Utlysning av midler til gjennomføring av utdanningstermin 2019/2020

Frist: 01.04.2019

Felles Utdanningsutvalg for UNN og UiT Helsefak (FUU) lyser med dette ut midler for støtte til å gjennomføre utdanningstermin i studieåret 2019-2020


20.12.2018

Felles utdanningsutvalg UNN/Helsefak har bevilget kr 700.000,- for utdeling til dette formålet for 2019/2020.

Ordningen med utdanningstermin ble etablert i 2011 av Felles Utdannings utvalg ved UNN og UiT Helsefak. Ordningen er ment å stimulere til økt utviklingsaktivitet innen de helsefaglige utdanningene gjennom at lærere og utdanningsledere kan få mulighet til å konsentrere seg om utviklingsarbeid i en periode.

 

Hvem kan søke?

Ordningen er for ansatte ved Helsefak i hovedstilling eller bistilling som jobber innen de profesjonsutdanningene som har praksis eller praktisk klinisk undervisning i UNN.

Søkere med bistilling i Helsefak, må ha sin hovedstilling i UNN.

 

Hvilke typer kostnader?

 

 Det kan søkes om dekning av følgende typer kostnader:

 • Kompensasjon for instituttets kostnader med lønn for undervisningsvikar
 • Reisekostnader for den ansatte
 • Oppholdsutgifter for den ansatte
 • Reise- og oppholdskostnader for familiemedlemmer, når oppholdet har minst
 • 6 måneders varighet.
 • Dekning av kurs/studieavgifter

 

Ved tildeling av midler, vil FUU benytte de samme satsene som ellers brukes ved tildeling av midler til forskningstermin.

 

Rammer og kriteriene for søknaden:

 1. Det skal kunne søkes om tilskudd til utdanningsterminer av varighet 2-10 måneder.
 2. Søknaden rettes til eget institutt før endelig behandling i Felles utdanningsutvalg(FUU). Instituttet må støtte søknaden og samtidig angi hvordan søkerens forpliktelser vil bli ivaretatt i perioden. Søknaden må evt. angi hvor mye lønnsmidler som omsøkes for å dekke vikarlærere.
 3. Utdanningstermin skal være i henhold til utdanningsstrategiene til henholdsvis UNN og Helsefak.
 4. Søknaden må inneholde plan for hvordan kompetansen/tiltaket kan komme utdanningen til nytte etter endt termin.
 5. Ved tildeling til utdanningsterminer på mer enn 6 måneder kan det bli aktuelt med krav om bindingstid.
 6. Oppholdet/tiltaket skal dokumenteres i etterkant, i form av en rapport til FUU

Søknader som er i tråd med UNN og/eller Helsefak sin strategi for utdanning vil bli prioritert.

Søknadsfrist for utdanningstermin som skal gjennomføres studieåret 2019-2020, er satt til 15.mars 2019.  Felles utdanningsutvalg vil behandle innkomne søknader om utdanningstermin i løpet av mars/ april 2019.

Søknad (bruk søknadskjema) rettes først til egen enhet som vurderer denne, gir sin uttalelse og videresender til Felles utdanningsutvalg v/ Kristine Vollnes Kjeldsen kristine.v.kjeldsen@uit.no eller i ePhorte.


Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne
Attachments / Pictures
Søknadsskjema utdanningstermin 2019 2020