Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne

Profesjonsstudiet i medisin

Oversikt over emner, delemner, utveksling, retningslinjer og studieadministrasjon for alle studieår på profesjonsstudiet medisin.


Ta gjerne kontakt dersom du savner informasjon på siden.

 

For alle studieår:

Taushetserklæring for studenter i praksis
Informasjon om skikkethet i høyere utdanning

MED-1501 er emnekoden for det første studieåret på medisin. Dette året har felles undervisning med odontologistudentene.  Det første året er det særlig fokus på hvordan det friske mennesket fungerer, slik at du senere skal kunne forstå hva som skjer når sykdom og skade rammer et menneske.

Årsansvarlig for emnet MED-1501 er Maria Perander. Emnekomiteen består av alle delemneledere tilknyttet emnet. 

Studiekonsulenter på 1.året er Stine Skogdal (enhet for legeutdanningen) og Trine Tessem (IMB) 

Emnebeskrivelse MED-1501

Delemner

Delemne 1.1 HEL-0700, Det Helsevitenskapelige Fakultets Felleskurs

Delemne 1.2 Introduksjon til medisin- og odontologistudiet

Delemneleder: Bård Smedsrød 

Delemne 1.3 Fordøyelse, metabolisme og ernæring 1

Delemneleder: Gaute M. Hansen 

Delemne 1.4 Respirasjon, sirkulasjon og nyrefunksjon 1

Delemneleder: Ellen Aasum 

Delemne 1.5 Gener, celleproliferasjon og kreft

Delemneleder: Annica Hedberg

Delemne 1.6 Infeksjon og inflammasjon

Delemneleder: Tor B. Stuge 

Profesjonell kompetanse (Profkom år 1)

Leder: Unni Ringberg 

Vitenskapelig kompetanse (Vitkom år 1)

Ledere: Maja-Lisa Løchen, Sigrid Brækkan og Tor Ingebrigsten 

MED-2501 er emnekoden for 2. studieår på medisin. De første fire studieårene gir deg en grundig innføring i menneskekroppens oppbygning og funksjon, fra de minste byggesteinene i kroppens celler til de ulike organene og deres samspill. 

Årsansvarlig for emnet MED-2501 er Anne Dragøy Hafstad. Emnekomiteen består av alle delemnelederne tilknyttet emnet.

Studiekonsulenter på 2.året er:

- Stine Skogdal (enhet for legeutdanningen, delemne 2.5) 

- Hege Skogstad Berntsen (ISM, delemne 2.1) 

- Trine Tessem (IMB, delemne 2.2 og 2.4)

- Kari Jenssen Lægreid (IKM, delemne 2.3, 2.6 og 2.7) 

Emnebeskrivelse MED-2501

Delemner

Delemne 2.1 VITEN
Delemneleder: Maja-Lisa Løchen og studiekonsulent Hege Skogstad Berntsen 

Delemne 2.2 Reproduksjon, embryologi og genetikk
Delemneleder: Anne D. Hafstad og studiekonsulent Trine Tessem 

Delemne 2.3 Klinisk undersøkelsesmetodikk
Delemneleder: Ann-Kristin Hansen og studiekonsulent Kari Jenssen Lægreid 

Delemne 2.4 Bevegelse
Delemneleder: Lill-Tove Busund og studiekonsulent Trine Tessem 

Delemne 2.5 Valgfri fordypning 1
Delemneledere: Maja-Lisa Løchen, Sigrid Brækkan, Tor Ingebrigsten og studiekonsulent Stine Skogdal 

Delemne 2.6 Sanser og nervesystem 1
Delemnelder: Åshild Odden Miland og studiekonsulent Kari Jenssen Lægreid 

Delemne 2.7 Mentale funksjoner 1
Delemneleder: Anne Høye og studiekonsulent Kari Jenssen Lægreid 

Delemne 2.8 Profesjonell kompetanse (Profkom 2)
Leder: Unni Ringberg 

Vitenskapelig kompetanse (Vitkom 2)
Ledere: Maja-Lisa Løchen, Sigrid Brækkan og Tor Ingebrigsten 

MED-2510 er emnekoden for 3. studieår på medisin. De første fire studieårene gir deg en grundig innføring i menneskekroppens oppbygning og funksjon, fra de minste byggesteinene i kroppens celler til de ulike organene og deres samspill. På dette studieåret får du en bred innsikt i store deler av kroppens organsystem. 

