Sommerstipend til forskningsinteresserte studenter ved Det helsevitenskapelige fakultet 2019

Målgruppe: Students, Employees
Opprettet: 14.02.19 12:02
Sist oppdatert: 15.02.19 10:48

Det lyses ut 24 sommerstipender til samtlige studentgrupper ved Det helsevitenskapelige fakultet. Norsk medisinerstudentforening (NMF) bruker i tillegg å tildele fakultetet 3. Disse 3 kan tildeles medisinerstudenter som er medlem av Norsk medisinerstudentforening og som ikke er forskerlinjestudenter og ellers gjelder samme kriterier som ved de ordinære sommerstipender. Det er ennå ikke avklart om NMF gir noen til oss i år. Sommerstipendet er av 6 ukers varighet og tildeles som stipend uten skatteplikt. Stipendet er på 33 000 NOK.

Hensikten med sommerstipendene er å vekke forsknings-interesse hos studenter ved fakultet. Studenter som er interessert i forskning anbefales å ta kontakt med aktuelle vitenskapelige ansatte ved fakultetet for drøfting av mulige forskningsprosjekt og faglig veiledning.

Søkerne vil bli vurdert ut fra prosjektets kvalitet og gjennomførbarhet. Ivaretagelse av den faglige bredden i fakultetets forskningsmiljøer vil også bli tatt hensyn til i vurderingen.

Kriterier for tildeling

Disse kriteriene legges til grunn ved stor søkermasse.  Forskerlinjestudenter og studenter på master/profesjonsnivå prioriteres foran ordinære bachelorstudenter. Søknader fra studenter med prosjekter som skal gjøres etter at hovedoppgave/mastergradsoppgave er levert og som dermed er i avslutningen av studiet vil ikke bli prioritert. I tillegg gjelder følgende krav:

 • Normal studieprogresjon inntil søknadsfrist
 • Sommerstipendene skal være knyttet til forskningsaktiviteten ved Det helsevitenskapelige fakultet ved Universitetet i Tromsø.
 • Ved lik vurdering av søknader vil forskerlinjestudenter som har kommet i gang med sitt forskerlinjeprosjekt bli prioritert. Unntaksvis kan forskerlinjestudenter som ikke har kommet i gang med sitt prosjekt også søke, eksempelvis for å gjennomføre opplæring eller andre tiltak. Søknaden må da tydeliggjøre at tiltaket er relevant for gjennomføring av det planlagte prosjekt.
 • Studenter kan innvilges inntil to sommerstipend. Forutsetningen for andre tildeling er at man fortsetter med samme prosjekt og kan dokumentere progresjon i prosjektet etter første periode.
 • Hovedveileder skal ha et ansettelsesforhold til Det helsevitenskapelige fakultet.  Det forutsettes dokumentasjon på at hovedveileder, eller biveileder, er til stede under studentperioden.
 • Stipendarbeidet skal ikke utgjøre medisinstudentenes 5. års oppgave, andre studentgruppers mastergradsoppgave, sivilingeniørstudentenes praksisperiode, eller andre lignende obligatoriske programfestede aktiviteter. Søkeren må bekrefte i søknaden at sommerstipendet ikke skal finansiere slik aktivitet.
 • Det må være realistisk at forskningsarbeidet skal kunne gjennomføres i løpet av 6 uker. Dersom prosjektet er av slik art at det kreves godkjenning fra REK må kopi av godkjenningen legges ved.

Søknaden skal inneholde:

Søknaden (motivasjon og prosjekt) kan være maksimalt 3 sider. CV, REK godkjenning, Attester og lign. kommer i tillegg (disse skal samles i en PDF). Dersom du har fått sommerstipend før skal det opplyses herom. Søknaden skal sendes via denne LENKE med frist 01.04.2019.

 • Prosjektbeskrivelse med følgende elementer;
  • Bakgrunn
  • Problemstilling
  • Spesifikke mål
  • Materiale og metoder
  • Tidsplan
  • Etiske vurdering
  • REK godkjenning om nødvendig.
  • Bekreftelse fra veileder eller bi-veileder om at vedkommende er tilstede perioden det er tale om

 Søknadsfrist 01.04.2019, dere kan forvente svar i starten av mai.

Spørsmål til søknad kan rettes til: 

 

Susanne Fomsgaard How
Seksjon for forskning, utdanning og formidling Helsefak
UiT Norges arktiske universitet
N-9037 Tromsø
 
Besøksadresse: MH2 L08.320
Telefon: 776 45 362

Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne