Fra åtte til seks fakulteter ved UiT


Universitetsstyret ved UiT Norges arktiske universitet besluttet i dag å redusere antallet fakultet fra åtte til seks. Avgjørelsen var enstemmig.

Fra universitetsstyremøtet 29. juni 2017. Foto: Randi Solhaug

Saken om organisering av fag og campus ved UiT har skapt stort engasjement, og torsdag 29. juni fattet universitetsstyret følgende vedtak:

1. UiT Norges arktiske universitet skal fra 1.1.2018 være organisert i seks fakulteter med følgende sammensetning:

  • Det helsevitenskapelige fakultet + Avdeling for vernepleie + Idrettshøgskolen
  • Fakultet for naturvitenskap og teknologi + fagmiljø i samfunnssikkerhet, sikkerhet og beredskap
  • Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi
  • Det juridiske fakultet
  • Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi
  • Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning + Institutt for reiseliv og nordlige studier + Institutt for barnevern og sosialt arbeid

2. Det kunstfaglige fakultet skal fra 1.1.2018 ikke være en enhet på nivå 2. Den nærmere organisatoriske plasseringen av dagens Kunstfak. avgjøres av styret høsten 2017 basert på en egen utredning der sammenslåing med TMU og HSL-fakultetet vurderes som alternativene.

3.Det skal etableres overgangsordninger for fakultetsstyrene som sikrer sammenslåtte fakulteter representasjon i første styreperiode. IVT og NT-fak skal ha overlappende styrerepresentasjon.

4. Fra 1.1.2018 opprettes det to regionale viserektorstillinger ved UiT. Stillingene skal inngå i universitetets toppledelse og ha et regionalt ansvar for (det som i dag er) Finnmark og Nord-Troms samt Sør-Troms og Nordland. Hovedsete for stillingene legges til Alta og Harstad.

5. Universitetsstyret legger til grunn at universitetets formelle organisering har betydning for faglig aktivitet. En styrking av kjerneaktiviteten må også skje gjennom satsing på faglige møteplasser i organisasjonen. Implementering av ny organisasjonsstruktur må derfor omfatte en målrettet satsing på slike møteplasser, for eksempel i form av forskningsgrupper og utvikling av tverrfaglig forskningsområder.

6. Et premiss for endringen i fakultetsorganiseringen er at det skal gi mer robuste enheter på nivå 2, og at fakultetene skal bli bedre i stand til å gjennomføre oppgaver på vegne av UiT. Styret forventer at delegering av oppgaver og myndighet tillegges vekt ved implementering av ny organisasjonsstruktur og i arbeidet med å gjennomgå administrative tjenester (Adm2020).

7. Universitetsstyret slutter seg til de skisserte justeringene i virksomhetsstyringen ved UiT og forslag til videre arbeid med instituttorganisering og utredning av styringsordninger for instituttnivået.

– Jeg synes det er godt at styret nå har fattet et vedtak om ny fakultetsstruktur ved universitetet. En organisasjon må alltid være villig til å se på seg selv og vurdere om den er godt nok rigget for framtida. Så har vi noen utfordringer framover og det må vi nå ha fokus på videre, sier rektor Anne Husebekk.

Universitetsstyret gikk for en modell med seks fakulteter ved UiT. Foto: UiT

På Twitter   #norgesarktiske