Slik forebygger UiT koronasmitte / Infection prevention measures at UiT campuses

Dette gjør UiT for at semesterstart skal bli en trygg og fin opplevelse for studentene. 

Bludd, Ellen Kathrine
Published: 12.08.20 11:30 Updated: 17.08.20 08:50

(Scroll down for English version)

trivselsvakter i grønne skjorter
Rundt om på campus finner du i høst trivselsvakter som Johanne Sofie Lund og August Hansen, med grønne t-skjorter, som deler ut antibac og passer på at folk holder avstand. Foto: Christian Halvorsen

Høsten blir spesiell for alle universitetene i Norge på grunn av koronasituasjonen.

Ved UiT blir det i hovedsak digitale forelesninger, med innslag av fysisk undervisning og seminarer i små grupper på campus. Trivselsvakter er på plass på campus, der de deler ut antibac og passer på at folk holder avstand. Studentene skal også se en obligatorisk video om smittevern.

De siste dagene har mange likevel følt på en bekymring for økende smittefare. På grunn av økende smittetall i Norge, avholdt UiTs fadderordning i Tromsø, DebutUKA, i går hastemøte. 

Går over til livestreaming

– Etter at flere fadderarrangement rundt om i landet er blitt avlyst, og i lys av gårsdagens pressekonferanse, med blant annet helseminister Bent Høie, har DebutUKA besluttet å avlyse fysisk oppmøte ved våre arrangement, sier lederen av DebutUKA Tobias Hjermann.

Leder av DebutUKA, Tobias Hjermann 

Han forteller at fadderuka i Tromsø nå blir heldigital, der alt livestreames, i stedet for at det blir fysisk oppmøte ved arrangementene. 

I Harstad har de besluttet å avlyse alle kveldsarrangement. Studenthuset Ludo vil holde stengt i 2 uker. De alkoholfrie dagarrangementene går fortsatt som planlagt.

Ved de andre studiestedene vurderes situasjonen fortløpende. 

Trivsel og velferd er viktig

– Vi oppfordrer fadderne til å følge smittevernreglene når de samler faddergruppene sine og si fra om de trenger hjelp, dersom det blir vanskelig, sier lederen.

– DebutUKA og fadderordningen er en viktig del av UiTs arbeid med trivsel og velferd for våre studenter. Jeg synes DebutUKAs styre viser godt lederskap når de nå avlyser større fysiske arrangement, sier UiTs rektor Anne Husebekk.

– Det er synd, men det er nødvendig, sier hun.

DebutUKA jobber, som mange andre aktører i Tromsø, med å hjelpe alle studenter med å trives på UiT.

– Det er svært viktig at man har tålmodighet og empati med andre mennesker, sier Hjermann.

Det er bedre å holde seg hjemme en kveld, istedet for å smitte andre, mener lederen.

Han sier at arrangement som "vors" hjemme hos faddere eller fadderbarn må ha en som er ansvarlig som skal passe på at smittvernreglene følges.

– Om reglene ikke følges på festen bør man gå hjem! sier han.

Bidra til fellesdugnad

– DebutUKA jobber hele døgnet for at alle skal ha det bra. Da er det viktig at vi har med alle på laget for at smittevern opprettholdes og at man bidrar til denne fellesdugnaden, sier Tobias Hjermann.

– Vi må alle gjøre alt vi kan for å forebygge smitte. Mitt inntrykk er at dette er en holdning som deles av våre studenter og ansatte, sier rektor Husebekk.

Hun sier at uheldige enkeltepisoder ikke bør skape et bilde av uansvarlig ungdom.

– Jeg har stor tillit til at de aller fleste følger helsemyndighetenes råd, sier Anne Husebekk.

Hun legger til at UiT gjør alt de kan for å forhindre smitte også inne på campusene.

– Men jeg tror vi må være forberedt på at det kan bli smittetilfeller. Da er det viktig at vi gjør alt riktig i forhold til å begrense smitten, sier UiT-rektoren.

