EnTruGo

Enhancing trust in government for effective water governance

Om EnTruGo


Barentsinstituttet er norsk partner i prosjektet “Enhancing trust in government for effective water governance” (EnTruGo). Dette prosjektet skal bidra til å forberede Europa på å møte utfordringer knyttet til stadig mer pressede ferskvannsressurser. Målet med prosjektet er å undersøke hvordan mellommenneskelig tillit påvirker tilliten til staten som forvalter av vannressurser. For å sikre legitim, bærekraftig og effektiv forvaltning av våre vannressurser, er det avgjørende med tillit til offentlige institusjoner som Stortinget, og lokale og regionale myndigheter, men også til lover og juridiske beslutningsprosesser. Statens tillatelse til å gjenoppta gruvedrift i Sør-Varanger kommune og Kvalsund i Finnmark, begge med kontroversielle depoter for avgangsmasser i nærliggende fjorder, har forårsaket en til tider het debatt både om gruvedriftens innvirkning på naturen, samt om de juridiske prosessene som ligger til grunn for avgjørelsene som er blitt tatt. Til tross for sin betydning, er tillit til myndighetene/formelle institusjoner viet lite oppmerksomhet, særlig når det gjelder innovasjoner som miljøkonsekvensvurderinger og andre beslutningsprosesser hvor interessenter har muligheten til å involvere seg.

Det er viktig å forstå hvordan tillit kan styrkes slik at beslutninger med betydelig økologisk påvirkning – som dumping av avgangsmasser i nærliggende fjorder – betraktes som legitime av interessenter og det brede publikum.

Forskningen gjennomføres både på regionalt, nasjonalt og internasjonalt nivå i Norge, Nederland, Sverige og Sør-Afrika. Utfordringene med hensyn til vannforvaltning i landene i vår studie varierer selvsagt, men alle understreker viktigheten av en bærekraftig utvikling og legitimitet.

Barentsinstituttet er en av flere prosjektpartnere i prosjekt, og samarbeider med Stockholm Environment Institute, Wageningen University & Research og African Climate & Development Initiative, University of Cape Town.

Forskningsprosjektet er finansiert gjennom forskningsprogrammet 2018 Joint call of the WaterWorks2017 ERA-NET, og er dermed en integrert del av aktivitetene som utvikles i Water JPI.

Informasjon til deltakere

Tusen takk for at du vurderer å stille som deltaker i forskningsprosjektet EnTruGo. Vi vil her informere deg litt mer om hva dette innebærer, og håper det bidrar til å muliggjøre din deltakelse.

All deltakelse i forskning er frivillig
Det er frivillig å delta i prosjektet. Hvis du velger å delta, kan du når som helst trekke samtykket tilbake uten å oppgi noen grunn, også underveis i intervjuer. Alle dine personopplysninger vil da bli slettet. Det vil ikke ha noen negative konsekvenser for deg hvis du ikke vil delta eller senere velger å trekke deg.

Ditt personvern – hvordan vi oppbevarer og bruker dine opplysninger
Vi vil bare bruke opplysningene om deg til formålene vi har fortalt om informasjonsskrivet. Vi behandler opplysningene konfidensielt og i samsvar med personvernregelverket.

Ved UiT Norges arktiske universitet vil kun de tre forskerne fra Barentsinstituttet ha tilgang til dine data og kjenne til dine personopplysninger. Navnet og kontaktopplysningene dine vil erstattes med en kode som lagres på egen navneliste adskilt fra øvrige data.

Alle lydfilene vil krypteres, og alle utskrevne intervjuer vil anonymiseres ved å slette direkte identifiserende opplysninger, og ved å slette eller omarbeide indirekte identifiserende opplysninger.

Spørreundersøkelsen gjennomføres av Norstat. Kun anonymiserte data fra spørreundersøkelsen vil overføres til behandling av forskerne.


Ingen personer skal gjenkjennes i publikasjoner fra prosjektet.

Dine rettigheter

Så lenge du kan identifiseres i datamaterialet, har du rett til:

Hva gir oss rett til å behandle personopplysninger om deg?

Vi behandler opplysninger om deg basert på ditt samtykke. Ingen forskning vil settes i gang uten NSD (Norsk senter for forskningsdata AS) sin vurdering av at behandlingen av personopplysninger i dette prosjektet er i samsvar med personvernregelverket.

Hvorfor får du spørsmål om å delta?

Vi henvender oss til deg fordi du representerer en av de tre gruppene vi har definert under.