Emneleder for emnet MED-2510 er Toralf Melsom. Emnekomiteen består av alle delemnelederne tilknyttet emnet. 

Studiekonsulenter for 3.året er Stine Skogdal (enhet for legeutdanningen) og Anne Sofie Spjelkavik Solbø (IKM)

Emnebeskrivelse MED-2510

Delemner

Delemne 3.1 Klinisk undersøkelsesmetodikk
Delemneleder: Emilio Besada

Delemne 3.2 Respirasjon 2 
Delemneleder: Audhild Hjalmarsen 

Delemne 3.3 Sirkulasjon 2 
Delemneleder: Assami Rösner

Delemne 3.4 Nyrefunksjon 2 
Delemneleder: Erling Aarsæther 

Delemne 3.5 Blod, immunforsvar og infeksjoner
Delemneleder: John-Bjarne Hansen 

Delemne 3.6 Endokrine funksjoner 
Delemneleder: Ragnar Joakimsen 

Delemne 3.7 Fordøyelse, metabolisme og ernæring 2 
Delemneleder: Jon Florholmen 

Profesjonell kompetanse (Profkom 3)
Leder: Unni Ringberg 

Vitenskapelig kompetanse (Vitkom 3)
Ledere: Maja-Lisa Løchen, Sigrid Brækkan og Tor Ingebrigsten 

Fjerde studieår av Profesjonsstudiet medisin består av to emner. MED-2520 International semester går på høstsemesteret og har undervisning på engelsk. Dette semesteret kan studentene reise på utveksling gjennom fakultetets utvekslingsavtaler. Studentene som blir igjen i Tromsø får selskap av internasjonale medisinstudenter fra hele Europa som følger hele International semester. På vårsemesteret er alle studentene tilbake i Tromsø og tar MED-2521 Medisin år 4 vår.

Emneleder for MED-2520 er Trond Flægstad

Emnebeskrivelse MED-2520

Emneleder for MED-2521 er May- Lill Johansen

Emnebeskrivelse MED-2521

Emnekomitene består av delemnelederne for hvert emne. 

Studiekonsulenter for 4. studieår er Elin Holm (Enhet for legeutdanning), Kari Jenssen Lægreid (IKM) og Hege Skogstad Berntsen (ISM)

 

Delemner MED-2520

4.1 Medical genetics

Delemneleder: Øivind Nilssen

4.2 Paediatrics
Delemneleder: Trond Flægstad

4.3 Gynaecology and obstetrics
Delemneleder: Åshild Bjørnerem

4.4 Global Health
Delemneleder: Evgeniya Sovershaeva

4.5 Valgfri fordypning 2
Delemneleder: Finn Egil Skjeldestad

PROFKOM 4
Delemneleder: Unni Ringberg

Delemner MED-2521

4.6 Sanser og nervesystem 2

Delemneleder: Ellisiv B. Mathiesen

4.7 Hud 

Delemneleder: Øystein Grimstad

4.8 Mentale funksjoner 2

Delemneleder: Anne Høye

4.9. Akuttmedisin

Delemneleder: Torkjel Tveita

4.10 Primærmedisin

Delemneleder: May- Lill Johansen

PROFKOM 4

Delemneleder: Unni Ringberg

VITKOM 4

Delemneleder: Finn Egil Skjeldestad

5. studieår består av tre emner; MED-3502 Praksis i primærhelsetjenesten (13 stp), MED-3503 Praksis i sykehus (27 stp) og MED-3950 Masteroppgave (20 stp).

Studiekonsulent for 5. studieår er Anita Røreng.

  • MED-3502 Praksis i primærhelsetjenesten

    MED-3502 omfatter 8 ukers desentralisert praksisperiode i primærhelsetjenesten. Studentene er utplassert ved fastlegekontor i Nord-Norge. Gjennom praksis i primærhelsetjenesten skal studenten tilegne seg kunnskaper om og ferdigheter i hvordan allmennmedisin og samfunnsmedisin utøves i praksis og få kompetanse i samhandling med spesialisthelsetjenesten og med kommunale og interkommunale tjenester. Studenten skal delta i fastlegekontorets virksomhet, først og fremst gjennom å trene på allmennmedisinske konsultasjoner. Studenten skal også delta i andre allmennlegeoppgaver knyttet til legevakt, sykehjem og helsestasjon, og skal gjøre seg kjent med oppgavene til de ulike samarbeidspartnere i helse- og omsorgstjenesten i kommunen.

