Teologi - bachelor

Duration: 3 År

Photo: Jon Terje Hellgren Hansen
Photo: Jon Terje Hellgren Hansen

Teologi - bachelor

Duration: 3 År

Campus
Tromsø
Application deadline
15. april
Søking og opptak
How to apply?

Hva er meningen med livet, og hva er kristendommens svar på det? Har kristendommen alltid vært den samme, eller må vi forstå den som en mangfoldig historisk størrelse? Hva står det egentlig i Bibelen, og hvordan er det mulig å forstå det som står der i dag? Slike spørsmål og mange andre vil bli drøftet i teologistudiet. Studiet handler først og fremst om kristen tro og tanke, om bibelkunnskap, og kristendommens historie, men du vil også bli kjent med andre religioner og lokale religiøse tradisjoner. Studiet gir grunnlag for å arbeide som prest, andre stillinger i kirken, og kvalifiserer til andre yrker som krever kunnskap om menneskers tro og livssyn.

Questions about the study

Siv Aina Hansen

Seniorkonsulent


Espen Dahl, AHR
Espen Dahl

Professor


Corona virus: We're waiting for the government's decision on changes and adaptments in terms of planning the start of the autumn semester 2020

Studiet gir deg innføring i kristendommen, dens opphav, historiske utvikling, og dens betydning i dag. Studiet legger vekt på bibelfag, kristendomshistorie og systematikk (troslære og etikk). Det inkluderer også samisk religionshistorie, samt lokale kristne retninger, som f.eks. læstadianismen. Det særegne med teologi ved UiT er at studiet både inkluderer teologiske og religionsvitenskapelige elementer.

For å bli prest må du ha mastergrad i teologi og i tillegg praktisk-kirkelig utdanning (60 studiepoeng) som du kan ta ved VID Kirkelig utdanningssenter nord. Praktisk-kirkelig utdanning kan du ta på deltid, parallelt med teologistudiet eller etter fullført mastergrad.

Etter bestått studieprogram har kandidaten følgende læringsutbytte:

Kunnskaper
Kandidaten

 • har bred kunnskap om kristendommens opprinnelse, historiske utvikling, sentrale tekster og egenart i dag
 • kjenner til fagets forskningshistorie og ulike teoretisk-metodiske tilnærminger innen fagområdet
 • har kunnskap om kristendommens relasjon til andre religioner
 • har kunnskap om samisk religionshistorie og nordnorsk folkereligiøsitet
 • kan oppdatere sine faglige kunnskaper om teologi


Ferdigheter
Kandidaten

 • kan anvende faglige teoretiske og metodiske redskap for å analysere og drøfte sentrale spørsmål i den kristne tradisjon i fortid og nåtid
 • kan beherske relevant faglig terminologi og framstille fagstoff slik at det belyser en problemstilling på en klar måte
 • skal kunne innhente, vurdere og bearbeide fagstoff og reflektere kritisk over eget faglig arbeid


Generell kompetanse
Kandidaten

 • kan utveksle synspunkter og erfaringer med andre med bakgrunn fra fagområdet
 • kan formidle teologisk faglig innhold muntlig og skriftlig
 • kan jobbe selvstendig under veiledning med teologiske og historiske problemstillinger
 • kan planlegge og gjennomføre arbeidsoppgaver og prosjekter i tråd med etiske krav og retningslinjer

Studiet gir deg et fundament til å kunne velge mange spennende retninger. I kombinasjon med praktisk-kirkelig utdannelse ved VID Kirkelig utdanningssenter nord (60 studiepoeng), åpner det seg muligheter for flere kirkelige stillinger.

Mange av dem som velger yrke etter bachelorgrad, uten videre utdanning, finner spennende jobber innenfor formidling, offentlig og privat forvaltning, kultursektoren, organisasjonsarbeid og steder hvor forståelse av læring og religion og/eller kultur er et tema. Hvorvidt du skal kunne finne de spennende jobbene avhenger i stor grad av hvor aktiv du selv er - allerede underveis i studiene.

Semester 10 studiepoeng 10 studiepoeng 10 studiepoeng
1. sem (høst)
2. sem (vår)
3. sem (høst)
Emnet går uregelmessig
Emnet går uregelmessig
4. sem (vår)
Utveksling eller valgfritt emne
Utveksling eller valgfritt emne
Utveksling eller valgfritt emne
5. sem (høst)
REL-1009 Kristendom III: Kristen livstolkning og etikk
Emnet går uregelmessig
REL-1011 Hellenistisk gresk
Emnet går uregelmessig
6. sem (vår)

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Søknadsfristen er 1. mars for søkere med realkompetanse og 15. april for søkere med generell studiekompetanse.

Antall studieplasser: Studiet er åpent. Alle kvalifiserte søkere vil få tilbud om studieplass.

Undervisningen gis i form av forelesninger, øvelser, seminarer og veiledning. Gjennom de ulike undervisningsformene får studentene mulighet til å studere fagene på forskjellige måter. Undervisningsform og omfang er nærmere beskrevet i de enkelte emnebeskrivelsene.

