Masteroppgavetema

Nedenfor finner du aktuelle forslag til tema for masteroppgaver. 

Finnmarksloven og rettsidentifiseringsprosessen

 1. I hvilken grad kan FeFo regulere og innskrenke bruksadgangen etter finnmarksloven § 27 første ledd der rettighetene er opparbeidet i på grunnlag av hevd og alders tids bruk, jf. samme lov § 5 første og annet ledd.
 2. Kartlegging og anerkjennelse av eksisterende rettigheter i finnmarksloven kap. 5. Er dette en tilfredsstillende prosedyre i nasjonal rettsorden for å avgjøre rettskrav knyttet til landområder fra urfolk, jf. ILO-169 art. 14 (3)?
 3. Kartlegging og anerkjennelse av eksisterende rettigheter i finnmarksloven kap. 5. og kravet om rettergang innen rimelig tid etter EMK artikkel 6 (1).
 4. Kartlegging og anerkjennelse av eksisterende rettigheter i finnmarksloven kap. 5 og dens rettskraftsvirkningen.
 5. Samiske sedvaner i norsk rettspraksis. Hvilken relevans de har hatt, hvordan de har vært tolket. Kravet til kvalitet og klarhet.
 6. Sivilprosessuelle utfordringer ved rettighetskartleggingen i medhold av finnmarksloven – ivaretas grunnleggende rettssikkerhetsgarantier? 
 7. Forholdet mellom finnmarkingenes rettigheter og allmennhetens rettigheter etter finnmarksloven – betydningen av nærhets- og avhengighetsprinsippene.

Annen naturresursrett

 1. Mineralloven og urfolksvederlaget.
 2. Plan- og bygningslovens betydning for arealdisponeringen i det tradisjonelle samiske området generelt, og for samisk reindrift spesielt.
 3. Den nye havressurslovens betydning for samisk kultur.
 4. Sjøsamiske fiskerettigheter sett i lys av kystfiskeutvalgets innstilling.
 5. Reglene om hevd og alders tids bruk ved erverv av rettigheter dannet gjennom samisk naturressursbruk.

Reindriftsrett

 1. Er siidaandel, jf. reindriftsloven § 10, en kodifisering av samisk sedvanerett eller en videreføring av driftsenhetsbegrepet?
 2. Rammene for sanksjoner overfor reineiere etter reindriftsloven kap. 11.
 3. Løsning av brukskonflikter mellom jordbrukere og reineiere etter reindriftsloven § 63. Hvor går grensen for grunneiers utnytting av egen eiendom i reinbeiteområder?
 4. Retten til reinmerke etter samisk sedvane og norsk lovgivning.
 5. Avlivningsmetoder av rein, samisk sedvane og norsk lovgivning - en sammenlikning av to rettskulturer.
 6. Reglene om beitebruk i reindriftsloven kap. 7 og siidaens rettigheter etablert på særskilt rettsgrunnlag (beiterettsområdene), jf. reindriftsloven § 59 annet ledd.
 7. Forvaltningen av reindriften i Norge – hvem bestemmer hva?
 8. Hvem er rettighetssubjekt for de ulike rettighetene som følger av reindriftsretten?
 9. Det rettslige grunnlaget for pålegg om forholdsmessig reduksjon av reintall i Finnmark.
 10. Reglene om hevd og langtidshevd som rettslig grunnlag for rett til reinbeite.
 11. Festnede forhold som rettslig grunnlag for rett til reinbeite.

Språkvern og kulturell opphavsrett

 1. Gákti- samedrakten: allemannsrett eller gjenstand for individuell opphavsrett?
 2. Kan opphavsrettigheter verne om urfolks kultur eller er de en trussel for kulturen? Eksemplifisert ved private virksomheters bruk av samiske symboler.
 3. Hvem eier joiken? En analyse av opphavsrettslige og andre rettsspørsmål som oppstår ved offentlig bruk av tradisjonelle personjoiker.
 4. Rett til bruk av samisk i helse- og sosialsektoren i og utenfor forvaltningsområdet for samisk språk.
 5. Bruk av samisk språk i Indre Finnmark tingrett, med særleg vekt på hvordan norsk rett og norske juridiske termer blir omsatt til samisk, og korleis samiske vitneutsagn blir omsatt til norsk.
 6. Offentlige myndigheters plikt til å ivareta retten til opplæring i og på samisk.

Folkerett

 1. Betydningen av FNs urfolksdeklarasjon, rettslig og politisk, sett i lys av utviklingen i 2010 hvor Canda, USA m.fl. har sluttet seg til deklarsjonen.
 2. Vern av rovdyr etter naturmangfoldloven sett i forhold beskyttelsen av urfolks kultur og næringer etter SP art. 27
 3. Rett til å snakke samisk i fengsel etter samelovens § 3-4, 3.ledd jf. § 3-5. Om forholdet til Norges forpliktelser etter folkeretten (spesielt om Rammekonvensjonen for minoritetsspråk og FNs Urfolksdeklarasjon av 2007).
 4. Samiske barn og unges rett til medvirkning etter barnekonvensjonens artikkel 12.
 5. Er finnmarksloven § 5 i samsvar ILO-169 art. 14 kartlegging ved anerkjennelse av eksisterende rettigheter på Finnmarkseiendommens grunn?
 6. Samenes status som folk, urfolk og minoritet i norsk, svensk, finsk (og russisk) statsforfatning.
 7. Tvangstiltak i reindriftsloven § 79 og vernet av eiendomsrett etter i den Europeiske Menneskerettskonvensjon protokoll 1 art. 1.
 8. Samenes rett til eiendom etter EMK P 1-1.
 9. Eiendomsvernet etter CERD artikkel 5.
 10. En sammenligning av canadisk og norsk strafferett i lys av ILO-169 artikkel 9 og 10.

Annet

 1. Ny biomangfoldlov og betydning for samisk kultur?
 2. Bioprospektering og samiske rettigheter.
 3. Yngste barns arverett etter samisk sedvane og forholdet til norske arveregler.
 4. Ganning; en samisk straffemåte? Analyse ut fra et rettshistorisk og strafferettslig perspektiv.
 5. EØS avtalens likebehandlingsprinsipp og særreglene mht innlandsfiske i Finnmark
 6. Kravet til den private parts gode tro i tvister med det offentlige som motpart.
 7. En vurdering av gjenopprettende justis (Restorative Justice) som straff for samer.
 8. Retten til utmarksferdsel etter etablerte traseer i Finnmark og andre samiske områder.
 9. I hvilken grad ivaretas samiske straffedømtes grunnleggende rett til språk og kulturutøvelse under straffegjennomføringen, og hvilken betydning bør dette ha for straffeutmålingen?
 10. I hvilken grad stilles det krav til samisk språk og kulturforståelse ved bruk av sakkyndige og sakkyndige vitner i saker med samiske parter, og hvilken betydning har dette for rettens bevisvurdering?