Begrenset bruk av Universitetsvegen som gangvei i forbindelse med byggeaktivitet ved det nye ILP-bygget!

Målgruppe: Students, Employees
Studiested: Tromsø
Opprettet: 29.03.19 13:12

I forbindelse med pågående byggearbeid med det nye ILP bygget (Læreskolen) ved Universitetsvegen så har vi ved Bygg og eiendomsavdelingen registrert og fått mange tilbakemeldinger på uvettig bruk av denne veien.

 

Veistykket som ligger nedenfor NFH er å anse som et anleggsområdet! Det lastes og losses tunge byggematerialer fra biler, i tillegg til at mye av dette blir løftet opp og ned i selve nybygget.

Statsbygg som eier av ILP prosjektet er ansvarlig for sikkerheten rundt all aktivitet ved ILP bygget og skal i så måte ivareta sikkerheten rundt dette.

 

Vi ved BEA ser et behovet for å henstille alle gående i dette området til å vise varsomhet!

Bruk alternative veier for å gå gjennom campus!

Universitetsvegen i dette området er forøvrig stengt for biltrafikk.

Vi er klar over ulempen dette medfører for alle som bruker området, men vi er bekymret for at det skal kunne skje en ulykke her.

Vi arbeider opp mot Statsbygg for å finne en mer permanent løsning på dette, og håper denne er på plass snart.

 

Vil også anmode gående og kjørende på tilkomst vei mot nordre del av campus via midlertidig veg

som går forbi Teorifagbygget og videre bort til NFH, Biologibygget, MH2 (osv) om å vise hensyn til hverandre.

 

 

BEA-Drift


Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne