Sesonginfluensavaksine 2020/2021. Narvik.

AVLYST i påvente av ny informsajon fra HEMIS ang. antall vaksiner.

Hemis avd. Narvik vil i løpet av perioden oktober-desember gjennomføre influensavaksinering for UIT.

For English, see below. 

Informasjon til deg som skal ha influensavaksine. (Informasjonsskriv fra Hemis)  (obs, påmelding skjer via dette arrangementet, ikke til nermeste leder som det står i brevet). 

Egenerklæring influensavaksine (Egenerklæringsskjema. Dette skal ikke sendes inn til Hemis etter utfylling. Den ansatte tar det med til vaksinering.)

 

OBS: Kort påmeldingsfrist 

En enkeltvaksine koster 250 kroner og etter vedtak fra UIT skal denne dekkes av den ansatte selv, og betales per vipps til Hemis under konsultasjonen. Faktura kan benyttes mot fakturagebyr på 100kr. Hemis har ikke anledning til kontant betaling.  Vi understreker at bestilling av influensavaksine er bindende, og vaksiner som ikke blir benyttet blir fakturert den enkelte. Dato for vaksinering blir vi enige om når vi har mottatt påmeldinger, og vi vet mer om leveringstidspunktet fra folkehelseinstituttet. 

Praktisk gjennomføring:

Influensavaksinering er massevaksinasjon. Det representerer mange nærkontakter der smitte av Covid-19 kan spres, og det er viktig at vi sørger for å beskytte både den ansatte og helsepersonellet som skal gjennomføre denne vaksineringen. Det vil derfor være et krav om bruk av munnbind under vaksinasjonen, i tillegg til at det legges opp til andre generelle smitteverntiltak herunder god tilgang på håndvask/hånddesinfeksjon og smittevernutstyr. Hvis vi får flere enn 10 ansatte kan sykepleier komme til campus og gjennomføre vaksineringen der. Vaksinen gis med sprøyte i overarmen. Du må vente i ca. 20 minutter i lokalet etter at vaksinen er satt for å være sikker på at det ikke oppstår en allergisk reaksjon. 

For mer informasjon om influensa og influensavaksine, se www.fhi.no eller snakk med fastlegen. 

 

 

Information regarding the influenza vaccine (Information from Hemis) (note, registration is via this event, not to the nearest manager as stated in the letter)

Declaration/healthform regarding flu vaccine (Self-declaration form. Do not send this to Hemis after completion. The employees have to bring it to the vaccination) 

NOTE: short response time

One vaccine costs 250,- kr, and after a decision from UiT, this must be covered by the employees themselves. You can pay with either VIPS to Hemis during the consultation, or invoice for an invoice fee of 100,- kr. Hemis has not the opportunity to cash payment. We emphasize that ordering a flu-vaccine is binding, and vaccines that are not used will be invoiced to the individual. Travel expenses and other expenses related to flu-vaccination are covered by the institutes. We will agree on the date for vaccination when we have received registrations, and we know more about the time of delivery from the National Institute of Public Health.

Practical implementation:

Influenzavaccination is mass vaccination. It represents many close contacts where infection with Covid-19 can spread, and it is important that we ensure that both the employee and the health personnel who will carry out this vaccination are protected. It would therefore be a requirement for the use of the face mask during the vaccination, in addition to other general infection control measures, including good access to hand washing / hand disinfection and other infection control equipment. If we get more than 10 registered, a nurse from Hemis will come to campus and carry out the vaccination here. You will have to wait for approximately 29 minutes in the room after the vaccine has been given to make sure that an allergic reaction does not occur.

For more information about the flu and flu vaccine, see www.fhi.no/en

 

Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne
Information
Starts: 01. October 2020 kl. 08.00
Ends: 31. December 2020 kl. 16.00
Where: UiT, Campus Narvik.
Location / Campus: Narvik
Target group: Employees
Responsible: Guro T. Brattum

Registration
Deadline: 16.09.2020
Participants:
4
Deadline has been reached. Sorry