Teologi - master

Duration: 2 År

Photo: Jon Terje Hellgren Hansen
Photo: Jon Terje Hellgren Hansen

Teologi - master

Duration: 2 År

Campus
Tromsø
Application deadline
15. april/1. november
Søking og opptak
How to apply?

Studiet gir deg inngående forståelse av teologi. Her vil du arbeide med de klassiske teologiske disipliner, bibelfag, kristendomshistorie og systematisk teologi. Studiet gir rom for fordypning i disiplinene, kritisk omgang med stoffet og tilegnelse av avanserte teorier og metoder. En masteroppgave med selvvalgt emne er en viktig del av fordypningen. Studiet gir deg bred teologisk kompetanse, og kan tas som selvstendig akademisk studium eller med tanke på å bli prest i Den norske kirke.

Questions about the study
Siv Aina Hansen

Seniorkonsulent


Espen Dahl, AHR
Espen Dahl

Professor


Corona virus: We're waiting for the government's decision on changes and adaptments in terms of planning the start of the autumn semester 2020

Studiet består av masteroppgave og emner i Det gamle testamente, Det nye testamente, kristendomshistorie, systematisk teologi og religionsvitenskapelig teori og metode. Masteroppgaven vil normalt knyttes til ett av disse emnene og utgjør 30-45 sider. Se punktet oppbygging av studiet.

For studenter som tar sikte på prestetjeneste anbefaler UiT å tar 30 studiepoeng av den praktisk-teologiske utdannelsen ved Kirkelig utdanningssenter nord eller tilsvarende utdanningsinstitusjon etter at minst 60 studiepoeng er avlagt på bachelor-nivå. De siste 30 studiepoengene innenfor den praktisk-kirkelige utdannelsen, som kreves for prestetjeneste, tas etter at minst 60 studiepoeng er avlagt på masterstudiet. Det er også mulig å ta hele den praktisk-teologiske komponenten etter fullført mastergrad.

Etter bestått studieprogram har kandidaten følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

Kandidaten

  • har avansert kunnskap om teologiens sentrale fagområder, som er studiet av det gamle og nye testamente, kristendommens historie, systematisk teologi og religionsvitenskapelig teori og metode
  • har inngående kunnskap om de teologiske disiplinenes historie og teoretiske problemstillinger innen aktuell teologisk forskning
  • har grundig kunnskap om ulike teoretiske og metodiske tilnærminger innen teologi og religionsvitenskap

Ferdigheter

Kandidaten

  • kan anvende faglige teorier og metoder for å analysere og drøfte teologiske problemstillinger med utgangspunkt i fagets historie, tradisjoner, egenart og rolle i samfunnet
  • kan utvikle en forskningsplan og gjennomføre et selvstendig faglig arbeid over et teologisk tema i samsvar med etiske krav og retningslinjer
  • kan reflektere kritisk over kildeproblematikk og analysere eldre og nyere teologiske fortolkninger av kildene

Generell kompetanse

Kandidaten

  • kan jobbe selvstendig og kritisk med teologiske problemstillinger og gjennomføre et avgrenset forskningsprosjekt i tråd med gjeldende forskningsetiske normer
  • kan vurdere metodiske og teoretiske forutsetninger for teologiske undersøkelser og formidle resultatene av egen og andres forskning på en selvstendig måte
  • vise selvstendig og kritisk holdning til teologisk kildemateriale og faglige fremstillinger

Master i teologi kombinert med praktikum (60 studiepoeng) ved Kirkelig utdanningssenter nord (KUN) kvalifiserer for prestetjeneste i Den norske kirke, og åpner for andre kirkelige stillinger, som f.eks. menighetspedagog.  

Studenter som velger yrker etter fullført mastergrad kan finne jobber også innen formidling, kultursektor og organisasjonsarbeid, samt offentlig og privat forvaltning.

Semester 10 studiepoeng 10 studiepoeng 10 studiepoeng
1. sem (høst)
Emnet går uregelmessig
2. sem (vår)
Emnet går uregelmessig
Emnet går uregelmessig
REL-3051 Teori og metode III
Emnet går uregelmessig

3. sem (høst)
REL-3007 Kirkehistorie: Symbolikk og konfesjonskunnskap
Emnet går uregelmessig
REL-3005 Det gamle testamente
Emnet går uregelmessig
4. sem (vår)

Opptak til masterprogrammet er regulert etter Forskrift om opptak til studier ved UiT, § 11

For opptak til master i teologi gjelder følgende opptakskrav:

Søkere må, i tillegg til generell studiekompetanse, ha bachelorgrad, cand. mag.-grad, annen grad eller yrkesutdanning av minimum 3 års omfang, eller utdanning som iht. §3-5 i UH-loven er godkjent som jevngod med de nevnte grader eller yrkesutdanning.

Fordypning: Bachelorgraden må ha en fordypning på minimum 80 studiepoeng i teologi. Fordypningen skal ha en progresjon der minimum 30 studiepoeng er på 2000 nivå (påbyggingsnivå) eller tilsvarende. Det stilles et faglig minstekrav for opptak på karakteren C (2,5), som regnes ut fra gjennomsnittet av karakterene i fordypningsemnene. Unntatt fra karakterkravet er språkfagene REL-1010 Bibelhebraisk språk og REL-1011 Hellenistisk gresk, der kravet er bestått eksamen.

Undervisningen gis i form av forelesninger, øvelser, seminarer og veiledning. Gjennom de ulike undervisningsformene får studentene mulighet til å studere fagene på forskjellige måter. Undervisningsform og omfang er nærmere beskrevet i de enkelte emnebeskrivelsene.

Eksamen varierer mellom hjemmeoppgaver over selvvalgt eller gitt tekst og muntlig eksamen.
Noen emner har obligatorisk arbeidskrav, som må være avlagt og godkjent før endelig eksamen i emnet kan leveres. Eksamensformen og arbeidskrav er nærmere presentert i de enkelte emnebeskrivelser.

Undervisningsspråk er hovedsakelig norsk, men engelsk kan forekomme i enkelte emner. Eksamen kan besvares på norsk, svensk, dansk og engelsk.

Oppnådd mastergrad kvalifiserer til å søke om opptak til ph.d.-utdanning.

Delstudier i utlandet gjør deg ekstra attraktiv på arbeidsmarkedet i en stadig i mer globalisert verden. Utenlandsopphold gir deg bedre språkkunnskaper, unike opplevelser og internasjonale erfaringer. Det vil også utvide din personlige og faglige horisont.

Etter avtale vil det være mulig å få innpasset ett semester utenlandsopphold. Instituttet har blant annet utvekslingsavtaler med følgende universiteter:

Informasjon om søknadsprosessen, frister, stipendmuligheter osv. finner du på universitetets sider om utveksling. For nærmere informasjon om utveksling/utenlandsopphold, kontakt studiekonsulent eller internasjonal koordinator.