Helsesykepleie - master

Duration: 3 years

Photo: Stig Brøndbo
Photo: Stig Brøndbo

Helsesykepleie - master

Duration: 3 År

Campus
Tromsø, Alta, Harstad
Application deadline
1. mars 2025
Søking og opptak
How to apply?

Er du opptatt av barn og unges helse? Da kan helsesykepleie være noe for deg. Master i helsesykepleie (tidligere helsesøster) er en spesialisering i helsefremmende og forebyggende sykepleie rettet mot barn, unge og deres familier. Master i helsesykepleie inneholder tema som helsefremmende og forebyggende arbeid på individ, gruppe og samfunnsnivå, barn / unges utvikling og helse og forskning- kvalitetsutvikling i helsesykepleietjeneste. To perioder a 6 uker er praktiske studier i en nordnorsk kommune. Det er mulighet for å søke om utvekslingsopphold i Irland og Zambia. Master i helsesykepleie vil gå over 3 år på deltid (120 stp) og være samlingsbasert.

Studiet har opptak hvert tredje år.

Dette studiet har krav om obligatorisk oppmøte ved studiestart. For søknad om fritak, les her.
Questions about the study
E-mail: studie-hf-iho@hjelp.uit.no
Telephone: 776 60770

Julia Thuve Hovden

Universitetslektor

  • Campus: Tromsø

Master i helsesykepleie utdanner helsesykepleiere for profesjonell klinisk praksis, forskning og kvalitetsutvikling.

Helsesykepleie skal ivareta en spesialisert og selvstendig kommunal tjeneste med ansvar for helsefremmende og forebyggende arbeid rettet mot barn, unge og deres familier. Helsesykepleier arbeider primært i helsestasjon- og skolehelsetjenesten og helsestasjon for ungdom.

Spesialiseringen i helsefremmende og forebyggende arbeid krever helsefaglig kunnskap på avansert nivå. Masterprogrammets formål er å utdanne reflekterte og selvstendige helsesykepleiere med høy yrkesetisk standard som kan vurdere behov, ta initiativ, organisere, iverksette og evaluere tiltak i samarbeid med barn/unge og deres familier. Du lærer å integrere ulike kunnskapskilder som forskning-, erfaring- og brukerkunnskap. Studiet har et utviklingsperspektiv med utgangspunkt i livsfasene svangerskap, spedbarns-, småbarns- skolebarns -og ungdomstid. Masterstudiet gir innsikt i vitenskapsteoretiske perspektiver og forskningsmetoder. Du kvalifiseres til å identifisere og formulere faglige problemstillinger og bidra i utviklings- og forskningsarbeid innenfor fagfeltet.

Gjennom studiet skal du utvikle dine kunnskaper, ferdigheter og generelle kompetanse innenfor følgende områder:

  • ha avansert kunnskap om og kunne vurdere barn og unges fysiske og psykososiale utvikling og behov, samt risikoer for skjevutvikling, sykdom og skade.
  • kritisk kunne vurdere og anvende ulike tilnærminger og metoder i helsefremmende og forebyggende arbeid til barn, unge og deres familier.
  • ha inngående kunnskap om brukermedvirkning og samarbeidets betydning for kontinuitet og kvalitet i arbeidet med barn og unge og deres familier, samt kunne initiere og delta i samarbeid
  • kunne lede og ivareta helsesykepleiers funksjoner i overensstemmelse med lover, forskrifter, nasjonale og lokale rammebetingelser.
  • kunne påvirke kommunens helseplanlegging og kunne formidle kunnskap om helseforhold til lokal beslutningsmyndighet, samt være premissleverandør i helsepolitiske spørsmål
  • kunne initiere og gjennomføre fagutvikling og forskning i helsesykepleie som kan bidra til innovasjon

Studiet kvalifiserer for helsesykepleiestilling, for undervisningsstillinger ved høgskoler og universitet og for opptak til ph.d.-programmet i helsevitenskap.. Etter Rammeplanens fullførte studiepoeng (etter 4.sem ved UiT) er du kvalifisert for helsesykepleiestilling i kommunene.

Helsesykepleiere med masterutdanning har kompetanse til å ta initiativ til å gjennomføre helsefaglige utviklingsprosjekter og for deltakelse i forskningsprosjekter.

For å kvalifisere til Master i helsesykepleie må du dokumentere:

  • Bachelorgrad i sykepleie eller tilsvarende.
  • Norsk autorisasjon som sykepleier.
  • 1 års praksis som autorisert sykepleier i fulltidsstilling, eller tilsvarende lengre tid i deltidsstilling. Du må laste opp dokumentasjon på praksis innen søknadsfristen. Praksis dokumenteres med attest fra arbeidsgiver. Attesten må inneholde stillingstittel, stillingsprosent, start- og evt. sluttdato. Dersom du dokumenterer fast arbeidsforhold på søknadstidspunktet, vil du få godskrevet tiden frem til studiestart.