Emneleder: May-Lill Johansen

 

MED-3503 Praksis i sykehus

MED-3503 omfatter 18 ukers desentralisert praksisperiode i spesialisthelsetjenesten. Studentene vil være utplassert ved sykehus i Nord-Norge. Praksisperioden er inndelt i praksis ved medisinsk avdeling (6 uker), kirurgisk avdeling (6 uker), gynekologisk avdeling/poliklinikk (2 uker) og ved psykiatrisk avdeling/distriktspsykiatrisk avdeling (4 uker). I praksisperioden fungerer studentene som tilnærmet ordinære arbeidstakere hva angår arbeidstid. 

Emneleder: Rolv-Ole Lindsetmo

 

Delemne 5.1 Praksis i kirurgi

Delemneleder: Petter Fosse Gjessing

Delemne 5.2 Praksis i gynekologi og obstetrikk

Delemneleder: Elise Sletten

Delemne 5.3 Praksis i indremedisin

Delemneleder: Terje Steigen

Delemne 5.4 Praksis i psykiatri

Delemneleder: Herman Tvete

VITKOM5

 

MED-3950 Masteroppgave

Selvstendig arbeid med masteroppgave på 20 studiepoeng.

Masteroppgaver - medisinstudiet ved UiT

Emneleder: Maja-Lisa Løchen

Medisin 6. studieår rommer faglig fordypning i flere fagområder som studentene har møtt tidligere i studiet. Studentene er fordelt på studiestedene Bodø, Finnmark og Tromsø.

Truls Myrmel er emneleder. Eirik Hugaas Ofstad er lokal emneleder i Bodø og Ingrid Petrikke Olsen er lokal emneleder i Finnmark. 

Studiekonsulenter for 6. året:

Emnebeskrivelse MED-3601


Nedenfor følger delemnene på 6. studieår.

Delemner MED-3601

Delemne 6.1: Barn og unge
Claus Klingenberg er delemneleder.
Svenne Naumann er lokal delemneleder i Finnmark.
Ingebjørg Fagerli er lokal delemneleder i Bodø. 

Delemne 6.2: Når det haster
Torben Wisborg er delemneleder.
Ole Magnus Filseth er lokal delemneleder i Tromsø.
Eirik Hugaas Ofstad er lokal delemneleder i Bodø.

Delemne 6.3: Eldre, nervesystemet og rus
Ellen B. Pedersen er delemneleder.
Ingunn Heggheim er lokal delemneleder i Finnmark.
Kjell Gunnar Skodvin er lokal delemneleder i Bodø. 

Delemne 6.4: Kreft og palliasjon
Roy Bremnes er delemneleder.
Håkon Wahl er lokal delemneleder i Finnmark. Faglig ansvarlig i Finnmark er Hege Sagstuen Haugnes.
Astrid Dalhaug er lokal delemneleder i Bodø.  

Delemne 6.5: Bevegelse
Gro Eilertsen er delemneleder.
Søren Bøvling er lokal delemneleder i Finnmark.
Sonja Pedersen er lokal delemneleder i Bodø. 

Delemne 6.6: Sanser
Øystein Grimstad er delemneleder.
Kari Milch Agledahl er lokal delemneleder i Finnmark.
Therese von Hanno er lokal delemneleder i Bodø. 

Delemne 6.7: Gynekologi, obstetrikk og kroniske sykdommer i indremedisin og kirurgi

Åshild Bjørnerem er fungerende delemneleder. 
Stine Andreasen er lokal delemneleder i Bodø. 
Ingrid Petrikke Olsen er lokal delemneleder i Finnmark

Innen gynekologi og obstetrikk er de faglig ansvarlige Ingrid Petrikke Olsen (Finnmark), Stine Andreasen Bodø) og Åshild Bjørnerem (Tromsø). 

Innen kirurgi er de faglig ansvarlige Bernt Engebretsen (Finnmark) og Camilla Aune (Bodø) og Arthur Revhaug (Tromsø). 

Innen indremedisin er de faglig ansvarlige Håkon Wahl (Finnmark), Knut Tore Lappegård (Bodø) og Rolf Jorde (Tromsø). 

