Velferdsendring - erfaringsbasert master

Duration: 4 years

Velferdsendring - erfaringsbasert master

Duration: 4 År

Campus
Harstad
Application deadline
1. mars
Søking og opptak
How to apply?

Masterstudiet i velferdsendring skal gjennom et innovativt og fremtidsrettet studieløp kvalifisere kandidater til å kunne utforme, igangsette og bidra til endring innen velferdssektoren i samarbeid med tjenestemottakerene det gjelder, offentlig, privat eller frivillig sektor. Endringskompetanse, tverrprofesjonelt velferdsarbeid og brukermedvirkning står sentralt. Nærhet til praksisfeltet, kreative undervisningsmetoder og medforskning utgjør den pedagogiske plattformen.

Studiet skal inspirere og motivere til arbeid rettet mot fremtidens velferdstjenester for en mangfoldig befolkning. Videre vil studiet kvalifisere for forsknings-, utviklings- og formidlingsarbeid. Kandidater skal etter endt utdanning kunne imøtekomme fremtidige behov for spesialisert kunnskap på høyere nivå innenfor ulike fagområder i velferdsarbeid.

Neste mulighet for å søke opptak til studiet er våren 2025 (søknadsfrist 1. mars 2025), med oppstart høsten 2025.

Questions about the study
E-mail:  studie-hf-ivp@hjelp.uit.no

Line Melbøe

Professor in Disability Studies, Head of Master in Social Innovation and Welfare

 • Telephone: +4777058342
 • Campus: Harstad

Linda Pettersen

Senior Adviser

 • Telephone: +4777058314
 • Campus: Harstad

Erfaringsbasert master i velferdsendring er et tverrfaglig studieprogram som gjør deg i stand til å lede og initiere endringsprosesser i samarbeid med brukere av velferdstjenester. Studiet gir deg kompetanse om samhandling og koordinering av tjenester på tvers av fag- og tjenestenivåer. Studiet har en grunntanke om at brukere av velferdstjenester skal involveres i beslutninger som påvirker deres hverdag. Dette synliggjøres også i studiets fokus på at brukerne av velferdstjenester skal delta i forskning.

Mastergradsprogrammet består av fire fagspesifikke emner (totalt 40 stp.), fire emner innen metode og vitenskapsteori (20 stp.) og en masteroppgave (60 stp.). Alle emnene er obligatoriske. Disse emnene skal sikre et godt faglig og metodisk grunnlag for arbeidet med masteroppgaven. I masteroppgaven velger du selv hvilke type utfordringer innenfor velferdssektoren du ønsker å fordype deg i. Studiet forutsettes gjennomført på 4 år, hvorav 2 år medgår til de fagspesifikke emnene og 2 år medgår til skriving av masteroppgaven. Studiet er samlingsbasert med tre samlinger à tre dager i Harstad per semester.

Alle emnene i masteren kan tas som enkeltemne, bortsett fra masteroppgaven.

Det vil være bruk av nettbaserte læringsaktiviteter, blant annet med faste møtepunkter mellom samlingene. Organisert nettbasert aktiviteter vil være for eksempel være faglige diskusjoner. Du må derfor ha utstyr for å kunne delta i videokonferanse.

Tett studentkontakt i hele studieforløpet, nær kontakt med praksisfeltet, og fokus på masteroppgaven fra studiestart, vil bidra til at studiets progresjon følges. Kunnskapsutviklingen i studiet tar utgangspunkt i din arbeidslivserfaring, og du vil også gjennomføre endringsprosjekt knyttet til egen arbeidsplass.

Kunnskaper: Kandidaten

 • Har inngående kunnskaper om myndiggjørende prosesser og hvordan tilrettelegge for medvirkning og brukermakt.
 • Har avanserte kunnskap om hvordan initiere, gjennomføre og evaluere endringsprosesser i samarbeid med personer i utsatte posisjoner, og spesialisert innsikt i det området masteroppgaven omhandler.
 • Har avansert kunnskap om ulike perspektiver på velferdsendring, samt hvordan endringsaktiviteter innenfor velferdssektoren kan organiseres.
 • Har avansert kunnskap om hvordan initiere, koordinere og arbeide i tverrprofesjonelle grupper/team.
 • Har inngående kunnskap om vitenskapsteori og forskningsetikk, og metoder for forskning og fagutvikling med personer i utsatte posisjoner som medforskere, samt hvordan anvende dette kunnskapsgrunnlaget i masteroppgaven og innenfor eget fagfelt.
 • Kan analysere faglige problemstillinger med utgangspunkt i personer i utsatte posisjoner sin egen kultur, historikk, tradisjoner, egenart og plassering i samfunnet.

