Teologi - master

Duration: 2 År

Photo: Jon Terje Hellgren Hansen
Photo: Jon Terje Hellgren Hansen

Teologi - master

Duration: 2 År

Campus
Tromsø
Application deadline
20. april
Søking og opptak
How to apply?

Studiet gir deg inngående forståelse av teologi. Her vil du arbeide med de klassiske teologiske disipliner: bibelfag, kristendomshistorie og systematisk teologi. Studiet gir rom for fordypning i disiplinene og kritisk omgang med stoffet. En masteroppgave med selvvalgt emne er en viktig del av fordypningen. Studiet gir deg bred teologisk kompetanse, og kan tas som selvstendig akademisk studium eller med tanke på å bli prest i Den norske kirke.

Questions about the study

Studiet består av masteroppgave og emner i Det gamle testamente, Det nye testamente, kristendomshistorie og systematisk teologi. Masteroppgaven vil normalt knyttes til ett av disse emnene og utgjør 30-45 sider. Se punktet oppbygging av studiet.

For studenter som tar sikte på prestetjeneste anbefaler UiT å ta 30 studiepoeng av den praktisk-teologiske udannelsen ved VID Tromsø - Kirkelig utdanningssenter nord eller tilsvarende utdanningsinstitusjon, etter at minst 60 studiepoeng er avlagt på bachelor-nivå. De siste 30 studiepoengene innenfor den praktisk-kirkelige utdannelsen, som kreves for prestetjeneste, tas etter at minst 60 studiepoeng er avlagt på masterstudiet. Det er også mulig å ta hele den praktisk-teologiske komponenten etter fullført mastergrad.

For ytterligere detaljer om masterprogrammet, se studieplan.

Etter bestått studieprogram har kandidaten følgende læringsutbytte:

Kunnskaper
Kandidaten

  • har avansert kunnskap om teologiens sentrale fagområder, som er studiet av det gamle og nye testamente, kristendommens historie og systematisk teologi
  • har inngående kunnskap om de teologiske disiplinenes historie og teoretiske problemstillinger innen aktuell teologisk forskning
  • har grundig kunnskap om ulike teoretiske og metodiske tilnærminger innen teologi og religionsvitenskap

Ferdigheter
Kandidaten

  • kan anvende faglige teorier og metoder for å analysere og drøfte teologiske problemstillinger med utgangspunkt i fagets historie, tradisjoner, egenart og rolle i samfunnet
  • kan utvikle en forskningsplan og gjennomføre et selvstendig faglig arbeid over et teologisk tema i samsvar med etiske krav og retningslinjer
  • kan reflektere kritisk over kildeproblematikk og analysere eldre og nyere teologiske fortolkninger av kildene

Generell kompetanse
Kandidaten

  • kan jobbe selvstendig og kritisk med teologiske problemstillinger og gjennomføre et avgrenset forskningsprosjekt i tråd med gjeldende forskningsetiske normer
  • kan vurdere metodiske og teoretiske forutsetninger for teologiske undersøkelser og formidle resultatene av egen og andres forskning på en selvstendig måte
  • vise selvstendig og kritisk holdning til teologisk kildemateriale og faglige fremstillinger

Master i teologi kombinert med praktikum (60 studiepoeng) ved VID Tromsø - Kirkelig utdanningssenter nord kvalifiserer for prestetjeneste i Den norske kirke, og åpner for andre kirkelige stillinger, som f.eks. menighetspedagog.

Studenter som velger yrker etter fullført mastergrad kan finne jobber innen kirke og skole, men også innen formidling, kultursektor og organisasjonsarbeid, samt offentlig og privat forvaltning.

Semester 10 studiepoeng 10 studiepoeng 10 studiepoeng
1. semester (høst)
*REL-3005 Det gamle testamente
2. semester (vår)
3. semester (høst)
REL-30xx Nytt emne
*REL-3007 Kirkehistorie: Symbolikk og konfesjonskunnskap
4. semester (vår)

Opptakskravet til master i teologi er fullført bachelorgrad eller tilsvarende utdanning. Graden må ha en faglig fordypning på minimum 80 studiepoeng i teologi. Det kreves at minimum 30 studiepoeng av fordypningen er på 2000-nivå (påbyggingsnivå). I tillegg må søker ha språkfagene gresk og hebraisk. 

Gjennomsnittskarakteren er C (2,5) eller bedre, og beregnes som et vektet gjennomsnitt av alle emnene som inngår i opptaksgrunnlaget. Emner med vurderingsuttrykk «bestått» blir ikke inkludert i beregningen. Studenter fra andre læresteder søker opptak på et tilsvarende grunnlag.

Antall studieplasser: Studiet er åpnet. Alle kvalifiserte søkere vil få tilbud om studieplass.

Undervisningen gis i form av forelesninger, øvelser, seminar og veiledning. Gjennom de ulike undervisningsformene får studentene mulighet til å studere fagene på forskjellige måter. Undervisningsform og omfang er nærmere beskrevet i de enkelte emnebeskrivelsene.

Eksamen varierer mellom hjemmeoppgaver over selvvalgt eller gitt tekst og muntlig eksamen.
Noen emner har obligatorisk arbeidskrav, som må være avlagt og godkjent før endelig eksamen i emnet kan leveres. Eksamensformen og arbeidskrav er nærmere presentert i de enkelte emnebeskrivelser.

For vurdering av eksamen benyttes det en karakterskala på 5 trinn fra A-E, hvor A er beste karakter, E er dårligst og F er ikke bestått. Kontinuasjonseksamen vil bli gitt ved karakteren F, og er nærmere beskrevet i de enkelte emnebeskrivelser.

Undervisningsspråk er hovedsakelig norsk, men engelsk kan forekomme i enkelte emner. Eksamen kan besvares på norsk, svensk, dansk og engelsk.

Oppnådd mastergrad kvalifiserer til å søke om opptak til ph.d.-utdanning.

For å bli tatt opp ved UiT, Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning (HSL), stilles det krav om et karaktersnitt på B (eller tilsvarende) på mastergraden.

Delstudier i utlandet gjør deg ekstra attraktiv på arbeidsmarkedet. Utenlandsopphold gir deg bedre språkkunnskaper, unike opplevelser og internasjonale erfaringer.

Du kan få innpasset emner fra utenlandske universiteter i mastergraden. Utenlandsopphold må godkjennes av instituttet før du reiser. Endelig godkjennig ved UiT søkes med dokumentasjon på bestått eksamen i de anbefalte emnene i utlandet.

Etter avtale vil det være mulig å få innpasset ett semester utenlandsopphold. Blant UiTs mange utvekslingsavtaler har teologi egne avtaler med disse:

Det kan være mulig å benytte seg av andre utvekslingsavtaler ved UiT. UiT og HSL-fakultetet har flere åpne avtaler med universiteter verden rundt.

Søknadsfrister:
1. februar (høstsemester)
1. september (vårsemester)

Informasjon om søknadsprosessen, frister, stipendmuligheter osv. finner du på universitetets sider om utveksling. For nærmere informasjon om utveksling/utenlandsopphold, kontakt fakultetskontakt/utvekslingsveileder for ditt studieprogram/fagområde.

Institute Country
University College Stockholm Sverige
Czachesz, Istvan

In my teaching and research, I combine the historical study of religion with insights from the natural sciences, including cognitive neuroscience, evolutionary theory, and computer modeling. I lecture and supervise theses in the cognitive science of religion, early Christianity, and the religious history of the ancient Mediterranean world, which often brings to my courses students from various programs. One of my passions is to introduce scientific approaches into historical research. The big question I would like to answer is whether religion has increased human wellbeing in history.