Pensumliste

VUMMA- Videreutdanning i Motivasjon, mestring og Arbeid

Modul 2 Rus og psykiatri- 15 studiepoeng/credits

 

NB med forbehold om tillegg litt. på ca 40 sider.

 

Pensum/litteraturlist ca 800 sider

Sannes, S.T.J., Spjelkavik, Ø. JOBBSEPSIALITSEN SOM BALANSEKUNSTNER MELLOM MAKT OG HJELP, S. 124- 139, 15 sider  I Frøyland, K. og Spjelkavik Ø. (red.) (2014) Inkluderingskompetanse- ordinær arbeid som mål og middel. Gyldendal Akademisk , Oslo: Gyldendal Akademisk ISBN 978-82-05-44963-3

Helgestad, W., Heitmann, L., Kydland, R., Schafft, A. PSYKISKE LIDELSER OG ARBEIDSDELTAKELSE s. 207- 221, 14 sider I Frøyland, K. og Spjelkavik Ø. (red.) (2014) Inkluderingskompetanse- ordinær arbeid som mål og middel. Gyldendal Akademisk , Oslo: Gyldendal Akademisk ISBN 978-82-05-44963-3

Føyland, K. INKLUDERINGA V PERSONER MED PROBLEMATISK RUSMIDDELBRUK s. 223- 241, 18 sider I Frøyland, K. og Spjelkavik Ø. (red.) (2014) Inkluderingskompetanse- ordinær arbeid som mål og middel. Gyldendal Akademisk , Oslo: Gyldendal Akademisk ISBN 978-82-05-44963-3

Lossius, K.(red) (2012) Håndbok i rusbehandling Oslo: Gyldendal , 2.utgave ISBN  9788205423992

Rapporten Arbeid og Helse – virkemidler for et tettere samarbeid mellom sektorene

01.03.2016

Publikasjonsnummer - Helsedirektoratet IS-2535

Øye, C. og Norvoll, R. Norvoll, R.(red.) Psykisk helsearbeid i et makt- og kontrollperspektiv I Norvoll, R. (red.) (2013), kap. 3   SAMFUNN OG PSYKISK HELSE Samfunnsvitenskapelige perspektiver. Oslo: Gyldendal Norsk Forlag AS ISBN 978-82-05-40913-2

Psykisk helsevernlov

Rundskriv - Psykisk helsevernloven og psykisk helsevernforskriften med kommentarer

Informasjonsbrev om endringer i psykisk helsevernloven med ikrafttredelse 1. juli og 1. september 2017.

Håkonsen, K. M. (2014) Psykologi og psykiske lidelser kap. 13 Når følelsene tar kontroll s 288-319, 5utg. (Angst depresjon og tvang) Oslo: Gyldendal ISBN/EAN: 9788205448544

Landheim, A. m.fl. (red.) (2016) ETBEDRE LIV. Historier, erfaringer og forsking om recovery ved rusmiddelmisbruk og psykiske helseproblemer. Kap. 1. Oslo: Gyldendal forlag. ISBN 978-82-05-48032-2.

http://www.kommunetorget.no/Temaomrader/Oppfolging-av-rusavhengige/SamhandlingkoordineringIndividuell-plan/Metoder-i-arbeidet-med-rusavhengige-/Hva-er-Motiverende-Intervju-MI/  og http://www.kommunetorget.no/Temaomrader/Oppfolging-av-rusavhengige/SamhandlingkoordineringIndividuell-plan/Metoder-i-arbeidet-med-rusavhengige-/Hvorfor-virker-motiverende-intervju/

 

Anbefalt litteratur

Barth, T., Børtveit, T., Prescott, P.( 2013) Motiverende intervjusamtaler om endring  Oslo: Gyldendal Norsk Forlag ISBN 9788205424081

Askheim, O.P.(2012) Empowerment i helse- og sosialfag kap. 4 ( 37 s) Oslo: Gyldendal Akademisk ISBN 978-82-05-42850-8

Mørland, J., Waal, H. (2016) Rus og avhengighet Oslo: Universitetsforlaget ISBN: 9788215021683

 

Oppdatert liste 31. august 2017.