Tilgang til biologisk materiale 


Tilgang til biologisk materiale kan gis etter søknad og inngått avtale. Avtale om analyserettigheter inngås med forskningsansvarlig institusjon ved prosjektleder. All utlevering og bruk av biologisk materiale skal ligge innenfor formålet til Tromsøundersøkelsen, og være i tråd med prosjektbeskrivelse/protokoll og nødvendige godkjenninger som gjelder for det enkelte prosjekt. Søknader behandles i Biomarkørutvalget før endelig vedtak fattes i Tromsøundersøkelsens ledergruppe. 

Slik søker du 
Fyll ut søknadsskjema (word). Legg ved: 

Send søknad og vedlegg til: tromsous@uit.no 

Søknader må være innsendt minst en uke før møte i Biomarkørutvalget. Merk at søknaden må være komplett før den kan behandles. 

Møteplan Biomarkørutvalget for Tromsøundersøkelsen (Bioutvalget) høsten 2021:

Det må påregnes minst 2 ukers saksbehandlingstid etter hvert møte.Biologisk materiale blir utlevert når alle nødvendige dokumenter er oversendt Tromsøundersøkelsen, og signert avtale foreligger.


Retningslinjer og søknadskriterier 

Biomarkørutvalget for Tromsøundersøkelsen vurderer søknader etter gjeldende retningslinjer bruk av biologisk materiale, inkludert krav og kriterier til søknad. Søknad med prosjektbeskrivelse/protokoll skal oppfylle alle kriteriene i listen under: 

Prøver i Biobanken
Foto: Marius Fiskum - Helsefak Biobank

Følgende kriterier for vurdering og prioritering av prosjekter legges til grunn: 

Faglig kvalitet: 

Nytteverdi: 

Prosjekter og søknader om biologisk materiale forventes å ha ulik profil. Noen prosjekter kan vurderes å ha høy originalitet og faglig kvalitet, men begrenset nytteverdi, mens andre prosjekter kan ha sin styrke i høy nytteverdi. Biomarkørutvalget gir en samlet vurdering av søknader om biologisk materiale med utgangspunkt i kriteriene angitt ovenfor. 
 


Kostnader ved tilgang til biologisk materiale og data  

Kostnader forbundet med utlevering av biologisk materiale til forskningsprosjekter skal som hovedregel faktureres forskningsprosjektet. Arbeidskostnader beregnes for hvert enkelt prosjekt etter timepris. Materialkostnader, frakt og evt. andre omkostninger kommer i tillegg.