Ferdigheter: Kandidaten

 • Kan anvende relevante metoder for å sikre endringsprosesser basert på medvirkning, myndiggjøring og bevisstgjøring.
 • Kan analysere eksisterende teorier, metoder og fortolkninger som kan fremme endring innen velferdssektoren, og arbeide selvstendig med praktisk og teoretisk problemløsning.
 • Kan i samarbeid med de det gjelder planlegge, gjennomføre, tilrettelegge og evaluere utviklings- og endringsprosesser i organisasjoner og institusjoner innenfor velferdssektoren.
 • Kan beherske relevante metoder for forskning og fagutvikling, herunder å gjennomføre et selvstendig avgrenset forsknings- eller utviklingsarbeid under veiledning og i tråd med gjeldende forskningsetiske retningslinjer.
 • Kan strukturere og formulere endringsfaglige resonnementer, basert på selvstendig og kritisk kildevurdering/-behandling.

Generell kompetanse: Kandidaten

 • Kan analysere relevante fag-, yrkes- og forskningsetiske problemstillinger som kan fremme endring innen velferdssektoren.
 • Kan anvende sine kunnskaper og ferdigheter til å initiere, lede, gjennomføre og evaluere endringsprosesser i eget felt i samarbeid med de det gjelder og offentlige, private og frivillige aktører.
 • Kan formidle omfattende selvstendig arbeid og andre faglige problemstillinger/ analyser både skriftlig og muntlig.
 • Kan kommunisere om faglige problemstillinger, analyser og konklusjoner angående endringsarbeid i forhold til personer i utsatte posisjoner og innenfor velferdssektoren både med spesialister og til allmennheten.
 • Kan bidra til nytenkning og endringsprosesser i offentlig, privat og frivillig sektor innenfor velferdssektoren.

Studiet kvalifiserer for stillinger med ansvar for faglig ledelse og utvikling innen velferdssektoren, undervisningsstillinger ved høgskoler og universitet og opptak til PhD.

For å bli tatt opp til master i velferdsendring er det krav om:

 • Fullført bachelorgrad eller 3- årig helse- eller sosialfaglig eller pedagogisk høgskoleutdanning innenfor for eksempel vernepleie, sosionom, sykepleie, ergoterapi, fysioterapi, lærer eller barnevernspedagog.
 • Minimum to års relevant praksis.

Med relevant yrkespraksis menes at søkeren har arbeidserfaring innen helse,- omsorgs- og velferdssektoren. Vær oppmerksom på at arbeidsattester som dokumenterer yrkeserfaring skal innholdet startdato og sluttdato for arbeidsperioden og hvor stor omfang stillingen hadde, i timer per uke eller i stillingsprosent. Selvstendig næringsvirksomhet dokumenteres med attest fra likningskontor og foretaksregisteret (Brønnøysundregistrene).

Til erfaringsbaserte masterprogrammer må du være kvalifisert senest ved søknadsfristen.

Studiet er basert på studentaktive læringsformer som veksler mellom forelesninger, seminar, prosjektarbeid, gruppearbeid og presentasjoner individuelt og i grupper.

Det er i flere av emnene arbeidskrav som vurderes til godkjent/ikke godkjent, og det er en forutsetning at arbeidskrav er godkjent for å gå opp til eksamen. Eksamens-/vurderingsformene kan for eksempel være skriftlig og muntlig eksamen og presentasjoner gitt individuelt og i grupper, prosjektarbeid og deltakelse på seminar.

Undervisning og eksamener vil hovedsakelig foregå på norsk, men noe av undervisningen vil kunne foregå på engelsk. Det vil dessuten inngå engelskspråklig litteratur på pensum.

Norsk

Master i velferdsendring kvalifiserer til videre studier på doktorgradsnivå (PhD).

Globalisering fører til at internasjonale erfaringer blir viktigere. Et studieopphold i utlandet vil kunne utvidet din personlige og faglige horisont.

På masterprogrammet i velferdsendring kan kandidatene gjennomføre et utenlandsopphold i 3. semester. Ta kontakt med Institutt for vernepleie for mer informasjon.