Bidragsprosjekter

Pers_Esf_011_1_100x500.jpg (Original størrelse)

Bidragsfinansiert aktivitet er prosjekter hvor både universitetet og den eksterne finansieringskilden /bedriften bidrar til finansieringen av prosjektet uten krav til konkrete leveranser, ut over rapportering på økonomi, faglige resultater, fremdrift m.m.ved avtaleinngåelse. Bidragsforskning er derfor av ikke-kommersiell karakter.

Eksempler på finansieringskilder som normalt tildeler midler uten krav til motytelse:

  • Norges forskningsråd
  • EUs 7.rammeprogram for forskning
  • Ideelle organisasjoner
  • Departementer og direktorater
  • En privat bedrift kan også delta i bidragsprosjekter ved å bidra til finansieringen og/eller bringe bakgrunnskunnskap inn i prosjektet.
  • Videre- og etterutdanning med egenbetaling fra studenter og kursdeltakere skal klassifiseres som bidragsprosjekter.
  • Kulturminne og forvaltningsprosjekter (jf Kulturminneloven) ved Tromsø museum skal klassifiseres som bidragsprosjekter.

Egenfinansiering fra UiT Bidragsfinansierte prosjekt kan være delfinansiert eller fullfinansiert av bidragsyteren. Egenfinansiering fra UiT i bidragsprosjekter krever at prosjektet har faglig interesse for universitetet og at denne vurderingen dokumenteres. Egeninnsatsen skal stå i et rimelig forhold til det faglige utbyttet fra prosjektet.

Universitetet skal som hovedregel ha eiendomsretten til resultatene som bidragsprosjektet frembringer.

Når Universitetet i Tromsø er prosjektansvarlig bør UiTs mal for  Konsortieavtale benyttes. Norges Forskningsråd har egen mal for konsortieavtale. Videre bør malene EU Grant Agreement og DESCA anvendes for prosjekter som støttes av EU. AFU gir råd og veiledning i forbindelse med EU-søknader og kontrakter, se egen nettside.

Avtaler om EU-finansiert forskning og store institusjonelle eksternfinansierte prosjekter som SFI/SFF godkjennes av Universitetsdirektøren v/AFU. Prosjekter der flere fakulteter deltar skal også sluttbehandles av Universitetsdirektøren. Alle avtaler bør kvalitetssikres i forhold til UiTs IPR-policy.Page administrator: Svetlana Petricheva Johansen
Last updated: 04.10.2018 13:54