Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne

Gjeldende kommersialiseringspraksis og regelverk ved UiT Norges arktiske universitet

UiT Norges arktise universitet har inngått rammeavtale med Norinnova Technology Transfer AS om kommersialiseringstjenester. Norinnova har en primær oppgave å vurdere innmeldte forskningsresultater fra UiTs ansatte  og å gi UiT en vurdering som danner grunnlag for beslutning om overtagelse.

Meldeplikt

Når UiTs ansatte har nådd frem til forskningsresultater som kan oppnå rettsbeskyttelse ved registering ved offentlige register og/eller utnyttes kommersielt, plikter han/hun å gi skriftlig melding om dette til arbeidsgiver på fastsatt skjema. UiT ønsker at forskningsresultatene  kommer til kommersiell anvendelse, bla gjennom en lisensiering  eller en selskapsetablering, slik at den kommer samfunnet til gode og gir økonomisk uttelling. Norinnova TT AS bistår UiT i arbeidet med å utvikle forskningresultatene i kommersiell retning med mål om å redusere teknisk og kommersiell risiko frem mot selskapsetablering eller inngåelse av lisensavtale/overdragelsesavtale. 

Oppgaver til Norinnova TT AS

I tilfeller der UiT velger å overta slike rettigheter, skal Norinnova AS og UiT inngå en egen prosjektavtale, der det fremgår at Norinnova AS skal forsøke å kommersialisere forskningsresultatet.

Norinnovas oppgaver i prosjektet vil typisk være:

·                    vurdere prosjektet mht. kommersielle forutsetninger, f.eks. markedspotensial, mulige samarbeidspartnere og forretningsmodell;

·                    etablere hensiktsmessig beskyttelse (patent/varemerke/design) hvis formålstjenlig;

·                    identifisere mulige samarbeidspartnere samt innlede og lede forhandlinger med disse:

·                    bistå i arbeidet med å søke tidlig/offentlig og privat finansiering;

·                    i tilfelle etablering av et nytt selskap: utarbeide selskapsdokumenter og relaterte avtaler;

·                    i tilfelle lisensiering av teknologien: forhandle og utarbeide lisensavtaler og andre relaterte dokumenter.

Konfidensialitet

UiT plikter å påse at eventuelt inngåtte avtaler om konfidensialitet i et prosjekt blir overholdt av ansatte, studenter og andre som kommer i befatning med angjeldende prosjekt. Alle ansatte og innleide personer ved Norinnova AS er underlagt strenge regler om konfidensialitet og taushet. Dersom Norinnova AS kommer i befatning med konkurrerende prosjekt fra ulike idéhavere/forskergrupper vil Norinnova AS sørge for at disse håndteres av ulike personer og holdes fortrolig også internt i Norinnova AS. De angjeldende prosjektdeltakere skal opplyses om dette forholdet.

Kommersialisering og publisering

Norinnova AS vil normalt ta ansvaret for utforming og innsending av patentsøknad(er) i de aktuelle land man ønsker patentbeskyttelse i. Patentering er ikke til hinder for vitenskapelig publisering av forskningsresultatene, men patentsøknad skal være innsendt før oppfinnelsen publiseres eller offentliggjøres på annen måte. Vitenskapelige ansatte har likevel ensidig rett til å publisere sine forskningsresultater, selv om dette skulle spolere eller redusere de kommersielle mulighetene. Les nærmere informasjon om utsatt publisering.

Erklæringer i forbindelse med deltakelse i eksternt finansierte prosjekter.

I forbindelse med deltakelse i eksternt finansiert virksomhet er ansatte forpliktet til å skrive under avtale eller erklæring om overdragelse av sine potensielle rettigheter til fremtidige forskningsresultater til UiT, om godkjenning av kortvarig publiseringsutsettelse mm. Her finner du maler som kan brukes i oppdragsprosjekter og bidragsprosjekter.

Godtgjøring til oppfinneren

Dersom UiT krever retten til en oppfinnelse overdratt til seg, har oppfinner krav på rimelig godtgjøring jf. arbeidstakeroppfinnelsesloven. UiT har vedtatt egne Retningslinjer for fordeling av nettoinntekter fra patenterte oppfinnelser som arbeidstaker skaper eller utvikler i tilknytning til sin stilling ved UiT og som måtte fremkomme ved at oppfinnelsen utnyttes ervervsmessig. Dersom oppfinnelsen er fremkommet i samarbeid mellom flere arbeidsgivere/samarbeidspartnere, gjelder retningslinjene arbeidstakerens andel av disse.
Page administrator: Svetlana Petricheva Johansen
Last updated: 11.02.2020 13:11

Nica_mrkd_100x500.jpg (Original størrelse)