Disputas - Magnus Brynildsrud Andersson, Institutt for arkeologi, historie, religionsvitenskap og teologi

Master Magnus Brynildsrud Andersson disputerer for Ph.D.-graden i humaniora og samfunnsvitenskap og vil offentlig forsvare avhandlingen: 

«En kyststat trer fram - Norsk havpolitikk 1973-1995»

Du kan følge disputasen digitalt ved å trykke denne lenken.

https://mediasite.uit.no/Mediasite/Catalog/Full/96746716e62c474db31f0e860f34d4c721

MediaSite - Hvis videostrømming stopper opp

 

Prøveforelesningen starter kl. 10:15 samme dag og kan også følges digitalt via denne lenken

 

Publikum:

Auditoriet er åpent for publikum, men disputasen vil også bli strømmet via Mediasite.

 

Populærvitenskapelig sammendrag:

Den avgrensede tematikken for avhandlingen er hvordan Norge bidro med å utmeisle en ny kyststatsrolle under FNs tredje havrettskonferanse (1973-1982), og hvordan dette befestet seg som en del av norsk havpolitikk i forhandlinger med nabostatene i Nordøst-Atlanteren og i bistandshjelpen gjennom 1980- og starten av 1990-tallet. Avhandlingen legger vekt på at Norge var del av et internasjonalt fellesskap av kyststater som ønsket å oppnå bestemte rettigheter i sine havområder. Den norske delegasjonen inntok en medierende rolle under konferansen, og arbeidet i mindre grad med å sikre konkrete kyststatsinteresser. Etter havrettskonferansen fortsatte den norske delegasjonen å arbeide for en universell tilslutning til traktaten. Dette ble gjort sammen med andre mindre og mellomstore stater. Dette er ikke blitt omtalt i senere litteratur. I Nordøst-Atlanteren forhandlet Norge med nabostatene om hvordan havrettstraktaten skulle anvendes og ressursene fordeles. Jeg har sett forhandlingene samlet og beskriver hvordan Norge hadde et helhetlig perspektiv på forvaltningen av havområdet. Tidligere norsk forskning har i all hovedsak sett på forholdet mellom Norge og Sovjetunionen i rammene av den kalde krigen, men jeg viser at dette samarbeidet inngikk i et større kompleks av saker i kjølvannet av havrettskonferansen. Havrettsarbeidet fikk også direkte konsekvens for deler av det norske bistandsarbeidet. Ettersom flere utviklingsland trengte hjelp med å forvalte de økonomiske sonene vokste en særegen havbistand fram. Denne hadde som mål å bidra til å bygge opp forskning og forvaltning i utviklingslandene. I tillegg bidro dette arbeidet til å befeste prinsippet om de økonomiske sonene internasjonalt, noe som også bidro til å styrke den norske stillingen i Nordøst-Atlanteren.

 

Veiledere:

Hovedveileder: Professor Stian Bones, UiT Norges arktiske universitet

Biveileder: Forsker Harald Dag Jølle, Norsk Polarinstitutt

Biveileder: Professor Hallvard Tjelmeland, UiT Norges arktiske universitet

 

Bedømmelseskomite:

Første opponent: Professor emeritus dr. art. Roald Berg, Universitetet i Stavanger

Andre opponent: Førsteamanuensis ph.d. Kristine Kjærsgaard, Syddansk Universitet, Danmark

Komiteens leder: Førsteamanuensis dr.art. Christine Smith-Simonsen, UiT Norges arktiske universitet

 

Disputasleder

Instituttleder John McNicol, Institutt for arkeologi, historie, religionsvitenskap og teologi, UiT Norges arktiske universitet

 

When: 03. December 2021 at 12.15–15.30
Where: SVHUM B-1005, HSL-fak, Tromsø
Location / Campus: Digital, Tromsø
Target group: Employees, Students, Guests, Invited
Contact: Isak Måseide
E-mail: isak.maseide@uit.no
Add to calendar