  1. Ekspert
    15-20 personer som representerer norsk vannressursforvaltning og noen interesseorganisasjoner vil bli intervjuet. Disse representerer både nasjonalt og regionalt nivå i vannressursforvaltningen. Kontaktinformasjon er fremskaffet fra websider.
  2. 500 tilfeldig utvalgte i Troms og Finnmark fylke
    Rundt 500 tilfeldige personer i Troms og Finnmark fylke vil svare på en spørreundersøkelse som Norstad gjennomfører på vegne av prosjektet. Kontaktinformasjonen din er fremskaffet via Norstat.
  3. Tilknyttet Hammerfest kommune eller Sør-Varanger kommune
    Det vil gjennomføres casestudier i to kommuner: Hammerfest kommune og Sør-Varanger kommune. Casestudien vil se nærmere på beslutningsprosessene tilknyttet dumping av gruveanfall i forbindelse med gruvedrift i Syd-Varanger og Nussir gruver. Vi ønsker å gjøre intervju med politikere og andre interesser tilknyttet disse områdene, og vi kommer til å delta på og observere på aktuelle møter om dette. Kontaktinformasjonen din har vi fått tak i via websider og ditt engasjement knyttet til gruvedrift, samt at vi kanskje har fått tips om å prate med deg fra noen du kjenner.

Hva innebærer det for deg å delta?
Hvis du velger å delta i prosjektet innebærer det at du i tilfelle I og III ovenfor vil intervjues av en av oss i prosjektet. I tilfelle I ønsker vi å prate med deg om tillit, både generelt og din tillit til forvaltningen av vannressurser. Videre ønsker vi å prate med deg om hvem som deltar i vannressursforvaltningen, og hvordan man kan tilrettelegge for økt deltakelse, og hvordan din jobb påvirkes av folks interesse i vannressursforvaltning.

I tilfelle III ønsker vi å prate med deg om din tillit knyttet til kunnskapsgrunnlaget for beslutningene om utslipp fra gruvene i din kommune. Videre ønsker vi å prate med deg om din tillit til vannforvaltningen, og om du har deltatt i prosessene knyttet til henholdsvis Syd-Varanger gruve og Nussir gruve.

Vi vil hovedsakelig bruke båndopptaker, intervjuene blir skrevet ut ordrett, og alt vil lagres på UiTs server.

I tilfelle II ovenfor vil din deltakelse innebære at du kontaktes avNorstat. Du vil da svare på flere spørsmål, og undersøkelsen vil ta rundt 10 minutter. Spørreskjemaet inneholder spørsmål om din tillit til forvaltningsmyndighetene for vann i Norge, din tillit til kunnskapsgrunnlaget som ligger til grunn for miljøbeslutninger og din tillit generelt.


Prosjektmedarbeidere


Prosjektgruppen i EnTruGo. Bak fra venstre: Remko Voogd, Aileen Aseron Espiritu, Raoul Beunen, Sander Bernardus Goes, Katarina Inga og Rasmus Kløcker Larsen. Foran fra venstre: Peter N. Rudberg, Nadine Methner, Gunn Elin Fedreheim og Jasper de Vries. Foto: xxx

Nyheter

 Første artikkel fra prosjektet er nå publisert. Denne er linket fra menyvalget 'publikasjoner'.

EnTruGo i media

 

Publikasjoner

 

Grad av tillit og kjennskap til norsk vannforvaltning  2021 i Tidsskriftet VANN
av Gunn Elin Fedreheim og Sander Goes

Denne artikkelen analyserer et nordnorsk utvalg på 511 personer sin tillit til fylkeskommunen som vannregionmyndighet og kommunen som vannforvalter. Vi finner at til tross for utvalgets lave kjennskap til vannforvaltningen, har de høy grad av tillit til både vannregionmyndighetene og vannforvalterne. Vår antakelse er at dette skyldes at nordmenn tradisjonelt sett har høy tillit til politiske institusjoner, og at dette også gjelder innenfor vannforvaltningen selv om man har dårlig kunnskap om denne. Vi finner også at yngre, menn og utdannede folk har mer tillit til vannregionmyndigheten. Videre ser vi at respondenter som har høy vertikal og horisontal tillit, også har høyere tillit til vannregionmyndighetene. Disse funnene er verdifulle for vannforvaltningen og arbeidet med å fatte legitime beslutninger. Befolkningens tillit til fylkeskommunen og kommunen som sentrale myndigheter i vannforvaltningen, er en av grunnsteinene for den helhetlige og økosystembaserte vannforvaltningen har legitimitet

Logg inn / Login