Mangfold og marginalisering

Samfunnsutviklingen krever at sosialfaglig arbeid som fag og profesjon er i kontinuerlig utvikling. Dette krever at vi som utdannings- og forskningsinstitusjon må bidra til produksjon av forskningsbasert kunnskap som er nødvendig for å utøve sosialfaglig arbeid i et komplekst samfunn. Sosialfaglig arbeid handler om å synliggjøre og forhindre marginalisering samt å påvise og reparere konsekvenser av utenforskap av kortere eller lengre varighet.  Hensikten med å etablere forskergruppen mangfold og marginalisering er å styrke både kvalitet og omfang på forskning og utviklingsarbeid i forhold til prosesser som klientifisering, ekskludering, kolonialisering og marginalisering, men også kulturanalytisk forståelse, inkludering, dekolonisering, selvbestemmelse og mangfold.

In English:
Social work and child protection as disciplines and professions are in continuous development due to societal developments and changes. This requires from us as members of an educational and research institution to contribute to research-based knowledge necessary to practice social work and child protection in a complex and changing society. Social work and child protection as theoretical and practice fields have an obligation to track, visibilise and prevent problemraising privileges, power differences and marginalization and to detect and repair the consequences of exclusion and marginalization. Marginalization denotes a process towards the outskirts (egde) of society. Not only outwards, but sometimes also over the edge - a kind of exclusion. It may be in relation to health, income, housing, employment, education, social affiliation, network, dignity etc. Marginalization affects individuals, groups and communities. Standing outside has detrimental individual and societal consequences and costs.

 

Marginalisering betegner en prosess mot utkanten av et samfunn. Noen ganger ikke bare ut mot kanten, men også over kanten – en form for sosial eksklusjon. Det kan være utenforskap i forhold til økonomi, bolig, arbeid, utdanning, sosial tilhørighet, verdighet etc. Marginalisering rammer både enkeltpersoner, grupper og lokalsamfunn. Å stå utenfor har store individuelle og samfunnsmessige konsekvenser og kostnader. Sosialfaglig arbeid handler om å synliggjøre og forhindre marginalisering samt å påvise og reparere konsekvenser av utenforskap av kortere eller lengre varighet.  Hensikten med å etablere forskergruppen mangfold og marginalisering er å styrke både kvalitet og omfang på forskning og utviklingsarbeid i forhold til prosesser som klientifisering, ekskludering, kolonialisering og marginalisering, men også kulturanalytisk forståelse, inkludering, dekolonisering, selvbestemmelse og mangfold. Gruppen ønsker å hente inspirasjon og kunnskap fra ikke-diskriminerende, likestillingsfremmende og selvbestemmende erfaringer som er knyttet til prosesser relatert til klasse, kjønn, livssyklus, minoritet, etnisitet, religiøsitet, seksualitet, alder og bosted.  Sosialfaglig arbeid i nord vil ofte innebære møter mellom ulike kulturer og ulike kulturelle koder. Dette vil gjelde for sosialfaglige arbeid med personer med innvandrer- og flyktningebakgrunn og med nasjonale minoriteter og urfolk.

Forskningsgruppen Mangfold og marginalisering ved Finnmarksfakultetet vil ha et spesielt ansvar for kompetanseutvikling når det gjelder utdanning av sosialarbeidere som skal arbeide med minoriteter i det nordsamiske området. Forskningsgruppa vil derfor prioritere forskningsprosjekter med relevans for minoritetsarbeid i nord, med særlig vekt på samisk/urfolksrelaterte problemstillinger.

In English:

Diversity and marginalization are strategical priority area at UiT, The Arctic University of Norway. Diversity and marginalization are central themes at our BA and MA and UiT has a national responsibility for education and research of relevance to the Sámi area and the Sámi population. Social work in the Arctic often involve Meetings between peole of different cultures and with different cultural codes, such as People with immigrant and refugee backgrounds and national minorities and indigenous peoples. The research group Diversity and marginalization at the Faculty of Sports, Tourism and Social work, has a special responsibility for skills development in the education of social workers and child protection workers who work With minorities in the North Sámi areas. The research group will therefore prioritize research projects With relevance for minority questions and problems in the north, with particular
emphasis on Sámi / Indigenous related issues. The aim of the group is to strengthen the quality and scope of research and development of processes of marginalization, colonization and exclusion. We focus on anti - marginalization processes and tools that contribute to an analytical understanding of cultural differences, inclusion, decolonization, self-determination and diversity. The group finds inspiration and knowledge from non-discriminatory practices and theories, such as ethnic and gender equality, queer theory and self-determining experiences that relate to class, gender, life cycle, minority, ethnicity, religion, sexuality, age and residence.

 

 

Error rendering component

GENERELLE FØRINGER FOR FORSKNINGSGRUPPA MANGFOLD OG MARGINALISERING.