Les også: Når smitten rammer oss

Nyhetssaken fortsetter under bildet

ledere ved UiT
Tobias Hjermann i DebutUKA, UiT-rektor Anne Husebekk, og adm.dir. Hans Petter Kvaal ved Samskipnaden jobber sammen for å skape en trygg hverdag for studentene. Foto: Jonatan Ottesen

– Ingen fester og økt vakthold

Det har også vært en økt bekymring om fester i studentboliger. Norges Arktiske Studentsamskipnad, som eier studentboligene tar dette på alvor.

– Det er dessverre ikke lov å arrangere fester eller ha andre sammenkomster i fellesområdene i våre studentboliger inntil videre. Av erfaring vet vi at dette kan være utfordrende, og vi har derfor satt inn ekstra vakthold i våre boliger for å stoppe samlinger som bryter helsemyndighetenes smittevernråd, forteller Hans Petter Kvaal, administrerende direktør ved Samskipnaden.

– Under hele denne ekstraordinære situasjonen har det vært viktig for oss å følge nasjonale helsemyndigheters råd. I tillegg jobber vi tett opp mot lokale helsemyndigheter for å kvalitetssikre alle våre tiltak, og vi har regler om hjemmekarantene i egen studentbolig for internasjonale studenter, forteller Kvaal.

Les mer om Samskipnadens tiltak her.

Følg reglene for sosialt samvær

– Studenttiden er en tid med hardt arbeid, men også en tid med fester og gode samvær. Fortsett med det, men innenfor reglene, sier virusekspert og professor ved UiT, Ørjan Olsvik.

ørjan Olsvik
Professor i medisinsk biologi ved UiT, Ørjan Olsvik. Foto: David Jensen

– Sett dere inn i reglene for samvær i grupper og følg dem, oppfordrer Olsvik.

Råd til feiringer, sammenkomster og arrangementer

Han sier at når utbruddet blir mindre farlig, vil reglene bli justert, og opp mot jul kan kanskje større fester og arrangementer gjennomføres.

– COVID-19 gir ingen eller milde symptomer hos de fleste unge, men kan være dødelig for folk med enkelte sykdommer, samt de eldre. Vi har alle en plikt til å følge de reglene som helsemyndighetene har laget for å forhindre smitte, sier professoren. 

UiTs konkrete tiltak 

UiT følger koronasituasjonen og råd fra myndighetene nøye, og har iverksatt en rekke tiltak som oppdateres dersom nødvendig:

 • Siden mars har det vært ukentlige møter i de sentrale og lokale beredskapsgruppene ved UiT som også inkluderer Studentsamskipnaden.
 • Oppdatert informasjon på uit.no/korona.
 • Gjennom filmer, tekster og plakater minnes studenter og ansatte på at viruset fortsatt lever og hvilke smitteverntiltak vi til enhver tid trenger å huske på.
 • Trivselsvakter på campus.
 • Alle forelesningene skal være tilgjengelige digitalt.
 • Studenter og ansatte anmodes om å unngå å kjøre kollektivt og om mulig, heller gå, sykle eller om nødvendig kjøre egen bil.
 • Det er hånddesinfeksjonsmiddel tilgjengelig i alle fellesområder.
 • Vi følger nøye med og har klare rutiner ved mistanke om smitte eller ved bekreftede tilfeller av smitte og god kontakt med smittevernmyndighetene.
 • Ansatte og studenter skal holde seg hjemme hvis de har symptomer på sykdom.

Les mer på uit.no/korona

-----------------------------------------------------------------------

Due to the ongoing situation, UiT has evoked several infection preventions measures, so that the start of the semester will be a safe and pleasant experience for the students.

The autumn will be special for all universities in Norway due to the corona situation.

At UiT, there will mainly be digital lectures, with elements of physical education and seminars in small groups on campus. Welfare guards are moving around at campus grounds, where they hand out hand disinfectants and make sure people keep their distance. Students will also have to watch a mandatory video on infection control.

In recent days, however, many have felt concerned about the growing risk of infection. Due to increasing infection rates in Norway, the UiTs buddy scheme in Tromsø, DebutUKA, held an emergency meeting yesterday.

Live streaming instead of physical attendance

– After several buddy scheme events around the country have been canceled, and in light of yesterday's press conference, including Minister of Health Bent Høie, DebutUKA has decided to cancel physical attendance at our events, says the leader of DebutUKA Tobias Hjermann.

