Drama og teater - årsstudium

Duration: 1 År

Photo: Rita Lillevik
Photo: Rita Lillevik

Drama og teater - årsstudium

Duration: 1 År

Campus
Tromsø
Application deadline
20. april
Søking og opptak
How to apply?

Skapende og utøvende teaterarbeid

Har du lyst til å skape egne teaterforestillinger og utvikle dine kreative evner? Drama og teater årsstudium gir deg grunnleggende ferdigheter innenfor ulike teateruttrykk. Vi tilbyr et utforskende og utviklende årsstudium, med stor vekt på praktisk og kunstnerisk arbeid. Steder og den nordlige konteksten vil være viktige utgangspunkter for det skapende arbeidet. Teorien er tett knyttet til det praktiske arbeidet og bidrar til å utvide din refleksjon og forståelse for hva teater kan være.

Kreativt samarbeid

Årsstudiet gir grunnleggende kompetanse for deg som ønsker å arbeide med drama og teater i kunst- og kulturfeltet. Studiet kan være en forberedelse til andre kunstutdanninger eller inngå som en del av en bachelorgrad. I tillegg gir årsstudiet innføring i kreativitet, kritisk tenkning, formidling, kommunikasjon og samarbeid, som er viktig i mange av fremtidens yrker og sammenhenger.

Questions about the study

Anne Eriksen

Professor in drama and theatre


Rita Lillevik

Seniorrådgiver


Studiet består av to obligatoriske emner:

Drama og teater grunnkurs, 30 sp og Teaterproduksjon, 30 sp.

Det vil være varierte arbeidsformer, som forelesninger, demonstrasjoner, ulike typer utprøvinger og verkstedsarbeid, individuelt og i grupper. Teori vil delvis bli dekket gjennom forelesninger, men selvstudium og kollokviearbeid utgjør en vesentlig del av studiet. Studiet er i stor grad prosessorientert og basert på kollektive arbeidsformer, og det forutsettes aktiv deltakelse. De ulike emneplanene gir opplysninger om obligatoriske arbeidskrav.

Etter endt studium skal studenten ha oppnådd følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

  • grunnleggende kunnskaper om kunst generelt og om teaterkunst spesielt
  • forståelse for sentrale elementer i arbeid med drama og teater for ulike målgrupper
  • kjennskap til kunstneriske og kreative prosesser

Ferdigheter

  • kunne bruke kropp og stemme uttrykksfullt og variert i spillsituasjoner
  • kunne delta aktivt i drama- og teaterarbeid i samspill med andre
  • ha evne til å iscenesette en enkel teaterforestilling i en gruppesammenheng, og fungere både som aktør og instruktør

Generell kompetanse

  • kunne anvende drama- og teaterfaglige kunnskaper og ferdigheter i ulike former og sammenhenger
  • kunne bidra i diskusjoner om teatrekunstens posisjon og rolle i samfunnet

Semester 10 studiepoeng 10 studiepoeng 10 studiepoeng
1. semester
2. semester

Generell studiekompetanse eller realkompetanse. Studiet er adgangsregulert.

Oppstart av studiet er avhengig av tilstrekkelig antall studenter.

Eksamensordning og kontinuasjonsadgang for hvert emne som inngår i programmet er beskrevet i de enkelte emnebeskrivelser.

Følgende vurderingsuttrykk benyttes:

  • En gradert skala fra A til E for bestått og F for ikke bestått.

Norsk