Oppgraderer campus i Narvik for 260 mill kr


- UiT i Narvik skal være et attraktivt studiested for våre studenter. Tiltakene som nå settes i verk, vil sikre dem tilgang til et moderne campus rigget for fremtiden, sier rektor Anne Husebekk ved UiT Norges arktiske universitet, etter at regjeringen nå har sagt ja til at campus i Narvik skal oppgraderes for 260 millioner kroner.

Glassgata er blant områdene som vil bli oppgradert i forbindelse med det planlagte oppussingsprosjektet ved UiT i Narvik. (Illustrasjon: Ratio arktiekter)

Bedre utnyttelse av arealer og fokus på innovative og fremtidsrettede omgivelser for undervisning, er stikkord for det omfattende ombyggingsprosjektet som nå dras igang ved UiT i Narvik.

- Skal gå foran

- For et universitet som har som ambisjon å være ledende internasjonalt på kunnskapsområder som energi og klima, er det viktig å gå foran også internt, for eksempel ved ombygging og oppgradering av bygningsmassen, sier Anne Husebekk. Det gjenspeiler seg ikke minst i arbeidet som nå skal gjennomføres i Narvik; Målet er å redusere klimagassutslippene fra campus med 25 prosent målt mot dagens nivå. I tillegg skal energibruken kuttes med 750 000 kWh per år målt mot dagens forbruk på 5 800 000 kWh. Det skjer gjennom at såkalt passivhusstandard blir lagt til grunn for deler av fasader og for tak som skal ombygges.

- Rustet for fremtiden

- Prosjektet vil også bety bety et omfattende løft for undervisnings- og fellesarealer på campus, noe som vil komme både studenter og ansatte til gode. Dette vil bli lokaler godt rustet for fremtidsrettede studieformer, sier Husebekk.

Rektor Anne Husebekk ved UiT Norges arktiske universitet, er strålende fornøyd med at oppgraderingsprosjektet kommer igang ved UiT i Narvik. (Foto: Lars Åke Andersen)

At UiT planlegger for fremtiden i Narvik, kommer også fram av prosjektfinansieringen hvor universitetet bidrar med et kontanttilskudd på om lag 40 millioner kroner.

- Prosjektet vil bidra til gode vilkår for en styrket og framtidsrettet aktivitet for UiT i Narvik, sier Husebekk.

Viktig miljøfokus

Forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø (V), mener prosjektet er et viktig løft for UiT i Narvik.
- Dette vil komme både ansatte, studenter og miljøet til gode. Ombyggingen har et miljøfokus som er viktig for universitets- og høyskolesektoren, som har en stor andel eldre bygningsmasse, påpeker Nybø, som mener sektoren må være i front når det gjelder å redusere utslipp av klimagasser:

Iselin Nybø, forsknings- og høyere utdanningsminister. (Foto: Marte Garmann)

- Universiteter og høyskoler har et særlig ansvar for å lære kommende generasjoner at bærekraft er viktig uansett hvilket studium og jobb du velger. Dette er også viktige tiltak for å nå Norges klimaforpliktelser.

Fakta om prosjektet

Prosjektet har en styringsramme på 260 millioner kroner og en kostnadsramme på 309,5 millioner kroner. Styringsrammen finansieres på følgende måte:

  • 20,4 mill. kroner fra Statsbyggs vedlikeholdsbudsjett
  • 39,6 mill. kroner i kontanttilskudd fra UiT
  • 200 mill. kroner innenfor kurantordningen (danner grunnlag for husleie)
  • Årlig husleiebeløp for UiT vil være 32 mill. kroner, som dekkes innenfor UiTs gjeldende budsjettramme. Leienivået tilsvarer omtrent dagens leie.
  • Bygningsmassen ved UiT i Narvik består at to byggetrinn som er oppført i hhv 1969 og 1997
  • Samlet areal som berøres av ombygningen er 12 965 m2, herav vel 4 000 m2 fasadeareal og ca 1 700 m2 takareal.
  • Ombyggingen skal etter planen være ferdig til semesterstart høsten 2020.
På Twitter   #norgesarktiske