Sykepleie (nettstøttet/deltidsstudium) - bachelor

STUDIESTED: Alta
UiT_Helsefak_Sykepleie_900x600px.jpg

Med bachelorgrad i sykepleie kan du arbeide med friske og syke mennesker i ulike livssituasjoner, både i og utenfor institusjoner. Pleie, omsorg og behandling utgjør hjørnesteinene i sykepleierens kompetanse. Sykepleieren forholder seg til pleie og omsorg for den syke ut fra hvordan det oppleves å være syk, og ut fra kunnskap om den enkelte sykdom. Sats på sykepleieryrket - helsetjenesten trenger deg!

Høsten 2019 gjennomføres opptak til et studentkull som skal ha studiested Alta. Søknadfristen er 15. oktober 2019 og oppstart vil bli i andre halvdel av januar 2020. Opptaket er lokalt og det vil bli mulig å søke på universitetets søknadsweb fra ca. 1. september 2019.

Studiet gjennomføres på deltid over 4 år med en kombinasjon av samlinger, studiearbeid mellom samlingene med ulike former for e-læring og praksis.

Praktisk ferdighetstrening i sykepleie vil foregå i Hammerfest med inntil tre uke pr. studieår. Øvrig undervisning er samlingsbasert med samlinger i Alta. Praksisstudiene foregår i hele Finnmark.

Facts
Duration:4 År
Location: Alta
Credits (ECTS):180
Qualification:Bachelor i sykepleie
Admission requirements:Generell studiekompetanse eller realkompetanse + NO3MA3
Application deadline:
Application code:
Apply
Formålet med sykepleierutdanningen er å utdanne yrkesutøvere som er kvalifisert for sykepleiefaglig arbeid i alle ledd av helsetjenesten, i og utenfor institusjoner. Pleie, omsorg og behandling utgjør hjørnesteinene i sykepleierens kompetanse. Sykepleieren forholder seg til pleie og omsorg for den syke ut fra hvordan det erfares å være syk, og ut fra kunnskap om de enkelte sykdommers årsak, diagnostikk og prognose. Sykepleiere skal også ha kompetanse i forhold til helsefremmende og forebyggende arbeid, undervisning og veiledning, forskning og fagutvikling, kvalitetssikring, organisering og ledelse. Sykepleiere skal ha kunnskap om helsepolitiske prioriteringer og juridiske rammer for yrkesutøvelsen. Utdanningen skal fremme en yrkesetisk holdning og en flerkulturell forståelse av helse og sykdom.

Kunnskaper

 • Har bred kunnskap om sentrale temaer, teorier og problemstillinger innen sykepleievitenskapelige-, medisinske og naturvitenskapelige- og samfunnsvitenskapelige emner.
 • Kjenner til forskning og utviklingsarbeid relevant for sykepleievitenskap
 • Oppdaterer sin kunnskap innenfor sykepleie
 • Har kunnskap om sykepleiefagets historie, tradisjoner og egenart, og sykepleiertjenestens betydning for samfunnet
 • Har kunnskap om velferdssystemet og rammer for tjenesteutøvelsen

 

Ferdigheter:

 • Anvender sykepleiefaglig kunnskap og relevante resultater fra forsknings og utviklingsarbeid på kliniske problemstillinger og treffer begrunnende valg
 • Observerer, vurderer, planlegger og iverksetter sykepleie ovenfor enkeltpasienter og grupper
 • Identifiserer risikofaktorer av individuell og miljømessig karakter, og planlegger og utfører helsefremmende og forebyggende tiltak på bakgrunn av dette
 • Informerer, underviser og veileder for å fremme læringsprosesser som bidrar til pasientsikkerhet, kvalitet og tillit i helsetjenesten
 • Behersker relevante faglige verktøy, teknikker, prosedyrer og uttrykksformer
 • Reflekterer kritisk over egen sykepleiefaglig utøvelse
 • Er endringsdyktige ledere av eget fag og samhandler tverrprofesjonelt for å skape et koordinert, helhetlig og sammenhengende tjenestetilbud som sikrer gode pasientforløp

 

Generell kompetanse:

 • Baserer yrkesutøvelsen på etisk bevissthet og kritisk refleksjon, og møter pasienter og pårørende med varhet, innlevelse og moralsk ansvarlighet
 • Bidrar til nytenkning og i innovasjonsprosesser
 • Viser evne og vilje til livslang læring, arbeider kunnskapsbasert og bidrar til å utvikle kvalitet i sykepleiefaget og helsetjenesten
 • Kan utveksle synspunkter og erfaringer med andre og gjennom dette bidra til utvikling av god praksis

Generell studiekompetanse eller tilsvarende realkompetanse. Fra og med høsten 2019 innføres karakterkrav for opptak til bachelor i sykepleie. Søkere må ha et gjennomsnitt på minst karakteren tre i norsk og tre i fellesfaget matematikk fra videregående skole.

Kvoter
Det er egen kvote for søkere som kan dokumentere nordnorsk/samisk tilknytning. For nærmere informasjon om dette, se Samordna opptak. Studiet er adgangsregulert.

