Prosjektledelse (nettbasert)

Duration: 1 År

Photo: Marius Fiskum
Photo: Marius Fiskum

Prosjektledelse (nettbasert)

Duration: 1 År

Campus
Alta
Application deadline
20. april
Søking og opptak
How to apply?

Ønsker du deg formell prosjektkompetanse? Arbeider du allerede med prosjekter eller ønsker du å lære om prosjektarbeid? Studiet deg gir deg redskapene du trenger. Dette nettbaserte studiet er på 30 studiepoeng, som tas over to semestre.

Questions about the study
E-post: hhnett@hjelp.uit.no

Lund, Pål Einar

1408 Førstekonsulent

 • Telephone: +4778450155
 • Campus: Alta

10712696_10154640568570710_4232654588610930146_n.jpg
Martin Overvik

1408 Førstekonsulent

 • Telephone: +4778450218
 • Campus: Alta

Johansen, Laila Elisabeth

1408 Førstekonsulent

 • Telephone: +4778450277
 • Campus: Alta

Det nettbaserte studiet i prosjektledelse er på 30 studiepoeng. Studiet gir kompetanse i ledelse av prosjekter, både i privat og offentlig virksomhet. I studiet gjennomgås verktøy for styring av prosjekt, BED-2042NETT og sentrale teorier knyttet til ledelse av menneskelige ressurser, BED-2043NETT. I BED-2044 skal studenten vise at de mestrer det de har lært i BED-2042NETT og BED-2043NETT ved å skrive en oppgave hvor de analyserer et virkelig prosjekt (avsluttet prosjekt). Oppgaven skal skrives i grupper med 3-5 studenter, og det er videre et krav at studentene er aktive i prosessen med å danne disse gruppene.

Studiet er delt inn i tre emner. Hvert emne er på 10 studiepoeng. De tre emnene er «BED-2042NETT Prosjektstyring», «BED-2043NETT Ledelse av prosjekt» og «BED-2044NETT Prosjektoppgave i prosjektledelse».

Studiet passer for de som allerede arbeider med prosjekter eller de som ønsker å arbeide i virksomheter hvor prosjektarbeid er relevant som arbeidsform. Studiet egner seg også som videreutdanning for personer med annen høyere utdanning.

Normert studietid er et år. Ved behov kan studieretten forlenges med maksimalt et år.

Kunnskaper
En student som har fullført 30 studiepoeng i prosjektledelse har kunnskap knyttet til sentrale teorier, prosesser, metoder og verktøy innenfor fagområdet. Videre har studenten kunnskap om fagområdets historie, egenart og plass i samfunnet. Studenten skal vite hvorfor prosjekt som arbeidsform egner seg til å løse oppgaver av relativt kortvarig og mer ukjent karakter. Studenten har i tillegg kjennskap til forskning og utvikling innenfor fagområdet.

Ferdigheter
En student som har fullført 30 studiepoeng i prosjektledelse kan anvende faglig kunnskap for å gjøre vurderinger av i hvilken grad prosjektformen egner seg å bruke for å løse spesifikke oppgaver i privat og offentlig næring. Studenten behersker ulike prosjektfaglige verktøy, metoder og kan bruke teori for å løse prosjektfaglige problemstillinger. Videre kan studenten reflektere over hvilke styringsverktøy og lederstil/type ledelse som best egner seg til å løse ulike prosjektfaglige problemstillinger og kunne justere dette under veiledning.

Generell kompetanse
En student som har fullført 30 studiepoeng i prosjektledelse skal ha innsikt i relevante faglige og yrkesetiske utfordringer knyttet til styring og ledelse av mennesker i prosjekt. Studenten skal være i stand til å kritisk vurdere prosjektfaglige og etiske problemstillinger og ta beslutninger knyttet til bruk av verktøy og ressurser, herunder ledelse av menneskelige ressurser, for å løse disse. Studenten skal videre kunne formidle og drøfte sentrale teorier og problemstillinger knyttet til prosjektfaget og således bidra til etablering og utvikling av en bærekraftig praksis.

Sammen med annen høyere utdanning og/eller relevant erfaringsbakgrunn gir studiet gode kvalifikasjoner for stillinger som konsulenter, rådgivere og/eller prosjektledere, i offentlig- og privat virksomhet.

Semester 10 studiepoeng 10 studiepoeng 10 studiepoeng
1. sem (høst)
2.sem (Vår)
(Skriving og veledning starter på høsten)

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Krav til realkompetanse

Søkeren må ha yrkeserfaring i minimum 5 år omregnet til heltid. Inntil 2 av disse årene kan erstattes av:

 • Militær-/siviltjeneste (førstegangstjeneste), inntil ett år
 • Relevant utdanning fra videregående skole, folkehøgskole eller tilsvarende
 • Relevant ulønnet arbeid (tillitsverv, organisasjonsarbeid, politiker)
 • Omsorgsarbeid for egne barn kan telle inntil ett år.

Videre gjelder følgende faglige krav:

 • Norsk fra Vg2 (videregående kurs I fra Reform -94)
 • Engelsk fra Vg1 (grunnkurs fra Reform -94)

 

For nærmere informasjon om krav til realkompetanse, se Opptak til studier på bakgrunn av realkompetanse.

Studiet har 100 studieplasser og er adgangsregulert.

Det vil legges opp til en felles fysisk oppstarts samling for alle nettstudier. Oppmøtet her er frivillig og det vil gis informasjon om viktige faglige, tekniske og administrative forhold rundt gjennomføringen av studiet. Dette vil også legges ut på nett via universitetets læringsplattform. Ettersom å arbeide i grupper er en sentral del av dette studiet vil det bli satt av tid til at studentene kan danne grupper og videre idéutveksling knyttet til valg av prosjekt for de som møter opp på denne samlingen. De som ikke møter på oppstartsamlingen må bruke UiTs nettplattform til å finne seg samarbeidspartnere og danne grupper.

Undervisningsmodulene streames eller publiseres som videoer e.l. via emnenes læreplattform.

For arbeids- og undervisningsform, se hver enkelt emnebeskrivelse. Deltakelse på studiet forutsetter at studentene har tilgang til pc, kan bruke teknologi og har internett tilgang med god netthastighet.  

 

 

Undervisningen streames live fra UiTs lokaler i Alta og opptak vil kunne bli brukt på et senere tidspunkt. Handelshøgskolen har gjennomført en vurdering av behandlingsgrunnlaget  interesseavveining og henviser til Datatilsynets veileder om behandlingsgrunnlag»

Behandlingsgrunnlaget er «berettiget interesse» og formålet med bruken er å få formidlet faglig innhold og lærings prosesser. Live sendinger blir lagret og publisert på Canvas slik at materialet senere kan benyttes som repetisjon og/eller ses av studenter som ikke kunne følge Live sendingene (arbeid, sykdom etc). Innspillinger av høy kvalitet vil kunne benyttes også for senere års inntak dersom det er behov for det, men kun opptak av typen der foreleser er i sentrum.


Arbeidskrav og eksamen
Se hver enkelt emnebeskrivelse for informasjon om arbeidskrav og eksamen. Merk at for de nett emnene som har skoleeksamen, stilles det krav om å møte til gitte eksamenssteder for å gjennomføre eksamen.

Studium i prosjektledelse er ikke vitnemålsgivende. Fullførte emner dokumenteres med karakterutskrift.

Hele eller deler av studiet kan søkes innpasset ved høgskoler og universiteter som del i en gradsoppbygging til Bachelor.

Currently not available

Prosjektledelse - 30 stp (nettbasert)