ISAK MÅSEIDE
Photo: STIG BRONDBO

Flag icon Flag icon
Higher Executive Officer

Måseide, Isak

Higher Executive Officer
Department of Archaeology, History, Religious Studies and Theology