Arkeologi - bachelor


Arkeologi-bachelor

Arkeologer forsker på fortidssamfunn og materiell kultur helt opp til moderne tid, og arkeologers kompetanse står sannsynligvis mer sentralt i dagens samfunnsdebatt enn den noen gang har gjort tidligere!

Facts
Duration:3 År
Credits (ECTS):180
Qualification:Bachelor i arkeologi
Admission requirements:Generell studiekompetanse eller realkompetanse
Application deadline:15. april
Application code:186 478
Usikker - hjelp meg
Shortcuts

Studer arkeologi ved UiT Norges arktiske universitet


Programme description

Programme description

Arkeologer studerer fortidssamfunn ut fra materielle spor, helt fra urmenneskets tid til det moderne samfunnet. For en arkeolog kan en steinøks fortelle om daglivet for tidlige mennesker for 500 000 år siden, ikke helt ulikt det din mobiltelefon kan fortelle om hvordan du bruker dagen din.

Ved å se på gjenstander og boplasser i forhold til landskapet kan vi undersøke menneskers forhold til de materielle tingene som har vært en del av hverdagen, og trekke slutninger om miljø og sosiale relasjoner i fortida. Vi griper inn i store spørsmål om grunnlaget for samfunnsendring og variasjon, for eksempel oppkomsten av jordbruk, utviklinga av hierarkiske samfunn, påvirkningen av miljøendringer, etniske relasjoner og kjønnsforhold.

I praksis er arkeologi svært variert og tverrfaglig. Arkeologi bygger på feltarbeid og bruk av naturvitenskapelige metoder, men vi har også et teoretisk fundament som drar oss inn i mange av de store spørsmål som finnes i humaniora og samfunnsvitenskapene for øvrig. Vi er involvert i vern og forvaltning av kulturminner, både for allmenheten og for framtidas samfunn, og mange arkeologer jobber på museer, som er sentrale i fortolkningen og formidlingen av fortida til publikum.

 

ANBEFALTE VALGEMNER

Valgemnene på bachelor i arkeologi gir deg mulighet for å skreddersy bredden og dybden i din utdanning. Hvilke valgemner du tar er avhengig av interessefeltet ditt og bør velges ut ifra hvilke planer du har for videre studier eller arbeid.

Se mer under

Kurs i kulturminnevern (ARK-2015) og museumskunnskap (ARK-2023) viser arkeologiens rolle i forvaltningen og formidlingen av fortid, og peker på sammenhengene mellom arkeologi, andre fagområder og det bredere samfunnet.

Kurs i industriell arkeologi (ARK-2028) og samtidsarkeologi (ARK-2029) ser på hvordan arkeologiske tilnærminger kan bidra til å utvide og problematisere samfunnsfaglige forståelser av sosiale og kulturelle forhold i industrialiseringas tidsalder og i vår egen tid og nære fortid.

Kurs i geografiske informasjonssystemer (GIS) og bruk av satellittbilder (SVF-2005 og SVF-2006) bidrar både til arkeologisk forskning og problemstillinger i kulturminnevern, og har en nyttig anvendelse utenfor faget i en rekke sammenhenger i offentlig planlegging og forvaltning.

Kurs i klimahistorie (ARK-2021) gir et viktig grunnlag for å vurdere hvordan mennesker gjennom tid har forholdt seg til klimaforandringer.

I tillegg oppfordres det til å ta relevante kurs fra andre fag, som f.eks. sosialantropologi, historie, religionsvitenskap eller geologi. Forhør deg nærmere med faglige ansatte og studiekonsulenten.

Programme structure

Programme structure

Semester 10 studiepoeng 10 studiepoeng 10 studiepoeng
1. semester (høst)
2. semester (vår)
3. semester (høst)
Valgfritt emne
Valgfritt emne
4. semester (vår)
Valgemne arkeologi
5. semester (høst)
Valgfritt emne/utveksling
Valgfritt emne/utveksling
Valgfritt emne/utveksling
6 semester (vår)
Valgemne arkeologi
Valgfritt emne
Learning outcomes

Learning outcomes

Til hvert studieprogram ved UiT finnes det en oversikt over den kunnskap, forståelse, ferdigheter og kompetanse som vi setter som mål at du skal ha lært og inneha etter fullført studium.

 

I korte trekk skal bachelorgraden i arkeologi gi deg ei innføring i kulturhistorie, samt fagets metode og teori. Innledningskursene fremstiller noen grunnleggende aspekter av arkeologisk tenkning og metoder, og også en oversikt over sentrale problemer i global forhistorie. Videre presenteres grunntrekkene i Nordens kulturhistorie fra slutten av siste istid og inn i historisk tid.

Det legges her særlig stor vekt på den nordnorske/nordskandinaviske fortida, og den samiske fortida blir gitt et spesielt fokus. Du vil få ei praktisk innføring i innsamlinga av arkeologiske data gjennom et feltprogram bestående av kurs i utgravningsmetoder og registreringsteknikk. Andre kurs gir fundamental kunnskap om dateringsteknikker, miljørekonstruksjon og landskapsforståelse, klimahistorie, og fortolkningen av sosiale forhold. Du vil også lære om arkeologiens faghistorie og utvikling av de forskjellige teoretiske perspektivene som arkeologer har brukt som utgangspunkt for fortolkning av fortid, og hvordan endringer i disse perspektivene kan relateres til sosiale og politiske forhold i samtida.

