Masterstipend - studie kjønn

Frist: 01.06.2019
Ansvarlig: Katrin Losleben

Senter for kvinne- og kjønnsforskning lyser ut to stipend á kr. 25.000,-for høstsemesteret 2019/vårsemester 2020. Masterstudentene må være tatt opp ved UiT Norges arktiske universitet. Stipendene vil primært gå til andre års masterstudenter som skriver sine oppgaver om kjønnsrelevante problemstillinger innenfor sine respektive fagfelt.

Stipendene skal dekke ekstrakostnader ved feltarbeid og/eller andre kostnader relatert til gjennomføring av masterprosjektene. Kandidater som mottar stipend vil bli tilbudt kontorplass ved Senter for kvinne- og kjønnsforskning høst 2019/vår 2020. Etter innlevert MA-oppgaver skal det leveres en 2-siders rapport som viser bruken av midlene.

Krav til søknaden

 • Opplysninger om navn, adresse og epost
 • Skisse til masteroppgave (ca 3 sider), fortrinnsvis godkjent på eget institutt.
 • CV
 • Bekreftelse på opptak til masterprogram
 • Karakterutskrift
 • Annen relevant dokumentasjon

Originalitet på feltet vil bli vektlagt. Det samme vil karakterer i bachelorgraden samt andre kvalifikasjoner.

Søknadsfristen er 1. juni 2019. Søknaden sendes til skk@skk.uit.no.

Ved UiT legger vi vekt på mangfold, og oppfordrer derfor alle kvalifiserte, uavhengig av alder, kjønn, funksjonsevne og nasjonal eller etnisk bakgrunn om å søke.


Master stipend 

The Centre for Women’s and Gender Research would like to announce two stipends á 25.000,- for the autumn term 2019/spring term 2020. Master students must attend UiT Norges arktiske universitet. The stipends will primarily be given to second-year master students who are writing their thesis about general issues that are related to gender in their respective disciplines. 

The stipends are intended to cover extra costs for field-work, and/or other costs related to the completion of the master thesis. Candidates who receive the stipend will be offered office space at The Centre for Women’s and Gender Research during the autumn term 2019/spring term 2020. After the delivery of the master thesis, a two-page report that shows what the stipend was used for must be delivered. 

Application requirements: 

 • Name, address and e-mail 
 • Outline of the master thesis (roughly 3 pages), preferably approved by own institute 
 • Conformation of enrollment in the master program 
 • Overview of grades 
 • Other relevant documentation 

Here it can be noted that originality in the field will be considered an important aspect of the application. This also applies to the grade of the bachelor’s degree and other qualifications.

The deadline is the 1st of June 2019. The application can be sent to skk@skk.uit.no

Here at UiT, diversity is important to us, and therefore we urge everyone who is qualified to apply, regardless of age, gender, disability, and national or ethnical background.


Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne