Error rendering component

To viktige disputaser om sosialt arbeid

Det blir avholdt to spennende doktordisputaser knyttet til IBS, Institutt for barnevern og sosialt arbeid denne uka.

Lorentsen og Innjord doktorander
VIKTIGE AVHANDLINGER: Aud Kirsten Innjord (t.h) og Anne-Berit Lorentsen disputerer begge for doktorgraden denne uka. Photo: UiT
Portrettbilde av Kveseth, Magne Christian Øvren
Kveseth, Magne Christian Øvren magne.kveseth@uit.no Kommunikasjonsrådgiver
Published: 14.06.21 13:15 Updated: 15.06.21 07:36
Health About UiT Society Economy Alta Narvik

En stolt instituttleder Veronica Haug ved IBS forteller at de to disputasene denne uka er av stor betydning for kunnskapsutvikling i fagfeltet, men også for instituttets samlede kompetanse.

Arbeid, sykdom og avklaring

Aud Kirsten Innjord disputerer for ph.d.-graden i sosialt arbeid og sosialpolitikk med avhandlinga "Arbeidet med å være syk og under arbeidsavklaring. En kritisk kulturanalyse av hvordan unge opplever situasjonen med å være syk og under arbeidsavklaring".

Hun peker blant annet i den avsluttende diskusjonen på at det dreier seg om at det å leve med helseproblemer er et arbeid som krever tid og energi, og som må tas på alvor i politikkutforming og i det sosiale arbeidet med mennesker som står utenfor arbeidslivet.

Aud Kirsten Innjord skriver i sammendraget dette om sin forskning:

«Gjennom en kvalitativ forskningsprosess har jeg undersøkt hvordan unge som mottar arbeidsavklaringspenger opplever situasjonen. Arbeidsavklaringspenger er en inntektssikringsordning for dem som har fått vurdert arbeidsevnen nedsatt med minst 50 prosent på grunn av sykdom (Folketrygdloven, 1997). Ordningen ble innført i 2010 og den politiske visjonen var at flere med helseutfordringer skulle komme raskere i arbeid, i tråd med overordnede mål i velferdspolitikken. En stabil trend gjennom flere år har vært at unge under 30 år mottar arbeidsavklaringspenger over lang tid, de fleste med bakgrunn i psykiske helseproblemer. Avhandlingens problemstilling er: Hvordan opplever unge situasjonen med å være syk og under arbeidsavklaring? Et kritisk kulturanalytisk perspektiv ligger til grunn for å undersøke hvordan de som mottar arbeidsavklaringspenger selv opplever situasjonen.», heter det i oppsummeringen av avhandlingen. Den vil Aud Kirsten Innjord forvare tirsdag 15.juni i et zoom-arrangement. 

Her er sammendraget av Innjords avhandling

Hverdagsliv i barnevernet

Master i folkehelse, Anne-Berit Lorentsen, ved Institutt for barnevern og sosialt arbeid disputerer denne uka for ph.d.-graden i humaniora og samfunnsvitenskap, og vil offentlig forsvare avhandlingen «Hverdagslivsperspektiv i barnevernet? En kvalitativ studie av mødres erfarte hverdagsliv».

Forskningsspørsmål for undersøkelsen til Anne-Berit Lorentsen er: Hvordan erfarer mødre i barnevernet med kompleks problematikk sitt hverdagsliv, og hvordan kan erfaringene forstås i et hverdagslivsperspektiv?

Portrett veronica Haug
STOLT LEDER: Instituttleder Veronica Haug ved institutt for barnevern og sosialt arbeid mener forskningen styrker instituttet. Foto: privat

Forskningen er inspirert av en fenomenologisk hermeneutisk tilnærming, som sammen med hverdagslivsperspektivet har vært grunnleggende for utforming og metodisk gjennomføring av studien. Undersøkelsen baseres på et informantgrunnlag av fem mødre med tjenester fra barnevernet. Mødrene ble først telefonintervjuet daglig i inntil en uke, og avslutningsvis intervjuet personlig en gang. Datagrunnlaget består av tilsammen 22 telefonintervju og 5 personlige intervju, heter det i presentasjonen av doktorgradsavhandlingen. Lorentsen beskriver forskningens formål slik:

«Avhandlingens formål er å undersøke hvordan foreldre med kompleks problematikk som mottar tjenester fra barnevernet, erfarer sitt hverdagsliv. Studien undersøker hvordan vi kan forstå erfaringene deres i et hverdagslivsperspektiv. Mye kan tyde på at det i senere tid har oppstått et politisk og faglig spenningsfelt i barnevernet med mer vekt på risikoperspektivet for å ivareta barnets beste, fremfor et velferdsorientert fokus på hva som kan støtte og fremme stabilitet i familien. Dreiningen mot et risikoorientert barnevern impliserer anvendelse av utviklingspsykologisk kunnskap, som i større grad fokuserer på foreldreferdigheter og standardiserte metoder for å fremme oppvekstvilkår til barnets beste.»

Lorentsen forsvarer sin avhandling fredag 18.juni i Harstad. 

Link til Lorentsens disputas

Her er sammendraget av Lorentsens avhandling

Veldig positivt

Instituttleder Veronica Haug ved IBS forteller at begge doktorgradene bidrar med viktige bidrag til utviklingen av barnevern og sosialt arbeid.

Haug slår fast at de to kandidatenes forskning er med på å styrke kompetansen ved UiT og samtidig understreker hun at dette er noe som kommer til gode for både praksisfeltet, fagmiljøet på instituttet og studentene.

– Det er ikke så rent lite arbeid som ligger bak disse doktorgradsarbeidene, der det er forsket på viktige forhold i samfunnet som betyr mye for mange mennesker i møte med velferdsstaten, enten de møter NAV eller barnevernet. Jeg er stolt over at Innjord og Lorentsen ved Institutt for barnevern og sosialt arbeid nå har kommet i mål med sine avhandlinger. Det at de faktisk disputerer samme uke gjør det enda mer stas og vi gleder oss veldig til å høre mer om doktorgradene deres, sier Veronica Haug.

 

 

 

 

Kveseth, Magne Christian Øvren magne.kveseth@uit.no Kommunikasjonsrådgiver