Krav til realkompetanse
Søkeren må ha relevant yrkeserfaring i minimum 5 år omregnet til heltid. Inntil 2 av disse årene kan erstattes av:

 • Militær-/siviltjeneste (førstegangstjeneste), inntil ett år
 • Relevant utdanning fra videregående skole, folkehøgskole eller tilsvarende
 • Relevant ulønnet arbeid (tillitsverv, organisasjonsarbeid, politiker)
 • Omsorgsarbeid for egne barn kan telle inntil ett år.

For sykepleie regnes følgende som relevant yrkeserfaring og utdanning:

 • Arbeid innen helse-, sosial-, omsorg-, barnehage og undervisningssektor eller lignende der søker har arbeidet med pasienter, klienter, barn eller elever under kyndig veiledning.
 • Skoler med relevant linje/fag i forhold til utdanningen for eksempel allmenne fag, økonomiskadministrative fag og helse- og sosialfag.

Videre gjelder følgende faglige krav:

 • Norsk fra Vg2 (videregående kurs I fra Reform -94)
 • Engelsk fra Vg1 (grunnkurs fra Reform -94)
 • Matematikk fra Vg1 (grunnkurs fra Reform -94)
 • Naturfag fra Vg1 (grunnkurs fra Reform -94)

For opptak til sykepleierutdanning anses hjelpepleiere med autorisasjon, omsorgs-/helsefagarbeidere med fagbrev, helsesekretærer med autorisasjon og søkere med fagskole innenfor helse- og sosialfag å fylle de ovennevnte fagkrav. Karakterkravet i norsk og matematikk gjelder også for realkompetanse:

Du må dokumentere gjennomsnittskarakter 3 eller bedre i norsk (393 timer) og gjennomsnittskarakter 3 eller bedre i matematikk (224 timer).

Du dekker karakterkravet i matematikk hvis du har bestått ett av følgende programfag: S1, S2, R1 eller R2.

 

Søkere som har generell studiekompetanse kan ikke søke om opptak på bakgrunn av realkompetanse. For nærmere informasjon om krav til realkompetanse, se Opptak til studier på bakgrunn av realkompetanse.

 

Politiattest:

 

Søkere som tas opp på sykepleierutdanninga må legge fram politiattest jf. Universitets- og høyskoleloven § 4-9 andre ledd, jf. helse- og omsorgstjenesteloven § 5-4.

 

Overflytting:
Søknad om overflytting til 2. studieår, eventuelt 3. studieår, gjennomføres som egne lokale opptak.

Søknadskodene er som følger:

 • Til campus Hammerfest: 3066
 • Til campus Harstad: 3076
 • Til campus Narvik: 3075
 • Til campus Tromsø: 3041

For nærmere informasjon om retningslinjer for overflytting se her. Fristen for å søke om overflytting er 15. april.

Å lære sykepleie er sammensatt og komplekst, og innebærer engasjement og deltakelse fra studenter og lærere/veiledere. Kommunikasjon og samhandling er derfor sentrale elementer i læringsprosessen. Det forventes at studenten aktivt bruker det sosiale og faglige miljøet i studiet for å utvikle egen kompetanse. Læringssituasjonene må oppleves som meningsfulle og gi studenten anledning til å være spørrende og kritisk overfor kunnskap og erfaringer. Bachelorstudiet bygger på en pedagogisk filosofi med dialog og deltakelse i et aktivt og inkluderende læringsmiljø. Læringsformene inkluderer også, i tillegg til forelesninger, seminarer og gruppearbeid, digitale læringsmedier som f. eks. videoforelesning, streaming, læringsstier m.m.

 

Praktisk ferdighetstrening i sykepleie vil foregå i Hammerfest med inntil tre uke pr. studieår. Øvrig undervisning er samlingsbasert med samlinger i Alta. Praksisstudiene foregår i hele Finnmark.

All praksis gjennomføres i Finnmark.

Med en bachelor i sykepleie blir du autorisert sykepleier og kan arbeide både i offentlige og private virksomheter. Du kan jobbe på sykehus, sykehjem, hjemmesykepleie, i forebyggende helsearbeid, offentlig og privat legepraksis, bedriftshelsetjeneste, på cruiseskip, oljeplattformer eller for ulike hjelpeorganisasjoner nasjonalt og internasjonalt.
Sykepleiere har mange muligheter når det gjelder utdanning utover bachelor i sykepleie. Videreutdanninger som: klinisk sykepleie, operasjons-, intensiv-, anestesi-, kreft- og barnesykepleie og jordmorutdanning. Og dessuten mastergradsstudier og PhD-studier (doktorgrad). De de fleste av disse studietilbudene tilbys ved UiT.


Contact
Edvardsen-Trine-lise-knudsen-Face.jpg

Trine Lise Edvardsen


Program Director
Phone: +4778450627 Mobile: 91110993 trine.l.edvardsen@uit.no

Torun-Jansen.jpg

Jansen, Torun


Rådgiver
Phone: +4778450211 torun.jansen@uit.no