Prosjektledelse (nettbasert)

Duration: 1 År

Photo: Marius Fiskum
Photo: Marius Fiskum

Prosjektledelse (nettbasert)

Duration: 1 År

Campus
Alta
Application deadline
20. april
Søking og opptak
How to apply?

Ønsker du deg formell prosjektkompetanse? Arbeider du allerede med prosjekter eller ønsker du å lære om prosjektarbeid? Studiet gir deg redskapene du trenger. Dette nettbaserte studiet er på 30 studiepoeng, og tas over to semestre. 

Questions about the study

Det nettbaserte studiet i prosjektledelse er på 30 studiepoeng. Studiet gir kompetanse i ledelse av prosjekter, både i privat og offentlig virksomhet. Studiet er delt inn i tre emner. Hvert emne er på 10 studiepoeng. De tre emnene er «BED-2042NETT Prosjektstyring», «BED-2043NETT Ledelse av prosjekt» og «BED-2044NETT Prosjektoppgave i prosjektledelse».  

I studiet gjennomgås verktøy for styring av prosjekt (BED-2042NETT Prosjektledelse) og sentrale teorier knyttet til ledelse av menneskelige ressurser (BED-2043NETT Ledelse av prosjekt). I BED-2044 Prosjektoppgave i prosjektledelse skal studenten vise at de mestrer det de har lært i BED-2042NETT Prosjektstyring og BED-2043NETT Ledelse av prosjekt ved å skrive en oppgave hvor de analyserer et virkelig prosjekt (avsluttet prosjekt). Oppgaven skal skrives i grupper med 3-5 studenter, og det er videre et krav at studentene er aktive i prosessen med å danne disse gruppene.  

Studiet passer for de som allerede arbeider med prosjekter eller de som ønsker å arbeide i virksomheter hvor prosjektarbeid er relevant som arbeidsform. Studiet egner seg også som videreutdanning for personer med annen høyere utdanning. 

Normert studietid er et år. Ved behov kan studieretten forlenges med maksimalt et år. 

Kunnskaper 
En student som har fullført 30 studiepoeng i prosjektledelse har kunnskap knyttet til sentrale teorier om styring, organisering, ledelse og arbeidsform i prosjekt. Videre har studenten kunnskap om fagområdets egenart og plass i samfunnet. Studenten skal forstå og kunne redegjøre for hvorfor prosjekt som arbeidsform egner seg til å løse oppgaver av relativt kortvarig og mer ukjent karakter. Studenten har i tillegg kjennskap til forskning og utvikling innenfor fagområdet.  

Ferdigheter 
En student som har fullført 30 studiepoeng i prosjektledelse kan anvende faglig kunnskap for å analysere om prosjektformen egner seg for å løse spesifikke oppgaver i privat og offentlig næring. Studenten behersker ulike prosjektfaglige verktøy, metoder og kan bruke teori for å løse prosjektfaglige problemstillinger. Videre kan studenten reflektere over hvilke styringsverktøy og ledelse som best egner seg til å løse ulike prosjektfaglige problemstillinger.  

Generell kompetanse 
En student som har fullført 30 studiepoeng i prosjektledelse skal kunne anvende faglig kunnskap for å gjøre vurderinger av i hvilken grad prosjektformen egner seg å bruke for å løse spesifikke oppgaver i private og offentlige virksomheter. Studenten skal være i stand til å kritisk vurdere prosjektfaglige og etiske problemstillinger og ta beslutninger knyttet til bruk av verktøy og ressurser, herunder ledelse av menneskelige ressurser, for å løse disse. Studenten skal videre kunne formidle og drøfte sentrale teorier og problemstillinger knyttet til prosjektfaget og dermed bidra til etablering og utvikling av en bærekraftig og etisk prosjektfaglig praksis. I tillegg skal studenten kunne anvende en vitenskapelig metode til å analysere en faktisk prosjektcase i en skriftlig akademisk oppgave. 

Sammen med annen høyere utdanning og/eller relevant erfaringsbakgrunn gir studiet gode kvalifikasjoner for stillinger som konsulenter, rådgivere og/eller prosjektledere, i offentlig- og privat virksomhet.

Semester 10 studiepoeng 10 studiepoeng 10 studiepoeng
1. sem (høst)
2.sem (Vår)
(Skriving og veiledning starter på høsten)

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Krav til realkompetanse

Søkeren må ha yrkeserfaring i minimum 5 år omregnet til heltid. Inntil 2 av disse årene kan erstattes av:

  • Militær-/siviltjeneste (førstegangstjeneste), inntil ett år
  • Relevant utdanning fra videregående skole, folkehøgskole eller tilsvarende
  • Relevant ulønnet arbeid (tillitsverv, organisasjonsarbeid, politiker)
  • Omsorgsarbeid for egne barn kan telle inntil ett år.

Videre gjelder følgende faglige krav:

  • Norsk fra Vg2 (videregående kurs I fra Reform -94)
  • Engelsk fra Vg1 (grunnkurs fra Reform -94)

 

For nærmere informasjon om krav til realkompetanse, se Opptak til studier på bakgrunn av realkompetanse.

Studiet har 100 studieplasser og er adgangsregulert.

Undervisning 
Det vil legges opp til en felles virtuell oppstartsamling (webinar) for programstudentene. Webinaret gir informasjon om viktige faglige og administrative forhold rundt gjennomføringen av studiet. Ettersom å arbeide i studentteam er en sentral del av dette studiet vil det bli satt av tid til at studentene kan initiere teamdannelse. Vi oppfordrer derfor studenter til å delta på oppstartsamlingen.  

Opptak fra webinar blir lagret og gjort tilgjengelig på Canvas. Handelshøgskolen har gjennomført en vurdering av behandlingsgrunnlaget interesseavveining og henviser til Datatilsynets veileder om behandlingsgrunnlag. Behandlingsgrunnlaget er «berettiget interesse» og formålet med bruken er å få formidlet faglig innhold og læringsprosesser. 

For arbeids- og undervisningsform, se hver enkelt emnebeskrivelse. Deltakelse på studiet forutsetter at studentene mestrer norsk skriftlig og muntlig, samt har tilgang til pc, kunnskap om grunnleggende programvare og har internettilgang med god netthastighet.   


Arbeidskrav og eksamen
Se hver enkelt emnebeskrivelse for informasjon om arbeidskrav og eksamen. Eksamensspråk er norsk. Eksamensformen i BED-2042NETT Prosjektstyring og BED-2043NETT Ledelse av prosjekt er en individuell hjemmeeksamen over fire timer. I BED-2044NETT Prosjektoppgaven i prosjektledelse er en gruppeinnlevering.

Det benyttes bokstavkarakterer med en skala fra A-F, med E som laveste ståkarakter på alle eksamener. Se emnebeskrivelsene for informasjon om kontinuasjonseksamen. 

Studiet i prosjektledelse er ikke vitnemålsgivende. Fullførte emner dokumenteres med karakterutskrift. 

Studiet kan søkes innpasset ved høgskoler og universiteter som del i en gradsoppbygging til Bachelor. 

Currently not available

Prosjektledelse - 30 stp (nettbasert)