Rangering

Kvalifiserte søkere rangeres etter vektet gjennomsnittskarakter med én desimal. Ved karakterlikhet prioriteres det underrepresenterte kjønn, deretter benyttes loddtrekning.

Kvoter

Inntil 80 % av studieplassene på hvert studiested er reservert for søkere bosatt i Nord-Norge. For å konkurrere i kvoten må du dokumentere at du har bodd i Nord-Norge det siste året, og at du fortsatt bor i landsdelen på søknadstidspunktet. Bosted det siste året dokumenteres med bostedsattest, og eventuelt adressehistorikk, fra skatteetaten. Attesten må være utstedt i søknadsåret. Innen kvoten for søkere bosatt i Nord-Norge, er inntil 10 % av studieplassene på hvert studiested reservert for søkere som kan dokumentere at de er ansatt i stilling som konstituert helsesykepleier i Nord-Norge.

Opptak til masterutdanninger ved UiT er regulert av forskrift om opptak til UiT §§ 12.-16.

Politiattest og krav til medisinsk testing

Studiet har krav om politiattest og egenerklæring om MRSA og Tuberkulose. Du får mer informasjon om krav til attest og egenerklæring når du får svar på søknaden din.

Poenggrenser ved tidligere opptak:

2022:

– helsesykepleie, Tromsø

- konstituert helsesykepleier: 2,8

- nordnorsk kvote: 3,0

- ordinær kvote: 3,8

– helsesykepleie, Alta

- konstituert helsesykepleier: 2,7

- nordnorsk kvote: 2,3

- ordinær kvote: 3,7

– helsesykepleie, Harstad

- konstituert helsesykepleier: 3,9

- nordnorsk kvote: 3,0

- ordinær kvote: 3,7


2019:
Harstad: 3,5
Alta: 3,1
Tromsø: 3,3

Rangeringsregler ved opptak til mastergradsprogram:
https://uit.no/regelverk/sentraleregler#v-pills-739877

Master i helsesykepleie er samlingsbasert, organisert i emneenheter, og er et deltidsstudium over 3 år. Det må påregnes 4 -5 uker med fellessamlinger (2-3 uker x2) pr semester, og arbeid med oppgaver og selvstudier mellom samlingene. Fellesemner med andre Masterprogram i helsefag foregår ved campus Tromsø, mens fagspesifikke emner også foregår delvis på henholdsvis campus Alta eller Harstad for de studenter som er tatt opp på disse studiesteder. Forventet arbeidsmengde er gjennomsnittlig 25 timer i uken. Studiearbeidet inkluderer alle læringsformer som selvstudier, forelesning, gruppearbeid, ferdighetstrening, veiledning individuelt og i gruppe, muntlige og skriftlige arbeidskrav, eksamen og muntlige fremlegg i gruppe og klasse, samt praksisstudier. Undervisningen bygger på relevant forskning, faglig utviklingsarbeid og erfaringskunnskap fra helsesykepleiens ulike fagområder. Undervisningen skal utvikle forståelse, refleksjon og modning i bruk av vitenskapelig teori og metode. Selvstendighet, vurderingsevne og faglig trygghet utgjør sentrale elementer i helsesykepleiers kompetanse. Dette innebærer stimulering og utvikling av kunnskap gjennom øvelse og trening i samarbeid med andre gjennom studiet. Praktiske øvelser i grupper og refleksjon over erfaringer skal oppøve ferdigheter knyttet til observasjon, undersøkelse, vurdering, samtale, veiledning og undervisning.

Det er obligatorisk oppmøte på all timeplanfestet aktivitet.

Veiledet praksis i kommunehelsetjenesten organiseres i to adskilte perioder á 6 uker og gjennomføres i samme kommune i begge perioder. Første periode vurderes som godkjent/ikke godkjent for å kunne gå videre til andre periode. I andre periode vurderes emnet helsesykepleiefaglig tjenesteutøvelse som helhet til bestått/ikke bestått.

Praksisstudier finner sted i kommuner i hele Nord-Norge. UiT har avtaler med praksistilbydere og finner praksisplasser til studentene.

Norsk er hovedspråk i undervisningen, men det kan også bli gitt undervisning på svensk, dansk og engelsk. Eksamensspråk er norsk, med mulighet for å skrive på svensk, dansk eller engelsk etter nærmere avtale.

Institute Country
Lusaka Apex Medical University Zambia