Arkeologi - bachelor


Arkeologi-bachelor Arkeologer studerer fortidssamfunn ut fra materielle spor, helt fra urmenneskets tid til det moderne samfunnet. For en arkeolog kan en steinøks fortelle om daglivet for tidlige mennesker for 500 000 år siden, ikke ulikt det din mobiltelefon kan fortelle om hvordan du bruker dagen din. Ved å se på gjenstander og boplasser i forhold til landskapet kan vi undersøke menneskers forhold til de materielle tingene som har vært en del av hverdagen og trekke slutninger om miljø- og sosiale relasjoner i fortiden. Vi griper inn i store spørsmål om grunnlaget for samfunnsendring og variasjon, f.eks. oppkomsten av jordbruk, utviklingen av hierarkiske samfunn, påvirkningen av miljøendringer, etniske relasjoner og kjønnsforhold. I praksis er arkeologi svært variert og tverrfaglig. Arkeologi bygges på feltarbeid og bruk av naturvitenskapelige teknikker, men vi har også et teoretisk fundament som drar oss inn i mange av de store spørsmål som finnes i samfunnsvitenskapene for øvrige. Vi er involverte i vern og forvaltning av kulturminner, både for allmenheten og for fremtidens forskere, og mange arkeologer jobber på museer, som er sentrale i fortolkningen og formidlingen av fortiden til publikum.
Facts
Duration:3 År
Credits (ECTS):180
Qualification:Bachelor i arkeologi
Admission requirements:Generell studiekompetanse eller realkompetanse
Application deadline:15. april
Application code:186 478
Usikker - hjelp meg
Shortcuts

Studer arkeologi ved UiT Norges arktiske universitet


Programme description

Programme description

Bachelorgraden i arkeologi skal gi deg en innføring i kulturhistorie, samt fagets metode og teori. Innledningskurset fremstiller noen grunnleggende aspekter av arkeologisk tenkning og metoder også en oversikt over sentrale problemer i globale forhistorie. Videre presenteres grunntrekkene i Nordens kulturhistorie fra slutten av siste istid og inn i historisk tid.

Det legges her særlig stor vekt på den nordnorske/nordskandinaviske fortiden og den samiske fortid blir et spesial fokus. Du vil fa en praktisk innledning i innsamlingen av arkeologiske data gjennom et feltprogram bestående av kurs i utgravningsmetoder og registreringsteknikk. Andre kurs gir fundamentale kunnskap om dateringsteknikker, miljørekonstruksjon og landskapsforståelse, klimahistorie, og fortolkningen av sosialforhold. Du vil også lærer om arkeologiens faghistorie og utviklingen av de forskjellige teoretiske perspektivene som arkeologer har brukt som utgangspunkt for fortolkningen av fortid, og hvordan endringer i disse perspektivene kan relateres til sosiale og politiske forhold i det daværende samfunnet.

Kurs i kulturminnevern og museumskunnskap viser arkeologiens rolle i forvaltningen og formidlingen av fortid og peker på sammenhengene mellom arkeologi, andre fagområder, og det bredere samfunnet. Kurs i geografiske informasjonssystemer (GIS) bidrar både til arkeologiske forskning og problemstillinger i kulturminnevern, og har en nyttig anvendelse utenfor faget i en rekke sammenhenger i planlegging og offentlige forvaltning.

ANBEFALTE VALGFAG

Arkeologi er en tverrfaglig disiplin, og det er nødvendig å ta emner fra andre fagfelt som del av bachelorgraden for å oppnå tilstrekkelig kompetansebredde. Hvilke fag du velger er avhengig av interessefeltet ditt. Se nærmere forslag til valgemner i studieplanen nederst på siden.

Programme structure

Programme structure

Semester 10 studiepoeng 10 studiepoeng 10 studiepoeng
1. semester (høst)
2. semester (vår)
3. semester (høst)
Valgfritt emne
Valgfritt emne
4. semester (vår)
Valgemne arkeologi
5. semester (høst)
Valgfritt emne/utveksling
Valgfritt emne/utveksling
Valgfritt emne/utveksling
6 semester (vår)
Valgemne arkeologi
Valgfritt emne
Learning outcomes

Learning outcomes

Til hvert studieprogram ved UiT finnes det en oversikt over den kunnskap, forståelse, ferdigheter og kompetanse som vi setter som mål at du skal ha lært og inneha etter fullført studieum.

