Urfolk

Eksperter: (Klikk på et navn for nærmere beskrivelse)


Research areas:

Statsvitenskap. Politisk teori, deliberativt demokrati.

Forholdet mellom urfolksrettigheter og statsborgerrettigheter. Grenseoverskridende reindrift.

Politiske prosedyrer i forholdet mellom urfolksorganer og statlige myndigheter, konsultasjoner.

Governance ordninger - forskjeller og likheter i det sirkumpolare nord, hjemmestyre- og selvstyreordninger, lokal, regional og nasjonal forvaltning av utmarksressurser, ressursforvaltning, konflikter mellom urfolk og industri

 


Phone: +4777646912
Research areas:

Samiske og urfolksrelaterte temaer i skole og utdanning.

Kjønn, makt og posisjon i urfolksforskning.

Nordnorsk og samisk religionshistorie.

 


Phone: +4777645282
Research areas:

Sosiokulturell differensiering (person, identitetsprosesser, flerkulturalitet og tilhørighetsdynamikker); etnisitet og urfolk (etniske relasjoner, etnopolitikk, representativitet, stereotypisering, dominans, komparativ epistemologi); postkolonialitet (modernitet og marginalitet); sosialitet (kulturelle praksiser og samhandlingsteorier); sosial organisasjon og kjønn (demokratisering, hierarkisering og makt); kognitiv antropologi (kommunikative praksiser).


Phone: +4777645445
Research areas:

Tematisk:
Generelt: kommunikasjon og samhandling, sosial endring, sosial differensiering og kategorisering, etnisitet og urfolk.
Mer spesifikt: problemstillinger knyttet til urfolk/minoritetssituasjon , menneskerettigheter, og forholdet stat-sivilt samfunn i Afrika, og spesielt San (Buskmenns) situasjon i sørlige Afrika.
Komparative perspektiver på betingelser for urfolksorganisasjoners fremvekst, virkemåte og strategier.
Gjennom mitt arbeid som koordinator på et NUFU finansiert samarbeidsprogram med University of Botswana er jeg også engasjert i mer problemorientert forskning, utdannelse som virkemiddel i empowerment for marginaliserte grupper, fattigdomsbekjempelse og rettighetsproblematikk.

Forskningsprosjekt Khoesan Culture and Memory 

Publikasjoner i forskningsdatabasen FRIDA

Publikasjoner i biblioteksdatabasen BIBSYS