He says that the buddy week in Tromsø will now be entirely digital, where everything is live-streamed, instead of physical attendance at the events.

In Harstad, they have decided to cancel all evening events. The student house Ludo will be closed for two weeks. The non-alcoholic day events are still going as planned. The other campuses will assess the situation on an ongoing basis.

Well-being and welfare are essential

– We encourage buddies to follow the infection control rules when they gather their buddy groups, and to let us know if they need help should it become difficult, says the leader.

– DebutUKA and the buddy scheme are an important part of UiTs work with well-being and welfare for our students. I think DebutUKA's board shows good leadership when they now cancel major physical events, says UiT's rector Anne Husebekk.

– It's a shame, but it is necessary, she says.

DebutUKA's goal, like many others in Tromsø, is to help all students thrive at UiT.

– It is imperative that you have patience and empathy with other people, says Hjermann.

It is better to stay home one night, instead of infecting others, the leader believes. He says that events such as "preparty" at the home of buddies or new students must have someone responsible for ensuring that the infection control rules are followed.

– If the rules are not followed at the party, you should go home, he says.

Contribute to the communal work

– DebutUKA works around the clock to make everyone feel good. It is crucial that everyone participating helps ensure that infection control is maintained and that you contribute to this joint effort, says Tobias Hjermann.

– We must all do everything we can to prevent infection. My impression is that this is an attitude shared by our students and employees, says Rector Husebekk.

She says that unfortunate individual episodes should not create an image of irresponsible youth.

– I have high confidence that the vast majority follow the health authorities' advice, says Anne Husebekk.

She adds that UiT does everything they can to prevent infection also on campuses.

– But I think we must be prepared that there may be cases of infection. Then it is important that we do everything right concerning limiting the infection, says the UiT rector. 

– No parties and increased security

There has also been an increased concern about parties in student housing. The Norwegian Arctic Student Association, which owns the student housing, takes this seriously.

– Unfortunately, it is not allowed to arrange parties or have other gatherings in the common areas of our student housing until further notice. We know from experience that this can be challenging. Therefore, we have put extra guards in our student homes to stop gatherings that violate the health authorities' infection control council, says Hans Petter Kvaal, CEO of Samskipnaden.

– Throughout this extraordinary situation, it has been important for us to follow the national health authorities' advice.

Also, we work closely with local health authorities to ensure the quality of all our measures. We have rules on home quarantine in our student housing for international students, says Kvaal.

Read more about Samskipnaden's measures here

Follow the rules for socializing

– Being a student is a time of hard work, but also a time of parties and good company. Continue with that, but within the rules, says virus expert and professor at UiT, Ørjan Olsvik.

– Get acquainted with the rules for meeting in groups and follow them, Olsvik encourages.

Advice for celebrations, gatherings, and events

He says that when the outbreak becomes less dangerous, the rules will be adjusted, and towards Christmas, larger parties and events may be allowed.

– COVID-19 gives no or mild symptoms in most young people but can be fatal for people with specific diseases and the elderly. According to the professor, we all have a duty to follow the rules that the health authorities have made to prevent infection.

UiTs concrete measures

UiT follows the corona situation and advice from the authorities closely and has implemented several measures, that will be updated if necessary:

 • Since March, there have been weekly meetings in the central and local emergency preparedness groups at UiT, including the Student Association.
 • Updated information at uit.no/corona.
 • Through films, texts and posters, students and staff are reminded that the virus is still alive and what infection control measures we need to keep in mind at all times.
 • Welfare guards on campus.
 • All lectures must be available digitally.
 • Students and staff are asked to avoid public transport and, if possible, walk, cycle or, if necessary, use their car.
 • There is a hand sanitizer available in all common areas.
 • We follow closely and have clear routines in case of suspicion of infection or confirmed cases of infection, and good contact with the infection control authorities.
 • Employees and students should stay home if they have symptoms of illness.

Read more at uit.no/corona

Bludd, Ellen Kathrine
Published: 12.08.20 11:30 Updated: 17.08.20 08:50