Delemne 6.8F: BUP, rus og alderspsykiatri
Kun i Finnmark.
Lokal delemneleder: Info kommer.

Profesjonell kompetanse (Profkom 6)
Leder: Unni Ringberg 

Vitenskapelig kompetanse (Vitkom 6)
Leder: Maja-Lisa Løchen, Sigrid Brækkan og Tor Ingebrigtsen 

Finnmarksmodellen har samme pensum som Bodø og Tromsø, og har i tillegg et ekstra fokus på kulturforståelse, akuttmedisin, samhandling og pasientforløp. Du får anledning til å studere medisin i et mindre miljø, sammen med færre studenter der du lettere blir en del av arbeidsplassen, får mer pasientkontakt og delta i mange akuttmedisinske øvelser.

Opptak

Når kan jeg melde meg på?

Etter informasjonsmøtet som blir holdt i løpet av høstsemesteret første studieår.

Påmeldingsskjema Finnmarksmodellen

Hvordan prioriteres søkerne?

Etter tidspunkt for innlevert søknad. Først til mølla - noen ganger er det klokkeslett som avgjør!

Hva om jeg ombestemmer meg?

Påmeldingen til Finnmarksmodellen er bindende, så når du har meldt deg på så må du stå ved valget.

Kan jeg bytte mellom Finnmarksmodellen og Bodøpakken?

Du kan søke til studiekonsulent i Bodø eller Hammerfest. De vil se på dette sammen med studiekonsulent i Tromsø. Det er en del forutsetninger som må være på plass, og vi ser helst av du står ved det valget du gjorde først.

Hva hvis jeg kommer inn på forskerlinja?

Da gir du beskjed til studiekonsulent i Hammerfest om dette så snart du har fått bekreftet opptak på forskerlinja og vi løser dette så langt det er praktisk mulig. Vi ser på det som positivt at du kommer hit med forskerkompetanse og vil strekke oss langt for å få det til.

Hva om livssituasjonen min endrer seg etter at jeg har fått plass?

Da kan du søke om å få fortsette i Tromsø. Retningslinjene for tildeling av særplass gjelder tilsvarende. I tillegg må det være plass på kullet i Tromsø.

Kan jeg få særplass for praksisåret og likevel velge Finnmarksmodellen?

Du kan, om du oppfyller kriteriene for tildeling av særplass, men vi ønsker primært at studenter på Finnmarksmodellen skal være i Finnmark begge årene.

Kan jeg søke permisjon fra studiet?

Her gjelder utfyllende bestemmelser for permisjon fra studiet og utfyllende bestemmelser for Bodø og Finnmark som studiested.

Må jeg ha veileder fra Finnmark på masteroppgaven?

Nei, men det er en fordel.

Hvor har jeg eksamen?

Alle eksamener er i Hammerfest.

Hva med avslutningen?

Vi har en avslutning i Hammerfest rett etter siste eksamen. Du blir invitert til avslutningsseremonien i Tromsø sammen med resten av kullet. Denne reisen dekkes av oss.

Bolig og flytting

Når flytter jeg til Finnmark?

Du flytter til Finnmark før oppstart på 5. studieår.

Får jeg dekket flyttingen?

Flytting dekkes med inntil 7 500 kr. Husk at alle utlegg må dokumenteres. Spør heller en gang for mye før du velger flyttemåte sånn at du er sikker på at løsningen du har valgt kan dekkes.

Hva med et sted å bo?

Hammerfest kommune og Finnmarkssykehuset har gått sammen om å tilby hybler til studentene. Annet hvert år stiller en av disse hybler til disposisjon, slik at du får samme bolig i to år. Kontrakt inngås mellom student og utleier. Dersom leieforholdet skal stykkes opp blir det en sak mellom utleier og leier, men du kan ikke regne med samme gode vilkår om du ønsker å dele opp leieforholdet. Det er selvfølgelig også mulig å leie bolig i det private markedet.

Får jeg dekket husleien i Hammerfest når jeg har praksis et annet sted på 5.året?

Når du leier bolig i Hammerfest er dette din primærbolig. Du søker refusjon etter vedtatte retningslinjer for dekning av utgifter ved praksisutplassering. 

Hva med bolig i Alta og Karasjok på 6.året?

Det er vårt ansvar. Vi skaffer bolig og betaler for dette.

