Barnevern

Eksperter: (Klikk på et navn for nærmere beskrivelse)


Phone: +4777645857
Research areas:
  • Barnevern, barn under offentlig omsorg, slektsfosterhjem, fosterhjem
  • Familie- og barndomssosiologi
  • Lokalsamfunn
  • Levekår og oppvekstmiljø

Research areas:

Implementeringsforskning, effektforskning

Behandling og forebygging av atferdsvansker hos barn og unge


Phone: +4777645866
Research areas:

Helsefremmende og forebyggende tiltak for barn og unges psykiske helse.

Atferdsvansker.

Barn av psykisk syke og rusmiddelmisbrukende foreldre.

Implementering av virksomme tiltak i praksisfeltet.

Kompetanse og tiltak innen kommunalt og statlig barnevern


Phone: +4777623274
Research areas:

- Barnevernsrelatert forskning

- Profesjonsforskning

- Praksisnær forskning

- Samiskrelatert forskning

- Barnevern i et kulturperspektiv

- Kulturell kompetanse

- Barnevern og psykisk helse

 


Phone: +4778450325
Research areas:

Offentlig forvaltning som system

Kultursensitive velferdstjenester

Kvalitet og internkontroll i velferdstjenestene


Kompetanse innen:

1. Internkontroll

Internkontroll som styringssystem

Implementering

Herunder arbeid med:

- avklaring av roller

- innhold og prosess

- medvirkning

- kompetanse

- dokumentasjoner

- rutiner/maler

- risiko for svikt og mangler

- systemkontroll

 2. Kvalitetssikring i virksomheter:

Implementering og prosess

Arbeid med ledelse:

- planlegging

- utførelse

- evaluering

- korrigering

 3. ROS og beredskap i kommunal forvaltning

Rådgivning, implementering og oppfølging på:

- arbeid med prinsipper for beredskap og prosess-/utviklingsarbeid i kommunene

- overordnet risiko og sårbarhetsanalyse

- overordnet beredskapsplan

- fagberedskapsplaner, eks innen skole og helse

 

 


Phone: +4777623272
Research areas:

Kvalitative forskningsmetoder, beslutningsprosesser, familieråd som beslutningsmodell i barnevernet, barnets deltakelse i beslutningsprosesser, barndom, oppvekst og foreldreskap i samtiden.


Phone: +4777645859
Research group: Tiltak og behandling

Research areas:

Familie- og velferdssosiologi

Barnevern, offentlig omsorg, slektsfosterhjem, fosterhjem