Geologi

Eksperter: (Klikk på et navn for nærmere beskrivelse)


Phone: +4777644464
Research areas:

Strukturgeologi.


Phone: +4777644453
Research areas:

- Marin geologi
- XRF-prosjekt


Phone: +4777620997
Research areas:

Sedimentologi og stratigrafi med fokus på å bruke Svalbard som et feltlaboratorium til å forstå undergrunnen i Barentshavet.

  • Prossesbasert sedimentologi med fokus på å forstå sediment-transport i alt fra fluviale til dypmarine avsetningsmilljøer
  • Rekonstruksjon av avsetningsmiljøer og implikasjonen for utbredelse av ulike sedimenter
  • Sekvensstratigrafi og faktorer som styrer sedimentasjon og bassenginnfylling


Phone: +4777625235
Research areas:

Se også egen nettside: https://petrol.natur.cuni.cz/~kony/


Phone: +4777644456
Research areas:

Utviklingen av kontinentalmarginen utenfor Nord-Norge, det vestlige Barentshavet og nordøst Grønland med fokus på utviklingen de siste 2 - 3 millioner år inkludert:

  • Rekonstruksjon av landskapsutvikling gjennom istidene og kvantifisering av erosjon og avsetning av sedimenter
  • Den nordvestlige del av den Fennoskandiske innlandsisen gjennom siste glasiasjon og deglasiasjon
  • Ras på kontinentalskråningen; prosesser, alder og årsaker
  • Transport og avsetning av sedimenter kontrollert av havstrømmer
  • Rekonstruksjon av landskapsutvikling før istidene og kvantifisering av erosjon og avsetning av sedimenter 

Phone: +4777644410
Research areas:

Marin geologi, kvartærgeologi, geomorfologi.


Phone: +4777644446
Research areas:

Marin geologi og geofysikk.


Phone: +4777623117
Research areas:

Berggrunnsgeologi.