiviteter og forstå hvordan idrett kan formidles på ulike måter og til ulike målgrupper. De praktiske emnene inneholder stor grad av aktivitet, og studiet stiller derfor krav til at studentene er i god fysisk form.

 

For de delene av studiet som studenten ikke kan, eller vanskelig kan tilegne seg gjennom selvstudium, er det fastsatt krav om studiedeltaking. De ulike emnene har også arbeidskrav som må være godkjent for å avlegge eksamen. Hva som krever obligatorisk studiedeltakelse og hvilke arbeidskrav som må være godkjent framgår av emneplanene. Obligatorisk undervisning vil bli registrert.

 

Det er arbeidskrav og eksamen i alle emner. Alle arbeidskrav knyttet til de enkelte emnene må være godkjent før eksamen i emnet kan avlegges. Arbeidskrav, eksamensform og vurdering er nærmere beskrevet i emneplanene.

  

Rammer og opplysninger om pensumlitteratur fremgår av emneplanene.

Norsk.

Studiet kvalifiserer for å søke opptak på masterstudier innen for fagområdet.

Det er lagt til rette for at studenter som ønsker å ta emner fra andre institusjoner evt ved utenlandske samarbeidsinstitusjoner kan gjøre dette i fortrinnsvis 4. semester. Studenter som ønsker utveksling må ha bestått minst 60 studiepoeng og være registrert som bachelorstudent. Studenter som kun tar årsenhet eller enkeltemner ved UiT eller har avsluttet sine studier omfattes ikke av denne ordningen. Idrettshøgskolen UiT arbeider med å få avtaler med minst to utenlandske institusjoner om studentutveksling. Emner som er tatt ved utenlandske institusjoner og som ønskes innpasset skal være avklart og godkjent i forkant for å være sikker på at disse kan innpasses.

Undervisning i kampsport