 

Mer informasjon finner du i studiekatalogen.

Admission requirements

Admission requirements

Generell studiekompetanse eller realkompetanse. Søknadsfristen er 1. mars for søkere med realkompetanse og 15. april for søkere med generell studiekompetanse.
Teaching and assessment

Teaching and assessment

Undervisningen består av forelesninger, seminarer, prosjektarbeid, og materialkurs. Noen emner har også obligatoriske ekskursjoner som er viktige for å forstå kulturminner og deres kontekst. Feltkursene gjennomføres som intensivkurs over tre uker om sommeren. De gir betydningsfull faglig innsikt og sosial erfaring utover grunnleggende opplæring i arkeologisk feltarbeid og sikkerhet i felt.

Undervisningsformene i de ulike emnene kan variere, og det er viktig å lese emnebeskrivelsene nøye.

Eksamen varierer mellom skoleeksamen, hjemmeeksamen og mappevurdering.

Noen emner har arbeidskrav, som må være avlagt og godkjent før endelig eksamen i emnet kan leveres.

Language of instruction

Language of instruction

Undervisning og eksamen foregår hovedsakelig på norsk, enkelte valgemner gis på engelsk.

En del pensumlitteratur vil foreligge på engelsk.

Exchange possibilities

Exchange possibilities

I en stadig mer globalisert verden, er internasjonale erfaringer kjempeviktig! Et utvekslingsopphold i utlandet vil utvide din personlige og faglige horisont.

UiT gir deg mange muligheter til å ta deler av studiene dine som utvekslingsstudent ved et utenlandsk lærested. Bachelorprogrammet i arkeologi åpner for utenlandsopphold i femte semester.

 

Arkeologi har samarbeidsavtaler med følgende universiteter:

  • University of Aberdeen, Skottland
  • Universitat Autonoma de Barcelona, Spania
  • Miljöarkeologiske laboratoriet ved Umeå Universitet, Sverige
  • Universitetet i Sienna, Italia

Instituttet er også partner i Nordplus-nettverket, som gir mulighet til å studere ved mange universiteter i Norden. Videre har UiT og HSL-fakultetet flere åpne avtaler med universiteter verden rundt.

Informasjon om søknadsprosessen, frister, stipendmuligheter osv her.

Job prospectives

Job prospectives

De fleste forbinder arkeologer med arbeid ute i felt ved utgravinger. Mange av disse jobbene er midlertidige, men de gir viktig erfaring i forhold til andre jobber der arkeologisk kompetanse er nødvendig.

Økt bevissthet rundt fortidsminner gjør kompetansen til arkeologer etterspurt ved hver anledning det gjøres inngrep i naturen, enten dette er i forbindelse med bygging av veier og bygninger eller anleggelse av næringsvirksomhet.

Også i kulturnæringssektoren er kompetansen til arkeologer etterspurt, enten dette er i formidling av kunnskap som for eksempel i museer ¿ eller kunnskapen formidles i nye og voksende bransjer som er tilknyttet reiselivsnæringen, der kunnskap om vår fortid er en viktig del av opplevelsen som besøkende er ute etter.

Access to further studies

Access to further studies

Med bachelorgrad i arkeologi kan du søke opptak til mastergrad i arkeologi. Vær oppmerksom på at det er krav om et karaktergjennomsnitt på C eller bedre på de obligatoriske emnene for opptak til mastergraden.

 Graden er også opptaksgrunnlag til fakultetets tverrfaglige masterprogrammer i Visual Cultural Studies, Peace and Conflict Transformation og Indigenous Studies.

Study plan
Application deadline <p>Første avsnitt. Avsluttes med 2 stk. Enter slik at det ser OK ut i editoren i FS. Dette medfører en ekstra tom paragraf i xml.</p><p> </p><p>Neste avsnitt. Her legges det 1 stk. Ctrl-Enter.<br/>Men hvis vi da bare fortsetter å skrive blir denne teksten å finne i samme avsnitt som ovenstående. Taster Ctrl_Enter og deretter Enter<br/></p><p>Da ser det forsåvidt greit ut i editoren og xml får ingen ekstra tom paragraf. Taster Enter.</p><p>Og skriver et nytt avsnitt som i editoren ser ut til å være i samme avsnitt som ovenstående avsnitt. Ny Enter.</p><p>Vi fortsetter og nå tastes det 2 stk. Enter slik at vi får noe som ser ut som et nytt avsnitt i editoren.</p><p> </p><p>Da blir det en ekstra paragraf i xml.</p><p>adfas asdfa sdf a</p><p>sdfa sdfasd</p>


Contact
Related professions
Arkeolog
Kunst- og kulturformidler
Museumsformidler

Funn og bilder fra feltkurset i arkeologi

Hver sommer tilbyr vi et feltkurs i arkeologi for studentene på bachelorprogrammet. Her kan du se bilder og lese om funn fra feltkurset sommeren 2012

Karriereintervju - Arkeologi

Karriereintervju - Arkeologi