Aktiviteter

Forskningsgruppen arrangerer konferanser, workshops, lesegrupper og andre aktiviteter.

 

Leseseminar over kvinner i filosofiene historie

I lesegruppen over kvinner i filosofiens historie leser vi Mary Ellen Waithe (red.) sitt firebindsverk A History of Women Philosophers. Et viktig mål med denne lesegruppen er å bli kjent med kvinnelige tenkere i filosofihistorien, da de gjengse filosofihistorieverk stort sett etterlater seg inntrykket av at filosofi er - og har vært - en disiplin forbeholdt menn. Det finnes flere kvinner i filosofiens historie enn Hannah Arendt og Simone de Beauvoir, og mange av dem har spilt en avgjørende rolle ved å problematisere og utvikle teorier som vi ellers kjenner gjennom deres mannlige kolleger. Eksempler på dette er pytagoreeren Aesara av Lucania og hennes moralpsykologiske tredeling av sjelen i fornuft, temperament og begjær, en teori ettertiden primært forbinder med Platon, samt prinsesse Elisabeth av Böhmen som gjennom sin brevveksling med René Descartes, bidro til formuleringen av  det sentrale sinnsfilosofiske «sinn-kropp-problemet» (mind-body problem). Som et ledd i lesegruppens aktivitet arbeides det med å utarbeide leksikonartikler over kvinnelige filosofer til Store Norske Leksikon. Ansvarlige for lesegruppen er Fredrik Nilsen.

Sted: TEO-H1 1.524 "Innsikten"

Tid: Cirka annenhver onsdag kl. 14.15-15.30

Datoer vår 2019: 23. januar, 6. februar, 20. februar, 6. mars, 20. mars, 3. april, 24. april, 8. mai, 22. mai, 6. juni.

 

Tidligere

 

Workshop i feministisk filosofi

 

Tid: Torsdag 9. Mai 2019

Sted: TEO H1 1.512 “Oversikten”

Ordstyrer: Trine Antonsen

 

09.15-10.30    Kjersti Fjørtoft           Epistemisk urett og implisitt bias – et spørsmål

om individuell moral eller politisk rettferdighet?

 

10.45-12.00    Fredrik Nilsen             Sofie av Hannover og sinn-kropp-problemet

 

12.00-13.00    Lunsj

 

13.00-13.45    Gruppemøte (for FemPhil medlemmer)

 

14.00-16.30    Film: Lou Andreas-Salomé: The audacity to be free (Rom: TEO H6 6.222

“Kino”). Innledning ved Fredrik Nilsen

 

 

Leseseminar over epistemisk urett

Lesegruppen i epistemisk urett fokuserer på et nylig utviklet område innenfor anvendt epistemologi og feministisk filosofi hvor hovedanliggende er relevansen og viktigheten av en bestemt epistemisk urett som kan ramme ulike marginaliserte sosiale grupper og individer. En epistemisk urett kan generelt beskrives som en urett som kan ramme deg i egenskap av å være besitter av kunnskap og epistemisk aktør. Dette kan forekomme enten fordi andre mennesker ikke tror på det du sier (testamentarisk urett). Særlig gjelder dette hvis grunnen til at de ikke tror deg er at du tilhører en sosialt marginalisert gruppe, for eksempel at du er kvinne eller tilhører en etnisk eller rasemessig minoritet som andre har en eller flere negative stereotypier i forhold til. En annen måte som du kan bli behandlet urettmessig på epistemisk sett er hvis du mangler visse grunnleggende begreper for å forstå din egen marginaliserte sosiale situasjon (hermeneutisk urett). Særlig gjelder dette hvis grunnen til at du mangler disse begrepene er at noen minoritetsgrupper ikke er tilstrekkelig sensitive overfor din situasjon når de utvikler de begrepene som dominerer kulturens forståelse av seg selv og andre. Det klassiske eksempelet på dette er majoritetskulturens – den mannlige gruppens – manglende utvikling av et begrep som seksuell trakassering – dette begrepet ble faktisk først utviklet av feministiske aktivitetsgrupper under den såkalte tredje feministiske bevegelsen – med det resultat at mange kvinner lenge ikke forstod og fortolket urettmessig seksuell oppmerksomhet som ofre for dårlig behandling innenfor et hierarkisk system av maktrelasjoner og dominans.

Utgangspunktet for lesegruppen er Miranda Frickers pionerarbeid om epistemisk urett, det vil si hennes bok Epistemic Injustice – Power and the Ethics of Knowing fra 2007, hvor hun analyserer dette fenomenet innenfor et dydsteoretisk epistemologisk rammeverk og samtidig plasserer det innenfor den større konteksten av feministisk filosofi. Planen vår er å grave dypere ned i diskusjonene av denne typen urettmessighet som har spredd seg til en rekke ulike områder i lys av Frickers bok. Vi vil særlig konsentrere oss om de problemer og diskusjoner som er relevante fra et feministisk filosofisk perspektiv. Ansvarlig for lesegruppen er Kerstin Reibold.

 

Workshop i feministisk filosofi, mandag 09.04.2018

FemPhil’s second workshop, April 9th 2018 at 1.512 Oversikten

 

Program:

09.00 Coffee, Welcome

09.15 Heine A. Holmen: “The Sexed Death: Death Therapy as a Feminist Strategy”, second draft.

10.15 Kerstin Reibold: «Self-respect of the oppressed and self-respect of the entitled – is it possible to secure both?”

11.15 Tomasz Jarymowicz: “Protest and the Boundaries of a deliberative system”

12.00 Lunch

13.15 Thea Isaksen: «Seksuell trakassering og epistemisk urett»

14.15 Trine Antonsen: «Seksuell trakassering og ansvar etter #metoo».

 

Filosofiske samtaler: Skarven 3.3.

Trine Antonsen holder innlegg om sin forskning på seksuell trakasseing og #metoo på Skarven kl 1115, 
lørdag 3.3. Arrangementet er gratis og åpent for alle. 

https://uit.no/tavla/artikkel/564355/filosofiske_samtaler_hva_har_metoo-kampanjen_vi

Feminist Philosophy Research Group: Workshop, 15. Desember 2017

Rom: 1.512 «Oversikten»

 

Første Sesjon (09.00-11.50)

Chair: Kjersti Fjørtoft

09.00-09.40 Annamari Vitikainen LGBT Refugee Issues

09.40-10.20 Tilian Snevoll Epistemic Injustice and Mental Health

10.20-10.30 Pause

10.30-11.10 Thea Isaksen Epistemic Injustice and Sexual Harassment

11.10-11.50 Trine Antonsen Sexual Harassment and #metoo

 

11.50-12.40 Lunsj

 

Andre Sesjon (12.40-15.30)

Chair: Trine Antonsen

12.40-13.20 Heine Holmen Sexed Death – Facing Death as a Feminist Strategy

13.20-14.00 Fredrik Nilsen Elisabeth av Böhmen og Artikuleringen av Sinn-Kropp-Problemet

14.00-14.10 Pause

14.10-14.50 Melina Duarte/ Maria Danielsen Parenting in the Welfare State: Backfiring for Academics in Tenure Tracks

14.50-15.30 Christopher Thompson UiT Data on Philosophy Enrolments, Dropouts, and the Gender Breakdown

 

Alle er velkommen. Deltakere som ønsker å være med på lunsj bes om å gi beskjed innen tirsdag 12. desember kl. 12.00 til Fredrik Nilsen (fredrik.nilsen@uit.no) eller Trine Antonsen (trine.antonsen@uit.no).