Eksamen varierer mellom skoleeksamen, hjemmeeksamen og muntlig eksamen. Eksamensformen er tilpasset emnets art og innhold, og ulike eksamensformer er valgt for å prøve studenter i forskjellige typer kunnskap, samt for å gi dem mulighet til å utvikle sin kompetanse i både skriftlig og muntlig formidling. De ulike eksamensformene er nærmere beskrevet i de enkelte emnebeskrivelsene.

Noen emner har obligatorisk arbeidskrav, som må være avlagt og godkjent før endelig eksamen i emnet kan leveres. Eksamensformen og arbeidskrav er nærmere presentert i de enkelte emnebeskrivelser.

For vurdering av eksamen benyttes det en karakterskala med fem trinn fra A-E, der A er beste karakter, E er dårligst og F er ikke bestått. Kontinuasjonseksamen vil bli gitt ved karakteren F, og er nærmere beskrevet i de enkelte emnebeskrivelser.

Undervisningsspråk er hovedsakelig norsk, men engelsk kan forekomme i enkelte emner. Eksamen kan besvares på norsk, svensk, dansk og engelsk.

Med en bachelor i teologi kan du søke opptak til mastergrad i teologi. Vær oppmerksom på at det er krav om et karaktergjennomsnitt på C (2,5) eller bedre på alle emnene som inngår i opptaksgrunnlaget. I tillegg må søker ha språkfagene gresk og hebraisk. For mer informasjon se opptakskrav på mastergradsprogrammet.

Kombinert med praktisk-kirkelig utdannelse kvalifiserer dette for prestetjeneste i Den norske kirke.

Delstudier i utlandet gjør deg ekstra attraktiv på arbeidsmarkedet i en stadig i mer globalisert verden. Utenlandsopphold gir deg bedre språkkunnskaper, unike opplevelser og internasjonale erfaringer. Det vil også utvide din personlige og faglige horisont.

Studiet i teologi legger til rette for utenlandsopphold i 4. semester (vår). Et annet semester kan også være mulig, men du bes da å kontakte instituttet for nærmere avtale.

Teologi har egne utvekslingsavtaler, og det anbefales at studentene bruker disse:

Det kan være mulig å benytte seg av andre utvekslingsavtaler ved UiT. UiT og HSL-fakultetet har flere åpne avtaler med universiteter verden rundt.

Vi tar forbehold om hvilke emner det utenlandske universitetet kan tilby. Før utreise må studenten ha en forhåndsgodkjenning, det vil si at faglærer hjelper studenten å velge emner som skal godkjennes som del av studiet. Endelig godkjenning ved UiT søkes med dokumentasjon på bestått eksamen i de anbefalte emnene i utlandet.

Søknadsfrister:
1. september (vårsemester)
1. februar (høstsemester)

Informasjon om søknadsprosessen, frister, stipendmuligheter osv. finner du på universitetets sider om utveksling. For nærmere informasjon om utveksling/utenlandsopphold, kontakt fakultetskontakt/utvekslingsveileder for ditt studieprogram/fagområde.

Michael Heneise

Michael Heneise is an Associate Professor of Religious Studies and a member of the Interdisciplinary Phenomenology research group at the University of Tromsø. 

Trained as an anthropologist, Heneise's main research interests are indigenous religion, ecological knowledge, ritual healing, and medical pluralism. He has conducted fieldwork in the Caribbean, South America, and in India. He is currently working on a book on the cosmopolitics of ritual healing, based on research conducted in Karbi Anglong, Assam, and among Tenyimia and Konyak Naga communities in Nagaland and Manipur states, Northeast India. 

Prior to joining Tromsø in 2019, Heneise served as Director of the Kohima Institute , a social science research center in the Eastern Himalayas that he co-founded in 2013. He received his BME from Florida State University in 2000, his MTh from the University of Wales in 2005, and his PhD from the University of Edinburgh in 2016. Prior to his doctoral studies, he was program manager for Latin America and the Caribbean at Geneva Global , and supervised development projects in community health, education, and agroforestry. Based at that time  in Quito, Ecuador, he studied anthropology at the Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO).  

Heneise is the editor of Highlander Press , and co-editor of the journals  Himalaya and  The Highlander . He also supervises the student-run journal The South Asianist  published by the Center for South Asian Studies  at Edinburgh University. He also serves on the editorial board of Gitanjali and Beyond , a journal published in association with the Scottish Center for Tagore Studies at Edinburgh Napier University.

Heneise authored the monograph Agency and Knowledge in Northeast India: The Life and Landscapes of Dreams (Routledge 2018); and edited Passing Things On: Ancestors and Genealogies in Northeast India (Heritage 2014). Along with long-term collaborator Jelle JP Wouters, he co-edited Nagas in the 21st Century (Highlander 2017) and is currently co-editing The Routledge Handbook of Contemporary Highland Asia (due in 2021).

Czachesz, Istvan

In my research, I combine the historical study of ancient religions with insights from the natural sciences, including cognitive neuroscience, evolutionary theory, and computer modeling. In addition to my core teaching duties in Biblical Studies, I also lecture broadly on the religious history of the ancient Mediterranean world, which often brings to my courses students from various programs. One of my passions is to introduce scientific approaches into historical research. The big question I would like to answer is whether religion has increased human wellbeing in history.