Informasjon til sensorer ved praktisk-muntlig eksamen for profesjonsstudiet i medisin

Ved avsluttende eksamen skal studentene gjennomføre en skriftlig og fire muntlige deleksamener. Hver muntlig eksamen skal vurderes av en intern og en ekstern sensor.

Kriterier for ekstern sensor

Eksterne sensorer skal ikke ha bistilling ved UiT og fortrinnsvis være leger i allmennpraksis. Leger fra sykehus kan oppnevnes dersom de representerer et annet fag enn det som prøves.

 

Sensorenes ansvarsfordeling

En faglærer i faget som prøves fungerer som intern sensor. Denne stiller med pasient og leder den muntlige eksamenen. Ekstern sensor er spesielt ansvarlig for at det blir eksaminert om allmennmedisinske problemstillinger, og for at eksaminasjonen ikke blir for spesialisert. Se flere detaljer i «Utfyllende bestemmelser for avsluttende eksamen i MED-3600/3601» (lenke til høyre).

 

Sensurmøter ved tvilsom/ikke bestått

I etterkant av eksamenene avholdes sensurmøter om studenter som får vurderingen tvilsom eller ikke-bestått på en av sine muntlige eksamener. I disse sensurmøtene må minst en sensor fra hver av den aktuelle kandidatens fire eksamener delta for at kommisjonen skal være beslutningsdyktig. Det er også mulig å delta via telefon eller skype. 

 

Lønn og reiseutgifter

Eksterne sensorer lønnes for to timer forberedelse per eksamensdag, antall arbeidstimer med eksamen, og sensurmøter i etterkant. UiT dekker reiseutgifter, opphold og kost (jf. universitetets retningslinjer).
Du finner mer informasjon i lenkene til høyre.

Hoteller i Tromsø for tilreisende sensorer

Her finner du UiT sine avtaler med hoteller i Tromsø for tilreisende sensorer (Bak pålogging)

Last changed: 21.04.2021