Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne

Utsatt offentliggjøring av forskningsresultater

I 2007 ble det vedtatt endringer i Lov om universiteter og høyskoler § 1-5 med virkning fra 1. januar 2008. Nytt sjette ledd lyder slik: "Universiteter og høyskoler skal sørge for åpenhet om resultater fra forskning eller faglig eller kunstnerisk utviklingsarbeid. Den som er ansatt i stilling som nevnt i femte ledd har rett til å offentliggjøre sine resultater og skal sørge for at slik offentliggjøring skjer. Det relevante forskningsgrunnlaget skal stilles til rådighet i overensstemmelse med god skikk på vedkommende fagområde. Styret kan samtykke til utsatt offentliggjøring når legitime hensyn tilsier det. Det kan ikke avtales eller fastsettes varige begrensninger i retten til å offentliggjøre resultater utover det som følger av lov eller i medhold av lov."

Når kan utsatt offentliggjøring skje

Offentliggjøring omfatter alle former for publisering (bøker, tidsskrifter, rapporter) samt offentliggjøring på seminarer og konferanser.

Etter forarbeidene til Lov om universiteter og høyskoler Ot.prp.nr.67 (2006-2007) kan utsatt offentliggjøring bare skje når dette er begrunnet i legitime og saklige behov. Departementet mener at det bør overlates til den enkelte forsker i samråd med styret eller den styret har delegert fullmakt til, å vurdere hva som må anses å være legitimt i den konkrete situasjonen.  Utsettelsen kan bl.a. skje når patentrettslige eller konkurransemessige interesser tilsier det eller av hensyn til et løpende forskningsarbeid.

 I forbindelse med bidrags- og oppdragsfinansierte prosjekter ved UiT er det ofte behov for avtale om kortvarig utsettelse av publisering av forskning resultater for å sikre intellektuelle rettigheter gjennom patentering.  Andre legitime hensyn kan også gjøre seg gjeldende.

Hvem kan gi samtykke til utsatt offentliggjøring

 Universitetsstyret har delegert sin myndighet til å gi samtykke til utsatt offentliggjøring til universitetsdirektøren med mulighet til å delegere fullmakten videre til ledelsen ved fakulteter og andre enheter.

 I Reglement om sikring og forvaltning av arbeidsresultater ved Universitetet i Tromsø, som ble vedtatt av universitetsstyret 19. november 2009 heter det i punkt 4 siste ledd:

"Både arbeidstaker og arbeidsgiver plikter å påse at forskerens rett til publisering etter lov om universiteter og høyskoler § 1-5 sjette ledd blir ivaretatt i samarbeidsavtaler med tredjepart, jf. pkt 6 i dette reglementet. Publiseringen kan gis kortvarig utsettelse i den grad det er nødvendig for å oppfylle UiTs forpliktelser etter avtaler med tredjepart om forskningssamarbeid."

Det forutsettes at forskerens samtykke til utsatt offentliggjøring innhentes i forbindelse med forskernes deltakelse i eksternt finansierte prosjekter der UiT er oppdragstaker eller konsortiedeltaker.

Utsettelsens varighet

Utsettelsesperioden starter på det tidspunkt når forskningsresultatet foreligger og er klar til publisering. Ethvert avvik fra planene om umiddelbar offentliggjøring innebærer utsettelse av offentliggjøring av forskningsresultater.

Erfaring med bidrags- og oppdragsaktiviteter ved UiT viser at seks måneder i de fleste tilfeller er en tilstrekkelig periode for å oppnå rettsbeskyttelse av patenterbare forskningsresultater. Perioden på seks måneder kan dessuten anses for å være et rimelig kompromiss mellom forskerens rettmessige krav om offentliggjøring av resultater av sitt arbeid og samarbeidspartnernes behov for utsettelse av publisering.

 Alle involverte parter må imidlertid bestrebe seg på å gjøre utsettelsesperioden så kort som mulig. Utsettelsen av offentliggjøring utover seks måneder skal godkjennes av universitetsstyret.

 
Page administrator: Svetlana Petricheva Johansen
Last updated: 11.02.2020 14:32

Nica_mrkd_2_100x500.jpg