Tilgang til å opprette ny kontakt med tidligere deltakere i Tromsøundersøkelsen 


Tilgang til å kontakte tidligere deltakere i Tromsøundersøkelsen for ny datainnsamling kan gis etter søknad. Søknaden behandles i Tromsøundersøkelsens ledergruppe. Prosjektsøker kan bes om å stille i ledergruppens møte for å presentere prosjektet og for å svare på eventuelle spørsmål.  

Slik søker du 
Fyll ut søknadsskjema (word). Legg ved: 

 • Prosjektbeskrivelse/protokoll med publikasjonsplan. Eksempelmal finner du her
 • REK-godkjenning (kan ettersendes)
 • Samtykkeskjema/infoskriv 

Send søknad og vedlegg til: tromsous@uit.no 

Søknad må være innsendt senest to uker før møte i Tromsøundersøkelsens ledergruppe. Søknaden må være komplett før den kan behandles. I e-posten må det fremkomme at dette er en søknad om tilgang til å kontakte tidligere deltakere.  

Møteplan Tromsøundersøkelsens ledergruppe

 • 30. januar
 • 12. mars
 • 23. april
 • 4. juni

Det må påregnes inntil to ukers saksbehandlingstid etter hvert møte. Det er vanlig at vi går noen runder mellom prosjektleder og Tromsøundersøkelsen for å ferdigstille samtykkeskjema/infoskriv. 

Retningslinjer og søknadskriterier 

1. Vitenskapelige kvalitet og relevans
Gjør rede for prosjektets faglige kvalitet: 

 • Faglig begrunnelse for prosjektet  
 • Kompetanse og kvalifikasjoner til prosjektleder og prosjektgruppe 
 • Gjennomførbarhet, dvs. finansiering og plan for gjennomføring  
 • Eventuell faglig nyhetsverdi i forhold til forskning på fagområdet 

Beskriv prosjektets relevans/nytteverdi, herunder i hvilken grad:  

 • Analyseresultatene anriker Tromsøundersøkelsen datamateriale  
 • Prosjektet kommer flere fagmiljøer til gode 
 • Prosjektet dekker kunnskapshull for samfunnet og/eller forskningsdeltakere 

2. Tilknytning til, og betydning for, Tromsøundersøkelsen
Beskriv om prosjektet er en del av Tromsøundersøkelsen fra før (som i om prosjektet er en videreføring eller bygger på prosjekter i Tromsø 1-7) eller ikke. Det er ikke et absolutt kriterium at prosjektet er en del av Tromsøundersøkelsen, så lenge prosjektet oppfyller de andre kriteriene. Det betyr at også nye, aktuelle og viktig prosjekter kan og vil tilkomme Tromsøundersøkelsen. 

Tromsøundersøkelsen vil gjøre en vurdering av prosjektets eventuelle betydning for Tromsøundersøkelsens oppslutning og omdømme. Prosjektsøker bes derfor om å gi sin egen subjektive vurdering av hva prosjektet kan bety for fremtidig oppslutning og omdømme. 

3. Behov for tilgang til å ta kontakt med tidligere deltakere i Tromsøundersøkelsen
Synliggjør at det er nødvendig å ta kontakt med tidligere deltakere i Tromsøundersøkelsen for å gjennomføre prosjektet:  

 • Hvorfor det er viktig at Tromsøundersøkelsens bidrar med deltakere i prosjektet?  
 • Skal prosjektet gjøre bruk av data som allerede er samlet inn fra deltakere? (Vi gjør oppmerksom på at tilgang til data krever en egen søknad til DPU). 

Beskriv hvem (hvilke deltakere) i Tromsøundersøkelsen det ønskes kontakt med, hvorfor disse ønskes kontaktet og hva som skal gjøres (hvilke datainnsamlinger, nye undersøkelser). Tromsøundersøkelsen vil her gjøre en vurdering av hvor mange deltakere som blir berørt og belastning på deltakerne (ved å delta i dette prosjektet, samt hvor mye de er forespurt/belastet tidligere). 

4. Tilbakeføring av data til Tromsøundersøkelsen
Som hovedregel skal nye data (som samles inn i prosjektet) tilbakeføres til forskningsdatabasen i Tromsøundersøkelsen, det vil si at data legges i EUTRO med variabelbeskrivelse og metadata. Prosjektsøker må komme til enighet med Tromsøundersøkelsen om hvordan tilbakeføringen skal skje og gjøres oppmerksom på at data må inn i EUTRO før de kan leveres ut for analyser. For data som tilbakeføres til Tromsøundersøkelsen må også vilkår for gjenbruk av data avtales (eks. om prosjektleder skal forespørres/krediteres om fremtidig bruk og i hvor lang frem i tid). 

Viktig info om samtykke/infoskriv 
Samtykke/infoskriv utformes i samarbeid med Tromsøundersøkelsen. Det må komme tydelig frem at henvendelsen med forespørsel til deltakerne kommer fra Tromsøundersøkelsen (logo etc.). Det er alltid Tromsøundersøkelsen som sender ut første henvendelse til deltakerne. 

I samtykkeskrivet er det viktig at man tenker på hvem som mottar samtykkeskjemaet (i utgangspunktet friske mennesker som har deltatt i Tromsøundersøkelsen tidligere) og hvordan de kan oppfatte teksten. Vi anbefaler en ordlyd i samtykkeskjema som er informativ, med en begrepsbruk som er forståelig og ikke skaper unødvendig bekymring. 

Nyttige lenker:  
Mal for informasjonsskriv og samtykke (REK) 
Veiledende mal for informasjonsskriv (NSD) 

Kostnad for arbeidet  
Kostnaden for behandling av søknader om ny kontakt med deltakere er kr. 35 000 eks. mva. Ekstra kostnader knyttet til jobben Tromsøundersøkelsen gjør i forbindelse med henvendelser til deltakerne skal som hovedregel også faktureres forskningsprosjektet. Arbeidskostnader beregnes for hvert enkelt prosjekt etter timepris. Materialkostnader, frakt og evt. andre omkostninger kommer i tillegg.

Kostnad for et datasett tilsvarende ett enkelt ph.d.-/postdoktor-/forsker-prosjekt (3-4 artikler) er kr. 100 000 eks. mva. Ved prosjekter med færre eller flere publikasjoner er beløpet kr. 35 000 eks. mva. per planlagt artikkel. Studentprosjekter er fritatt for kostnad for utlevering av data, og avtalen inkluderer tillatelse til å publisere inntil 1 artikkel per studentprosjekt. Reviderte takster gjelder fra 1. januar 2024