Avfallssortering ved UiT Norges arktiske universitet

Målgruppe: Students, Employees
Studiested: Tromsø
Opprettet: 11.12.19 15:30
Sist oppdatert: 11.12.19 15:34

*English information at the end*

Det har vært sortering av avfall på kontorfløyer/spiserom ved UiT siden tidlig 2000-tallet. Nå er det like før det blir utplassert avfallsbokser til sortering i fellesareal.

Det har vært en prosess som har tatt litt tid, men nå er anbudsrunden ferdig og boksene er satt i bestilling. Endelig dato for når det kommer på plass er ikke klart, på grunn av produksjonstid.

Det blir utplassert avfallsstasjoner i fellesareal på campusene Alta, Narvik, Harstad og Tromsø. Det vil bli sortert på plast, mat, glass/metall, rest og papir. Stasjonene vil bestå av 4 bokser: 

Avfallsbokser UiT

Alle stasjonene vil ha PLAST, REST og PAPIR. Mens glass/metall og mat vil variere.

BLÅ = PLAST
Det aller meste av plastemballasjen er klar for sortering når den er tom for mat- og produktrester. En påleggspakke for eksempel, er klar for sortering selv om den fortsatt er litt fettete. Tøm ut rester. Flasker kan fylles med vann og ristes. Rist emballasjen drypptørr, sorter.

GRØNN = MAT
Matavfall kastes i boksen merket grønn. Middagsrester, frukt, grønnsaker, eggeskall, mel- og bakevarer, teposer, kaffefilter, melkeprodukter, små mengder tørkepapir, små mengder blomster.

RØD = PAPIR
Papir og lettkartong skal kastes i boks merket RØD. Aviser, ukeblader, tidsskrift, skrivepapir, postreklame uten vareprøver. Samt lettkartong som frokostblandingesker, eggkartong, vaske- og skyllemiddelesker, pizzaesker, skoesker, annen lett emballasjekartong.

HVIT = RESTAVFALL
Restavfall kastes i boksen som er merket med hvitt. Her kastes bleier, skitten plast, skitten kartong, gavepapir, konvolutter, plastgjenstander, støvsugerposer med mer. Dersom du kaster porselen og keramikk må du huske å pakke det godt inn så andre ikke skjærer seg. Hovedregelen er at dersom du er usikker på hvilken boks avfallet skal kastes i, så er det best å legge det i restavfall.

SVART = GLASS/METALL

Gavepapir, magasiner og melkekartong med plastkork kan skape litt usikkerhet og havne i feil søppelkasse:

Glanset gavepapir inneholder fargestoffer og miljøgifter, og kan dermed ikke gjenvinnes til nytt papir eller brennes. Det kan derfor kastes i restavfall. Er gavepapiret vanlig gråpapir skal det kastes med annet papir.

Magasiner eller ukeblader kommer noen ganger pakket i plast. Plasten skal sorteres som plastemballasje, men selve magasinet kan sorteres som papir. Det samme gjelder melkekartongen som også skal i papirsøpla. Plastkorken kan sorteres som plastemballasje – eller være på.

Sorting waste at UiT

There has been sorting of waste in office wings at UiT since the early 2000s. We are now in the process of placing waste sorting boxes also in common areas.

The process has taken some time, but the tender round is now complete. The final date for when the boxes are in in place is not clear, due to production time.

Waste sorting stations will be deployed in the common areas on the campuses: Alta, Harstad, Narvik, and Tromsø.

All stations will have PLASTIC, REMAINING WASTE, and PAPER. While glass/metal and food waste boxes will vary.

BLUE = PLASTIC
Most of the plastic packaging is ready for sorting when it is empty of food and product residues. Plastic is ready for sorting even though it is still a little greasy. Empty leftovers. Bottles can be filled with water and shaken. Shake the packaging dry.

GREEN = FOOD
Food waste is thrown in the box marked green. Dinner leftovers, fruits, vegetables, eggshells, flour and baked goods, tea bags, coffee filters, milk products, small quantities of paper towels, small quantities of flowers.

RED = PAPER
Paper and lightweight cardboard should be thrown in a box marked RED. Newspapers, magazines, journals, writing papers, postal items without samples. As well as light boxes such as cereal boxes, egg boxes, detergents, pizza boxes, shoe boxes, other lightweight packaging boxes.

WHITE = REMAINING WASTE
Waste is thrown in the box marked white. Here we throw away diapers, dirty plastic, dirty cardboard, gift wrap, envelopes, plastic objects, vacuum bags and more. If you discard porcelain and ceramics, be sure to wrap it well so that others do not cut. The main rule is that if you are not sure which box the waste should be thrown in, then it is best to put it in remaining waste.

BLACK = GLASS / METAL

Gift paper, magazines and milk carton with plastic cork can create some uncertainty and end up in the wrong garbage bin:

Glossy gift wrap contains dyes and environmental toxins, and thus cannot be recycled into new paper or burned. It can therefore be thrown in remaining waste. If the gift wrap is plain gray paper, discard it with other paper.

Magazines or magazines sometimes come wrapped in plastic. The plastic should be sorted as plastic packaging, but the magazine itself can be sorted as paper. The same goes for the milk carton which also goes in the paper junk. The plastic cork can be sorted as plastic packaging – or be left on.

HAPPY RECYCLING!


Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne