Regnskap og revisjon - master

Duration: 2 years

Photo: MostPhotos
Photo: MostPhotos

Regnskap og revisjon - master

Duration: 2 År

Campus
Harstad
Application deadline
15. april
Søking og opptak
How to apply?

Masterstudiet i regnskap og revisjon er et toårig studium som leder frem til graden Master i regnskap og revisjon. Studieprogrammet oppfyller utdanningskravet til å kunne søke om autorisasjon som statsautorisert revisor, og kan også være et grunnlag for å bli controller eller lignende i større virksomheter.

Studiet retter seg mot de som har en Bachelor i økonomi og administrasjon eller tilsvarende.

Questions about the study
E-mail: hhcampus@hjelp.uit.no

Tor_Alvin_Strand.jpg
Tor Alvin Strand

Seniorrådgiver

 • Telephone: +4777058119
 • Campus: Harstad

Studiet retter seg mot studenter med Bachelor i økonomi og administrasjon eller tilsvarende. Studieprogrammet er på 120 studiepoeng og inneholder blant annet fem fagemner som utgjør sentral revisorkompetanse på mastergradsnivå.
For å kunne tildeles autorisasjon som statsautorisert revisor, må kandidaten ha minimum karakteren C i alle emnene på studieprogrammet, jfr Forskrift om revisjon og revisorer

Studiepoengene innenfor de fem fagemnene fordeler seg slik på Master i regnskap og revisjon ved UiT (tilsammen 70 studiepoeng (stp)):

 • Finansregnskap 1 10 stp
 • Finansregnskap 2 10 stp
 • Revisjon 1 10 stp
 • Revisjon 2 10 stp
 • Verdsetting av foretak 10 stp
 • Skatte- og avgiftsrett 10 stp
 • Foretaksrett 10 stp

Studieprogrammet passer for deg som vil ta en mastergrad etter fullført bachelorgrad eller tilsvarende. Master i regnskap og revisjon tilbys som et ordinært fulltidsstudium. Undervisningen samles i 5-7 undervisningsuker pr semester. Enkelte forelesninger kan gå digitalt mellom undervisningsukene.

Det kan også være mulig med redusert progresjon (tilpasset utdanningsplan), ta kontakt med studierådgiver for mer informasjon om dette.

Etter fullført og bestått studieprogram, skal kandidaten ha oppnådd følgende læringsutbytte:

Kunnskap

 • Ha solid kompetanse innenfor bedriftsøkonomi og avansert kompetanse innenfor finansregnskap, revisjon, verdsettelse, skatterett og relevante deler av foretaksretten
 • Ha inngående kunnskaper om sentrale temaer, teorier, problemstillinger, verktøy og metoder innenfor regnskap og revisjon, samt revisors rolle i samfunnet
 • Ha bred innsikt i relevante nasjonale og internasjonale problemstillinger revisor og revisorprofesjonen står ovenfor

Ferdigheter

 • Ha nødvendig teoretisk og praktisk innsikt til å forstå, strukturere og løse avanserte bedriftsøkonomiske problemstillinger i virksomheter
 • Kunne anvende teori, metode, prinsipper og regelverk til å løse praktiske regnskapsmessige problemstillinger
 • Kunne anvende teori, metode og praktisk innsikt til å utøve revisorrollen på en profesjonell måte. Herunder planlegging og utførelse av revisjonsoppdrag alene og i samarbeid med andre
 • Være i stand til å foreta analyse av regnskaper og verdsettelse av foretak
 • Kunne fastsette og vurdere virkelig verdi av eiendeler og gjeld
 • Ha ferdigheter til å identifisere juridiske og skatterettslige problemstillinger samt kunne gi råd innenfor disse fagområdene
 • Kunne oppdatere sin kunnskap innenfor fagfeltet, både gjennom informasjonsinnhenting og kontakt med fagmiljøer og praksis
 • Kunne gjennomføre et selvstendig forsknings- eller utviklingsprosjekt under veiledning og i tråd med gjeldende forskningsetiske normer

Generell kompetanse

 • Kunne kommunisere problemstillinger, analyser og konklusjoner innenfor revisors fagfelt til relevante interessenter
 • Ha evne til å arbeide selvstendig med teoretiske og praktiske problemstillinger
 • Kunne integrere kunnskaper fra ulike fagområder og anvende disse til problemløsninger
 • Ha opparbeidet seg kunnskaper om og evne til å reflektere over og ta hensyn til profesjonsetiske problemstillinger og revisors rolle som allmennhetens tillitsperson
 • Kunne utøve sin profesjon i et internasjonalt miljø
 • Være i stand til å bidra til nytenking og fornyelsesprosesser i profesjonen

Master i regnskap og revisjon er en profesjonsutdanning innenfor revisjon og oppfyller utdanningskravet for å kunne søke om autorisering som statsautorisert revisor etter fullført praksis.

Statsautoriserte revisorer utfører oppgaver som er viktig for offentlig forvaltning og i bedrifter, og kan bekle ulike roller i samfunnet.

For opptak til mastergraden i økonomi og administrasjon kreves oppnådd bachelorgrad, cand.mag.-grad eller tilsvarende utdanning i henhold til forskrift om krav til mastergrad § 3.

Bachelorgraden må ha en fordypning på minimum 120 studiepoeng innenfor økonomi og administrasjonsfag. Unntaksvis kan emner utenfor graden tas med som en del av fordypningen, kontakt instituttet for nærmere veiledning/informasjon om dette. De 120 studiepoengene er delt inn i obligatoriske emner (90 studiepoeng) og videreføringsemner (30 studiepoeng).

For å være kvalifisert for opptak til master i regnskap og revisjon kreves det at søker har bachelorgrad eller tilsvarende hvor det inngår følgende emner:

 • Bedriftsøkonomisk analyse: Bedriftsøkonomisk analyse, finansregnskap, økonomistyring, investeringsanalyse og finansiering må være dekket. Minimum 30 studiepoeng (ved UiT oppfylles dette kravet gjennom emnene BED-1013 Bedriftsøkonomisk analyse, BED-1002 Grunnleggende regnskap og analyse, BED-2019 Driftsregnskap og budsjettering og BED-2020 Investering og finansiering, totalt 40 studiepoeng).
 • Administrasjonsfag: organisasjonsteori og ledelse, markedsføring og foretaksstrategi må være dekket. I tillegg kan andre emner medregnes. Totalt minimum 30 studiepoeng.
 • Samfunnsøkonomiske fag: Mikro- og makroøkonomi. Minimum 15 studiepoeng.
 • Metodefag: Matematikk, samfunnsvitenskapelig metode og statistikk. Minimum 20 studiepoeng og minimum 5 studiepoeng i hvert emne.
 • Etikk, samfunnsansvar og bærekraft: Minimum 7,5 studiepoeng (Gjelder studenter som startet sin bachelorgrad i 2019 og senere)

For å kunne bli tatt opp til mastergradsstudiet må gjennomsnittskarakteren på opptaksgrunnlaget være en ren C (3,0) eller bedre.

Studiet er adgangsregulert. Du søker opptak til mastergraden gjennom lokalt opptak.

Studiestart høst, søknadsfrist 15.april

Karakterkrav

For å kvalifisere for opptak til master i regnskap og revisjon ved Handelshøgskolen ved UiT må søker oppfylle visse fagkrav. De kvalifiserte søkerne rangeres så på bakgrunn av alle karakterene som inngår i opptaksgrunnlaget.

Norske bokstavkarakterer

Hver bokstavkarakter omgjøres til tall. A=5 B=4 C=3 D=2 E=1. Alle summene legges så sammen og deles på det totale antall studiepoeng i de medregnede emnene. Dersom du har en blanding av bokstav- og tallkarakterer vil det bli regnet ut to ulike gjennomsnitt og det vil bli foretatt en utregning av det enhetlige gjennomsnittet.

For rangering av søkere med tallkarakterer benyttes flg. omregningsskala som grunnlag for utregning av poengsum:

1,0 – 1,9 = 5 poeng
2,0 – 2,5 = 4 poeng
2,6 – 3,0 = 3 poeng
3,1 – 3,5 = 2 poeng
3,6 – 4,0 = 1 poeng

Karakterer fra utlandet

Utenlandsk utdanning vurderes særskilt i hvert tilfelle. Karakterer fra et land kan ikke automatisk oversettes til et annet lands karakterer, da bruken av karakterskalaen benyttes forskjellig.

Hva er administrasjonsfag

Det er flere emner som kan inngå som administrasjonsfag, men ved opptak til dette masterprogrammet, er det primært emner som inneholder et bedriftsperspektiv som det tenkes på. Eksempler på dette kan være markedsføring, organisasjonsteori, arbeidspsykologi, markedskommunikasjon, prosjektledelse, strategi og ledelse.

Bedriftsøkonomi – samfunnsøkonomi – hva er forskjellen?

Bedriftsøkonomi er økonomi i et bedriftsperspektiv, mens samfunnsøkonomi ser på økonomi fra et samfunnsperspektiv. I samfunnsøkonomien kan vi godt se på hvordan en bedrift handler, men vi er i utgangspunktet interessert i konsekvensene handlingene har for en gruppe av bedrifter, et større marked eller samfunnet som helhet.

Undervisningen vil bestå av en kombinasjon av forelesninger, seminar og oppgaveløsning.
Se emnebeskrivelsene for detaljert informasjon.

Undervisningen samles i 5-7 undervisningsuker pr semester. Enkelte forelesninger kan gå digitalt mellom undervisningsukene.

Norsk

UiT Norges arktiske universitet tilbyr organisert forskerutdanning med et omfang på 180 studiepoeng (sp). Doktorgradsstudiet skal være mulig å gjennomføre på tre år effektiv tid og leder fram til PhD-graden i samfunnsvitenskap.

For masterprogrammet i regnskap og revisjon åpnes det opp for utenlandsopphold, men den faglige relevansen må sees opp mot studieprogrammets totale læringsutbytte.

For nærmere informasjon om utveksling/utenlandsopphold ta kontakt med administrasjonen ved Handelshøgskolen UiT Harstad.

Institute Country
University of Trento Italia