Tilgang til data for forskning


Tilgang til egen datafil kan gis etter søknad og inngått avtale. En slik avtale gir rettigheter til å forske på en eller flere definerte problemstillinger i en tidsavgrenset periode, og til å publisere artikler beskrevet i forskningsprotokollen som lå ved søknaden. Søknader behandles i Data- og publikasjonsutvalget (DPU) for Tromsøundersøkelsen.

Slik søker du
Fyll ut søknadsskjema (word). Legg ved:

Send søknad og vedlegg til: tromsous@uit.no

Søknader må være innsendt senest en uke før møte i DPU. Søknaden må være komplett før den kan behandles. I e-posten må det fremkomme at dette er en søknad om tilgang til data for statistiske analyser.

Møteplan Data- og publiseringsutvalget (DPU) våren 2024:

  • Torsdag 18. januar
  • Torsdag 8. februar
  • Torsdag 7. mars
  • Torsdag 4. april
  • Torsdag 2. mai
  • Torsdag 6. juni

Det må påregnes inntil 2 ukers saksbehandlingstid etter hvert møte. Data blir utlevert når alle nødvendige dokumenter er oversendt Tromsøundersøkelsen, og signert avtale foreligger.


Retningslinjer og søknadskriterier

Smilende kvinne i labfrakk
Tilgang til egen datafil kan gis etter søknad og inngått avtale. Foto: Stina Grønbech

Søknadsskjema må inneholde navn på ansvarlig prosjektleder og prosjektmedarbeidere. Aktuelle samarbeidspartnere må være forespurt.

Prosjektbeskrivelsen må inneholde bakgrunn, referanse til relevant teori, problemstilling, metode (utvalg, materiale, analyse), tidsplan med sluttdato, navnene til alle prosjektmedarbeidere og samarbeidspartnere, samt publikasjonsplan. Gjennom prosjektbeskrivelsen må prosjektleder vise at prosjektet er faglig relevant og at forskningsdata fra Tromsøundersøkelsen er nødvendige og/eller velegnet for å belyse/besvare problemstillingen.

Prosjektleder må også gjøre rede for hvilke egnede tekniske og organisatoriske tiltak som skal settes i verk for å ivareta informasjonssikkerheten i prosjektet (oppbevaring, analysering og deling av data). Dette kan gjøres som en del av prosjektbeskrivelsen eller å legge ved en separat databehandlingsplan eller godkjent DPIA.

Prosjektleder må gjøre seg kjent med tilgjengelige variabler i Tromsøundersøkelsen via Helsedata.no og velge ut aktuelle variabler og utvalg. Variabellisten må gjenspeile problemstillingene i prosjektbeskrivelsen. Godkjenning fra REK og eventuell kvittering fra NSD kan ettersendes.

Man har kun adgang til å forske på godkjente problemstillinger. Når den avtalte prosjektperioden er over, må prosjektleder bekrefte sletting av utlevert data fra Tromsøundersøkelsen, og melde inn publikasjoner fra prosjektet.

Følgende kriterier legges til grunn for tildeling av data og analyserettigheter:

  • Faglig relevans: Prosjektet må være faglig velbegrunnet og av en slik natur at det best lar seg undersøke innenfor rammene av en befolkningsundersøkelse. Prosjekter som er i overensstemmelse med Tromsøundersøkelsens primære formål, vil bli prioritert.
  • Hensyn til pågående prosjekter: Søknadens prosjektbeskrivelse og publikasjonsplan skal ikke være i konflikt med andre prosjekter som er godkjent av Tromsøundersøkelsen. Dette gjelder for pågående prosjekters omsøkte prosjektperiode
  • Regional samarbeidspartner: Som hovedregel bør alle prosjekter som benytter data fra Tromsøundersøkelsen søke samarbeid med forsker(e) i regionen som har inngående kjennskap til Tromsøundersøkelsen og kompetanse innen epidemiologisk forskning. Disse bør tilbys medforfatterskap, se punkt 9 i retningslinjer for utlevering av forskningsdata fra Tromsøundersøkelsen.


For flere detaljer vises det til Retningslinjer for tilgang til forskningsdata fra Tromsøundersøkelsen 01.01.2024

Tidligere Retningslinjer for tilgang til forskningsdata fra Tromsøundersøkelsen (2013)


Kostnad for utlevering av datasett

Kostnaden dekker en del av utgiftene knyttet til utlevering av data, og bidrar til videre forvaltning og kvalitetssikring av data i Tromsøundersøkelsen. Kostnad for et datasett tilsvarende ett enkelt ph.d.-/postdoktor-/forsker-prosjekt (3-4 artikler) er kr. 100 000 eks. mva. Ved prosjekter med færre eller flere publikasjoner er beløpet kr. 35 000 eks. mva. per planlagt artikkel. Studentprosjekter er fritatt for kostnad for utlevering av data, og avtalen inkluderer tillatelse til å publisere inntil 1 artikkel per studentprosjekt. Oppdaterte priser 1. januar 2024