Den fulle oversikten over disse for arkeologi finner du i studieplanen nederst på siden.

Admission requirements

Admission requirements

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.Søknadsfristen er 1. mars for søkere med realkompetanse.
Teaching and assessment

Teaching and assessment

Undervisningen består av forelesninger, seminarer, prosjektarbeid, og materialkurs. Noen emner har også obligatoriske ekskursjoner som er viktige for å forstå kulturminner og deres kontekst. Feltkurset gjennomføres som intensivkurs over tre uker om sommeren. Det gir betydningsfull sosial erfaring utover det faglige utbyttet, i tillegg til grunnleggende opplæring i arkeologisk feltarbeid og sikkerhet i felt.

Undervisningsformene i de ulike emnene kan variere og det er viktig å lese emnebeskrivelsene nøye.

Eksamen varierer mellom skoleeksamen, hjemmeeksamen og mappevurdering.

Noen emner har arbeidskrav, som må være avlagt og godkjent før endelig eksamen i emnet kan leveres.

Language of instruction

Language of instruction

Undervisning og eksamen foregår hovedsakelig på norsk, enkelte valgemner gis på engelsk.

En del pensumlitteratur vil foreligge på engelsk.

Exchange possibilities

Exchange possibilities

Du kan ta deler av bachelorgraden i utlandet, enten for å utvide lignende temaer i en annen kontekst eller for å supplere programmet med temaer som ikke undervises hos oss. Det anbefales at utenlandsopphold legges til 5.semester.

Arkeologi har samarbeidsavtaler med følgende universiteter:

- University of Aberdeen, Skotland

- Universitat Autonoma de Barcelona, Spania

- Miljöarkeologiske laboratoriet ved Umeå Universitet, Sverige

- Universitetet i Sienna, Italia

Instituttet er også partner i Nordplus-nettverket, som gir mulighet til å studere ved mange universitet i Norden. Videre har UiT og HSL-fakultetet flere åpne avtaler med universiteter verden rundt.
Job prospectives

Job prospectives

Bachelor i arkeologi kvalifiserer for arbeid innenfor sektorer som kulturminnevern, museer og informasjon. Utdannelsen gir også grunnlag for arbeid innenfor kultursektoren generelt, for eksempel innen turisme, reiseliv, lokal forvaltning, samt på utgravninger.
Access to further studies

Access to further studies

Bachelorgraden i arkeologi kvalifiserer for opptak til mastergrad i arkeologi.
Study plan
Application deadline <p>Første avsnitt. Avsluttes med 2 stk. Enter slik at det ser OK ut i editoren i FS. Dette medfører en ekstra tom paragraf i xml.</p><p> </p><p>Neste avsnitt. Her legges det 1 stk. Ctrl-Enter.<br/>Men hvis vi da bare fortsetter å skrive blir denne teksten å finne i samme avsnitt som ovenstående. Taster Ctrl_Enter og deretter Enter<br/></p><p>Da ser det forsåvidt greit ut i editoren og xml får ingen ekstra tom paragraf. Taster Enter.</p><p>Og skriver et nytt avsnitt som i editoren ser ut til å være i samme avsnitt som ovenstående avsnitt. Ny Enter.</p><p>Vi fortsetter og nå tastes det 2 stk. Enter slik at vi får noe som ser ut som et nytt avsnitt i editoren.</p><p> </p><p>Da blir det en ekstra paragraf i xml.</p><p>adfas asdfa sdf a</p><p>sdfa sdfasd</p>


Contact
Related professions
Arkeolog
Kunst- og kulturformidler
Museumsformidler

Funn og bilder fra feltkurset i arkeologi

Hver sommer tilbyr vi et feltkurs i arkeologi for studentene på bachelorprogrammet. Her kan du se bilder og lese om funn fra feltkurset sommeren 2012

Karriereintervju - Arkeologi

Karriereintervju - Arkeologi