Robuste fellesskap

Forskningsgruppen «Robuste fellesskap» har som målsetting å fremme forskning som søker å forstå det norske samfunn med utgangspunkt i sosiologiske perspektiver på fellesskap og sosial integrasjon. Mer spesifikt retter vi fokus mot det vi kan kalle «Den norske modellen». Gjennom teoretiske og empiriske analyser problematiserer forskningsgruppa sider ved den norske modellen som framstår som vellykkede og velfungerende og sider som viser iboende spenninger og motsetninger. Analyser som tar utgangspunkt i nordnorske forhold er spesielt sentrale. Tematisk representerer medlemmenes forskning en rekke ulike empiriske og teoretiske områder, men felles for disse er at de har relevans for en analyse av det norske samfunnet med utgangspunkt i begrepene fellesskap og integrasjon. Gruppa representerer også ulike tilnærminger til forskning; både hva gjelder metodiske innretninger og teoretiske perspektiver. Forskningsgruppas medlemmer er i dag involvert i blant annet utdannings- og arbeidslivsforskning, helseforskning, migrasjonsforskning og forskning på frivillighet.