Må jeg delta på introdagen på Hammerfest sykehus på 5.året?

Nei, men dagen gir deg introdukjson til tema som journalopptak medisin, introduksjon til akuttmedisin og du får sett deg om på avdelingene.

Må jeg delta på dagene med kulturforståelse på 5.året?

Nei, men de er en viktig del av Finnmarksmodellen og legger grunnlaget for 6.året. Du går glipp av viktig kunnskap hvis du ikke deltar. Nye retningslinjer (Rethos) kan endre på dette allerede fra høsten 2019. Det koster heller ingenting å delta.

Må jeg delta på akuttmedisindagen på 5.året?

Nei, men den legger grunnlaget for læring på 6. året, og er viktig for at du får mest mulig ut av alle akuttmedisinske øvelsene du får på 6.året.

Hvem dekker reisen mellom lærestedene?

På 5.året dekker vi reisen til og fra Karasjok (kulturforståelse) og for de som må reise fra praksissted til Hammerfest for å delta på akuttmedisinøvelsen. 6.året dekker vi reiser mellom lærestedene.

Blir jeg invitert til Hammerfest før jeg flytter?

Ja, de som har meldt seg på Finnmarksmodellen blir invitert til Hammerfest i løpet av vårsemesteret på 4.året. Denne reisen dekkes av oss. Du får mye informasjon denne dagen.

Opptak

Når kan jeg melde meg på?

Etter informasjonsmøtet som blir holdt i løpet av høstsemesteret første studieår.

https://docs.google.com/document/d/1ZggzYdVBvm19AjIV7Hs7KMpGWg-8dI7O27LlfI8zu98/edit

Hvordan prioriteres søkerne?

Etter tidspunkt for innlevert søknad. Først til mølla - noen ganger er det klokkeslett som avgjør!

Hva om jeg ombestemmer meg?

Påmeldingen til Bodøpakken er bindende, så når du har meldt deg på så må du stå ved valget.

Kan jeg bytte mellom Finnmarksmodellen og Bodøpakken?

Du kan søke til studiekonsulent i Bodø eller Hammerfest. De vil se på dette sammen med studiekonsulent i Tromsø. Det er en del forutsetninger som må være på plass, og vi ser helst av du står ved det valget du gjorde først.

Hva hvis jeg kommer inn på forskerlinja?

Da gir du beskjed til studiekonsulent i Bodø om dette så snart du har fått bekreftet opptak på forskerlinja og vi løser dette så langt det er praktisk mulig. Vi ser på det som positivt at du kommer hit med forskerkompetanse og vil strekke oss langt for å få det til.

Hva om livssituasjonen min endrer seg etter at jeg har fått plass?

Da kan du søke om å få fortsette i Tromsø. Retningslinjene for tildeling av særplass gjelder tilsvarende. I tillegg må det være plass på kullet i Tromsø.

Kan jeg få særplass for praksisåret og likevel velge Bodøpakken?

Du kan, om du oppfyller kriteriene for tildeling av særplass, men vi ønsker primært at studenter på Bodøpakken skal være i Bodø og Salten begge årene.

Kan jeg søke permisjon fra studiet?

Her gjelder utfyllende bestemmelser for permisjon fra studiet og utfyllende bestemmelser for Bodø og Finnmark som studiested.

Må jeg ha veileder fra Bodø på masteroppgaven?

Nei, men det er en fordel.

Hvor har jeg eksamen?

Alle eksamener er i Bodø.

Hva med avslutningen?

Vi har en avslutning i Bodø rett etter siste eksamen. Du blir invitert til avslutningsseremonien i Tromsø sammen med resten av kullet. 

Bolig og flytting

Når flytter jeg til Bodø?

Du flytter til Bodø før oppstart på 5. studieår.

Får jeg dekket flyttingen?

Flytting dekkes med inntil 7 500 kr. Husk at alle utlegg må dokumenteres. Spør heller en gang for mye før du velger flyttemåte sånn at du er sikker på at løsningen du har valgt kan dekkes.

Hva med et sted å bo?

Studenter som velger Bodømodellen må selv sørge for bolig. Sykehuset har eget boligkontor som kan kontaktes, og Student i Nord har også mange utleieboliger. Dersom du skal benytte deg av tjenestene til Student i nord må en del av semesteravgiften betales til dem i stedet for til Tromsø.