Vi har som mål bla. å:

 • utvikle og etablere en kultur for forskning og forskningssamarbeid, både innad i gruppa og i forhold til andre samarbeidspartnere.
 • utvikle en faglig plattform for publisering av poenggivende artikler og bøker
 • utvikle et miljø for akkvisasjon og gjennomføring av forskningsprosjekter.
 • utvikle et system som til enhver tid gir oss en oversikt over aktuell forskningsfinansiering både regionalt, nasjonalt og internasjonalt
 • etablere rutiner for å delta på forskerkonferanser og knytte gruppa til nasjonale og  internasjonale nettverk.
 • etablere en kultur for at forskningen formidles både som pensum og via forelesninger på våre bachelor- og masterutdanninger.
 • utvikle et fagmiljø som virker rekrutterende for studenter og ansatte innen sosialfag og barnevern.

Aktuelle måter å gjennomføre dette på vil bla. være:

 • 1 – 2 årlige forskerseminarer
 • jevnlige møter der forskningsarbeider legges frem og diskuteres
 • enkeltmedlemmer eller en gruppe deltar med poster, abstract eller workshop på nasjonale og internasjonale konferanser
 • veiledning fra erfarne forskere/professor 2.
 • informasjonsutveksling på hjemmeside, via email og lukket facebookgruppe
 • inspirere, motivere, anerkjenne hverandre og skape et klima der alle bidrar 

Rammer for møter der medlemmer legger frem egne arbeider:

 1. Alle medlemmene anmodes om fortløpende å ta kontakt med gruppeleder med tanke på å legge frem egne arbeider.
 2. Hensikten med møtene er å hjelpe hverandre i de ulike delene av forskningsprosessen frem mot publisering/gradoppnåelse.
 3. Som kollegaer har vi forskjellige kunnskapsområder og har ulike måter å kommentere på.  Forskjellene er vår styrke, så lenge vi vet at gruppa følger Maturanas 3 betingelser for kunnskap:
  1. Kjærlighet ( respekt og omsorg dvs anerkjennelse av den annens rett til å eksistere med sine synspunkter, følelser og ideer)
  2. Passelig konstruktiv forstyrrelse utenifra (unngå kritikk og mistenkeliggjøring)
  3. Den lærende organisme (skal være alene i perioder, ha tid til refleksjon og prøvesmaking)
 4. Det bør avsettes ca. 1,5 time til slike møter slik at de som frivillig påtar seg jobben med å kommentere, får gjort det.
 5. Det bør være en hovedkommentator og eventuelt en bi-kommentator og det bør også være tid til kommentarer fra øvrige deltagere.
 6. At teksten som skal kommenteres skal være angitt (artikkel, abstract, prosjektbeskrivelse etc) slik at deltagerne er enig om grunnlaget for merknadene.
 7. Teksten bør være sendt ut på forhånd og innledningen til forfatter begrenses derfor til  maks. 10 minutter. Forfatter kan gjerne allerede ved utsendelse invitere deltagerne til å kommentere særlige forhold i teksten.

In english:

The group aims to:
• develop and establish a culture of research and cooperation, both within the group and in relation to partners.
• develop a professional platform for publishing articles and books
• develop an environment for project acquisition and funding

• establish an overview of current research funding both regionally, nationally and internationally
• establish procedures for attending research conferences and linking the group and group members to national and international networks.
• establish a culture of research-based knowledge and dissemination both in curricula and through lectures at our BA and MA programs.
• develop an institution that recruits students and staff within social work and child protection.


Appropriate ways to implement this is to:

 • comply with the faculty guidelines for research groups
 • allocate funds to attend conferences with posters, abstracts or workshops, expenses for proofreading and other expenses related to publishing and project acquisition
 • annual research seminars
 • work in progress meetings
 • design an annual activity plan for the group activities
 • members must regularly report on their research activities at internal meetings
 • ask for guidance from and co author with experienced scientists
 • participate in national and international research networks
 • invite guest researchers to contribute
 • inform members and external partners via email, on the website and through social media
 • inspire, motivate, recognize each other and create a climate in which everyone contributes

Frames for “work in progress” meetings:
1. All members are requested to continuously contact the group with a view to presenting their own work in progress. The purpose of the meetings is to help each towards publishing / degree attainment. As group members we have different knowledge and have different ways to communicate. The difference is our strength. In feedback processes, the group tries to follows Maturana’s three conditions to knowledge:

 • love (respect, care and recognition of the individual right to exist and to communicate their views, feelings and ideas)
 • customizable constructive interference from outside (avoid negative criticism and suspicion)
 • the need for the learning organism to be alone ( to have time for reflection and tasting the constructive interferences)

2.  The “work in progress” texts should be sent to the participants in advance of the meetings

3.  There should be allocated enough time so the author can have a short introduction before the participants comment the written text
4.  The text to be commented upon shall be indicated (article, abstract, project application etc) so that participants agree on the basis for the remarks. The author may invite participants to comment on specific parts in the text.


Vedlegg / Filer