Tilgang til biologisk materiale 


Tilgang til biologisk materiale kan gis etter søknad og inngått avtale. Avtale om analyserettigheter inngås med forskningsansvarlig institusjon ved prosjektleder. All utlevering og bruk av biologisk materiale skal ligge innenfor formålet til Tromsøundersøkelsen, og være i tråd med prosjektbeskrivelse/protokoll og nødvendige godkjenninger som gjelder for det enkelte prosjekt. Søknader behandles i Biomarkørutvalget som er en del av Tromsøundersøkelsens ledergruppe. 

Slik søker du 
Fyll ut søknadsskjema (word). Legg ved: 

 • Prosjektbeskrivelse/protokoll med publikasjonsplan. Eksempelmal finner du her
 • REK-godkjenning (kan ettersendes, men må foreligge før utlevering av Biologisk materiale) 

Send søknad og vedlegg til: tromsous@uit.no 

Søknader må være innsendt minst to uker før møte i Tromsøundersøkelsens ledergruppe. Merk at søknaden må være komplett før den kan behandles. 

Møteplan Tromsøundersøkelsens ledergruppe:

 • 30. januar
 • 12. mars
 • 23. april
 • 4. juni

Det må påregnes minst 2 ukers saksbehandlingstid etter hvert møte. Biologisk materiale blir utlevert når alle nødvendige dokumenter er oversendt Tromsøundersøkelsen, og signert avtale foreligger.


Retningslinjer og søknadskriterier 

Biomarkørutvalget for Tromsøundersøkelsen vurderer søknader etter gjeldende retningslinjer bruk av biologisk materiale, inkludert krav og kriterier til søknad. Søknad med prosjektbeskrivelse/protokoll skal oppfylle alle kriteriene i listen under: 

Prøver i Biobanken
Foto: Marius Fiskum - Helsefak Biobank
 • Beskrivelse av bakgrunn og formål med studien 
 • Definere studiedesign og faglige problemstillinger 
 • Styrkeberegning eller annen begrunnelse for antall prøver 
 • REK-godkjenning (status for denne) 
 • Finansieringsplan 
 • Redegjørelse for metode som skal anvendes: sporbarhet, reproduserbarhet (CV) 
 • Hvilket prøvevolum er ønsket og redegjørelse for dette 
 • Redegjørelse om holdbarhet av valgte analyser i frosset biobankprøver 
 • Redegjørelse om pre-analytiske forhold: Tåler analytter tining og frysing? Trengs det lysbeskyttelse? Har tid fra prøvetaking til frysing betydning? Annet? 
 • CV prosjektleder 
 • Samarbeidspartneres kvalifikasjoner og hva de skal bidra med til prosjektet (skal fremgå av søknaden) 
 • Nytteverdi til Tromsøundersøkelsen generelt (må beskrives): mulighet til gjenbruk av resultater 
 • Samarbeid med andre prosjekter nasjonalt og internasjonalt 

Følgende kriterier for vurdering og prioritering av prosjekter legges til grunn: 

Faglig kvalitet: 

 • Faglig nyhetsverdi og originalitet i forhold til forskningsfronten på fagområdet 
 • Vitenskapelig begrunnelse for prosjektet og søknadens utforming 
 • Kompetanse hos laboratoriet og kvalitet av planlagte analyser 
 • Gjennomførbarhet, dvs. finansiering, realistisk og hensiktsmessig plan for gjennomføring  
 • Kompetanse og kvalifikasjoner prosjektleder og prosjektgruppe 
 • Innovasjonspotensiale 

Nytteverdi: 

 • Prosjektet dekker kunnskapshull for samfunnet, forskningsdeltakere og/eller pasienter  
 • Materialet og/eller analyser kommer flere fagmiljøer til gode 
 • Analyseresultatene anriker Tromsøundersøkelsen datamateriale  
 • Utvikling av metodekunnskap og/eller styrking av fagfelt 

Prosjekter og søknader om biologisk materiale forventes å ha ulik profil. Noen prosjekter kan vurderes å ha høy originalitet og faglig kvalitet, men begrenset nytteverdi, mens andre prosjekter kan ha sin styrke i høy nytteverdi. Biomarkørutvalget gir en samlet vurdering av søknader om biologisk materiale med utgangspunkt i kriteriene angitt ovenfor. 
 


Kostnader ved tilgang til biologisk materiale og data  

Kostnaden for behandling av søknader om biologisk materiale er kr. 35 000 eks. mva. I tillegg kommer kostnader knyttet til plukking og utlevering av biologisk materiale fra Biobanken. Arbeidskostnader for dette beregnes for hvert enkelt prosjekt etter timepris. Materialkostnader, frakt og evt. andre omkostninger kommer i tillegg.

Kostnad for et datasett tilsvarende ett enkelt ph.d.-/postdoktor-/forsker-prosjekt (3-4 artikler) er kr. 100 000 eks. mva. Ved prosjekter med færre eller flere publikasjoner er beløpet kr. 35 000 eks. mva. per planlagt artikkel. Studentprosjekter er fritatt for kostnad for utlevering av data, og avtalen inkluderer tillatelse til å publisere inntil 1 artikkel per studentprosjekt. Reviderte takster gjelder fra 1. januar 2024