Idrett - årsstudium

Duration: 1 År

Photo: Lars Åke Andersen (frifoto.no)
Photo: Lars Åke Andersen (frifoto.no)

Idrett - årsstudium

Duration: 1 År

Campus
Tromsø
Application deadline
15. april
Søking og opptak
How to apply?

Ønsker du en yrkesvei rettet mot idrett, trening og helse? Da kan årsstudium i idrett være første skritt på veien mot en spennende karriere. Ett årstudium i idrett gir deg som student grunnleggende forståelse for idrett og fysisk aktivitet, og viktigheten av trening og bevegelse. Kombinasjonen mellom praktisk utøvelse av idretter og teori, gjør dette til et aktivt og spennende studieår for deg.

Questions about the study
UnniJansen.jpg
Jansen, Unni Ch.

Seniorkonsulent


MajaKMathinsen.jpg
Olsen, Maja Kristine

Førstekonsulent


Corona virus: We're waiting for the government's decision on changes and adaptments in terms of planning the start of the autumn semester 2020

Idrettshøgskolen tilbyr årsstudium i idrett i Tromsø og Alta. Årsstudiet kan tas som første del i et bachelorstudium og studentene kan søke opptak innen gjeldende frister til bachelorstudiet i Tromsø eller Alta. Dersom søkeren innvilges opptak vil årsstudiet bli innpasset i bachelorgraden.  

Studiet inneholder det studieforberedende emnet ex fac-idrett samt en innføring i trenings- og bevegelseslære med basistrening, idrettspedagogikk, idrettspsykologi og praktiske idretter. Studiet har lik oppbygging ved begge studiesteder og innebærer noe bruk av nettstøttet undervisning.

Kunnskap

 • Forklare idrettens historiske utvikling og betydning for individ og samfunn
 • Beskrive relevante metoder innen forskning rettet mot idrett og fysisk aktivitet
 • Identifisere faktorer som påvirker menneskers fysiske aktivitet og den idrettslige prestasjonsevne
 • Redegjøre for ulike former for fysisk aktivitet, samt fysisk og mental trening

 

Ferdigheter

 • Veilede og formidle kunnskap innen idrett, trening og fysisk aktivitet.
 • Planlegge, gjennomføre og evaluere fysisk aktivitet, samt fysisk og mental trening på ulike nivå
 • Tilegne seg og utøve ferdigheter i et utvalg idretter

 

Generell kompetanse

 • Vise innsikt i idrettens samfunnsmessige betydning
 • Være opptatt av sammenhengen mellom teori, praksis, og formidling av idrett
 • Ta i betraktning idrett og fysisk aktivitet i et helseperspektiv
 • Vise forståelse for planlegging, gjennomføring og evaluering av trening for ulike målgrupper

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

 

For søkere uten generell studiekompetanse:

Søkeren må være 25 år og ha relevant yrkeserfaring i minimum fem år omregnet til heltid. Inntil to av disse årene kan erstattes av:

• Militær-/siviltjeneste (førstegangstjeneste), inntil ett år

• Relevant utdanning innen idrett- og friluftsfag, omsorgs- og helsefag og økonomiskadministrative fag fra fra videregående skole, folkehøgskole eller tilsvarende utdanninger

• Relevant ulønnet arbeid (frivillig arbeid og tillitsverv innenfor idrett og friluftsliv, annet organisasjonsarbeid og politisk arbeid)

• Omsorgsarbeid for egne barn kan telle inntil ett år.

 

Følgende regnes som relevant yrkeserfaring:

• Arbeid innen Forsvaret, idrett- og friluftsliv, ledelse, reiseliv, barnehage, undervisnings- og helsesektor.

 

Videre gjelder følgende faglige krav:

• Norsk fra Vg2 (videregående kurs I fra Reform -94) med karakteren 2 eller bedre

• Engelsk fra Vg1 (grunnkurs fra Reform -94) med karakteren 2 eller bedre.

 

Søknadsfristen er 1. mars for søkere med realkompetanse

Studiet er adgangsbegrenset og det tas opp 20 studenter hver høst.

Poenggrense 2018: 40

For å nå læringsmålene må studentene forvente å arbeide minimum 40 timer i uken med studiene, inkludert forelesninger, seminarer og selvstudium.


Undervisningen gis i form av forelesninger, seminarer og studentfremlegg. Undervisningen vil bygge på relevant forskning og erfaringskunnskap og studiet gir en innføring i forsknings- og utviklingsarbeid. Studentene vil arbeide med individuelle oppgaver og i gruppeoppgaver.


I studiet inngår mye praktiske læringsaktiviteter der egenferdighet og fagdidaktisk tilnærming er sentralt. Studentene skal kunne utøve ulike idrettsaktiviteter og forstå hvordan idrett kan formidles på ulike måter og til ulike målgrupper. Læringsaktivitetene inneholder stor grad av aktivitet, og studiet stiller derfor krav til at studentene er i god fysisk form.

For de delene av studiet som studenten ikke kan, eller vanskelig kan tilegne seg gjennom selvstudium, er det fastsatt krav om studiedeltaking. De ulike emnene har også arbeidskrav som må være godkjent for å avlegge eksamen. Hva som kreves av obligatorisk studiedeltakelse, hvilke arbeidskrav som må være godkjent og eksamensform framgår av emneplanene. Obligatorisk undervisning vil bli registrert.


Rammer og opplysninger om pensumlitteratur fremgår av emneplanene

Norsk

Studiet er et selvstendig årsstudium, men kan inngå som en del av en bachelor i idrett i Tromsø eller Alta.